Hae

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamista. Koulutyö järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen. Aikuisten yhteistyö, kuten samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppilaille. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa, oppimisen arvioinnissa ja tuessa sekä opiskeluhuollon toteuttamisessa.

Koulut tekevät myös keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on edistää opetuksen kehittämistä ja yhtenäisyyttä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Yhteistyötä tarvitaan perusopetuksen nivelvaiheissa ja oppilaiden siirtyessä koulusta toiseen. Usein myös eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen, oppimisen tuen sekä opiskeluhuollon sujuva järjestäminen edellyttää hyvää koulujen välistä yhteistyötä. Toiminta paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa edistää pedagogiikan kehittämistä.

Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Hyvä yhteistyö kerho- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa edistää oppilaiden hyvinvointia. Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimen, poliisin sekä seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden lähiympäristön toimijoiden kuten luontokoulujen, museoiden ja nuorisokeskusten kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Yhteistyö kunnan ja koulun sisällä

Hämeenlinnassa on vuosittain uudelle opetushenkilöstölle perehdytysiltapäivä. Koulujen omat perehdytyskäytännöt ja vastuut kuvataan koulukohtaisessa TOKEssa. Opetuspalveluilla on päivittyvä henkilöstön koulutussuunnitelma. Kaupungissa tehdään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen alueellista yhteistyötä yhteistoiminta-alueittain.

Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa

Hämeenlinnassa jokaisen koulun paikalliset yhteistyökumppanit ja -tahot kuvataan koulukohtaisessa TOKEssa