Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Opetuksen järjestäjä nimeää tutkivan opettajan selvittämään ja arvioimaan erityistä tutkintoa suorittavan oppivelvollisen edistymistä siitä yksiköstä, jossa oppivelvollinen on suorittanut tai suorittaisi oppivelvollisuuttaan. Tutkiva opettaja on yhteydessä oppivelvollisen huoltajaan ja sopii valvonnan käytännön järjestelyistä sekä käy läpi huoltajan ja opetuksen järjestäjän vastuut ja velvoitteet. Mikäli huoltaja laatii oppivelvolliselle oman opetussuunnitelman, tulee suunnitelma toimittaa opetuksen järjestäjälle sekä tutkivalle opettajalle.

Oppivelvollisen edistymistä valvotaan ja seurataan suhteessa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien oppiaineiden tavoitteisiin. Valvontatilaisuudet järjestetään vähintään kerran vuodessa siten, että oppivelvollinen osoittaa edistymisensä lukuvuoden päätöspäivään mennessä. Mikäli oppivelvollinen aikoo osallistua 9. vuosiluokan kevätlukukaudella yhteishakuun, tulee huoltajan huolehtia, että tarvittava näyttö oppivelvollisuuden suorittamisesta on esitetty tutkivalle opettajalle riittävän ajoissa ennen yhteishaun päättymistä.

Valvontatilaisuuksissa tutkiva opettaja arvioi oppivelvollisen edistymistä mahdollisimman monipuolisten näyttöjen avulla. Etenkin taito- ja taideaineissa edistymisen arvioinnissa on tarpeen, että näyttöihin sisältyy taitojen osoittamista erilaisin suorituksin sekä esimerkiksi opiskelun tuotoksena syntyneiden portfolioiden avulla. Oppivelvollinen voi antaa näyttöjä osaamisestaan erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten liikuntatiloissa tai laboratoriossa. Tutkiva opettaja laatii arvioinnin perusteella oppivelvollisen edistymisestä kirjallisen selosteen, joka toimitetaan opetuksen järjestäjälle sekä oppivelvollisen huoltajalle.