Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Hämeenlinnan kaupungin oppilaanohjauksen suunnitelma

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

Kuntakohtainen

oppilaanohjaussuunnitelma (PÄIVITETÄÄN ELOKUUSSA 2021)

Oppiaineen tehtävä

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksen tehtävä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutuksen ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiään ja tekemän valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Tässä kuntakohtaisessa ohjaussuunnitelmassa kuvataan

 • oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, ohjauksen työ- ja vastuujako sekä monialaiset ohjausverkostot

 • kodin ja koulun ohjausyhteistyö

 • koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt eri vuosiluokilla

 • oppilaiden opintojen sujuvuus nivelvaiheissa ja jatko-opintoihin siirryttäessä

 • ohjauksen tavoitteiden toteutumisen arviointi

  Hämeenlinnan kaupungissa perusopetuksen oppilaanohjauksen perustehtävä on saatella nuoret jatko-opintoihin ja työelämään niin, että he ovat vastuullisia yhteiskunnassa ja työelämässä toimivia kansalaisia.

Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot

Hämeenlinnan kaupungin oppilaanohjauksen kuntakohtainen opetussuunnitelma nojautuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Hämeenlinnan kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa korostuu paikallisuus, yksilöllisyys ja yhteistyö. Ohjauksen toteuttamisessa noudatetaan Suomen opinto-ohjaajat ry:n eettisiä periaatteita.

Kuva 1. Hämeenlinnan kuntakohtaisen opetussuunnitelman painopistealueet.

Oppilaanohjauksen rakenteeseen kuuluvat luokkatunnit, henkilökohtainen ohjaus- ja oppilashuoltotyö. Pienryhmäohjaus on tulevaisuudessa selkeä kehittämiskohde. Luokkamuotoiseen oppilaanohjaukseen käytetään 2 vuosiviikkotuntia yläkoulun aikana ja oppitunteja on kaikilla yläkoulun luokka-asteilla.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ohjaus jatkuu läpi peruskoulun aina sen jälkeisiin jatko-opintoihin ja kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta koulussa. Yläkoulussa päävastuu ohjauksesta on oppilaanohjaajalla. Tavoitteena on, että yhdellä oppilaanohjaajalla on enintään 250 ohjattavaa oppilasta. Näin taataan laadukas ja riittävä ohjaus ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä.

Ohjaus kuuluu jokaiselle koulussa työskentelevälle aikuiselle. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaiden persoonallisen kasvun ja kehityksen tukeminen. Ennaltaehkäisevän ohjauksen lisäksi ohjauksen tulee tukea erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä koulutuksesta tai työelämästä.

Oppilaita ohjataan kohti työelämää ja yhteiskunnassa tarvittavia (työelämä)taitoja yhdessä paikallisten työelämän edustajien kanssa. Työelämään tutustumisjaksojen organisoimisen myötä oppilaanohjaajille muodostuu kuva paikallisesta työpaikkojen yhteistyöverkostosta, jonka edustajien kanssa kehitetään oppilaiden ohjausta työpaikoilla.

Ohjausvastuu alakouluissa on pääosin luokanopettajilla, yläkoulussa ohjausvastuu jakaantuu luokanvalvojan, aineenopettajan, erityisopettajan ja oppilaanohjaajan kesken. Jokaisella koulun aikuisella on vastuu myönteisen oppimisen ja kasvun ilmapiirin luomisessa, ja jossa jokaista arvostetaan (oppilaanohjauksen teesit 2010).

Kodin ja koulun ohjausyhteistyö

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Oppilaanohjauksessa yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää erityisesti opiskeluun kuuluvissa siirtymis- ja nivelvaiheiden ohjauksessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista. Seitsemännelle luokalle siirtyessä huoltajille tiedotetaan 7.-9. luokkien koulunkäynnistä sekä annetaan mahdollisuus tutustua kouluun esimerkiksi tutustumiskäyntien ja vanhempainiltojen muodossa. Tarvittaessa järjestetään oppilaskohtaisia nivelvaihetapaamisia huoltajien ja koulun edustajien kesken.

Koulussa opettavista valinnaisaineista tiedotetaan huoltajille ja annetaan mahdollisuus tutustua koulun valinnaisainetarjontaan.

Työelämään ja yrittäjyyteen kuuluvissa opintokokonaisuuksissa pyritään hyödyntämään kotien asiantuntemusta mahdollisuuksien mukaan.

Oppilaalle ja hänen huoltajilleen tarjotaan mahdollisuutta tutustua erilaisiin perusopetuksen jälkeen opetusta tarjoaviin oppilaitoksiin. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista sekä mahdollisen tuen jatkumismahdollisuuksista peruskoulun jälkeen sekä muista tukimuodoista. Siirtyminen toiselle asteelle edellyttää suunnitelmallista ja sekä tarvittaessa monialaista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien välillä. Oppilaanohjaajan ja oppilaan välisten ohjauskeskustelujen lisäksi varataan myös huoltajille mahdollisuus tavata ja suunnitella oppilaan jatko-opintoja yhdessä oppilaanohjaajan kanssa.

Yksityiskohtaisemmin kodin ja koulun ohjausyhteistyö kuvataan koulukohtaisissa toiminta- ja kehittämissuunnitelmissa.

Yhteistoiminnalliset toimintamallit kodin ja koulun välillä - yhdessä kohti nuoruutta

Hämeenlinnan kaupungin kouluissa toteutetaan yhteistoiminnallisia toimintamalleja kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Toimintamallit ovat sisällöltään saman tyyppisiä, mutta nimitykset voivat vaihdella kouluittain, esim. Keidas ja Askelmat.

Askelmat -ohjelma antaa tukea nuorille, vanhemmille ja nuorten kanssa toimiville tahoille pysähtyä keskustelemaan nuorten elinoloista, vanhemmuudesta ja nuorten kasvun tukemisesta yhdessä. Toiminta perustuu vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnallisuuteen (mm. ryhmäytykset ja arvokeskustelut). Tutustuttamalla nuoria ja vanhempia keskenään halutaan ehkäistä ryhmäpaineen syntymistä ja antaa tilaisuus luoda yhteisiä pelisääntöjä.

Ohjelmassa on viisi askelmaa jokaiselle vuosiluokalle alkaen viidennestä luokasta ja päättyen yhdeksänteen luokkaan. Askelmien teemat vaihtelevat mediakasvatuksesta yläkouluun siirtymiseen ja päihde- ja seksuaalivalistuksesta peruskoulun jälkeiseen elämään. Sisällön tuottamisvastuu on nuorisopalveluilla ja järjestelyvastuu koulukohtaisella monialaisella tiimillä. Yläkouluissa monialaiseen tiimiin kuuluvat ainakin rehtori/apulaisrehtori, nuorisotyöntekijä, oppilaanohjaaja, kuraattori ja terveydenhoitaja. Alakouluilla askelmien järjestämisvastuu on rehtorilla ja luokanopettajilla hyödyntäen muuta työntekijäverkostoa.

 1. Askelma 5 lk.

teema: sosiaalinen media (vanhemmat myös mukana) kouluterveyskyselyn yhteenveto

 1. Askelma 6 lk.

teema: siirtyminen yläkouluun (vanhemmat mukana), mikä muuttuu (perheen pelisäännöt)

 1. Askelma 7 lk.

teema: uusi luokka, ryhmäytys elokuussa, valinnaisainevalinnat

 1. Askelma 8 lk.

teema: ihmissuhteet, päihteet (vanhemmat mukana), kouluterveyskyselyn yhteenveto

 1. Askelma 9 lk.

teema: valintojen vapaus, mitä seurauksia

Kuva 2. Askelmien teemat eri luokka-asteilla.

Koulun työelämäyhteistyö ja työelämään tutustumisen järjestelyt

Oppilaanohjauksen tehtävänä on yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.

Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia tehdessä.

Vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Oppimisympäristönä oman kouluyhteisön ja lähiympäristön lisäksi voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot. Oppilaanohjauksen kautta oppilaat tutustuvat lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja elinkeinoelämään. Työtapoina ovat tutustumiskäynnit ja vierailut, joiden tehtävänä on esitellä oppilaille työelämää, yrittäjyyttä ja erilaisia ammatteja. Kuudennella luokalla oppilaalle tarjotaan myös tilaisuus mennä yhden päivän työharjoitteluun etsimäänsä työpaikkaan.

Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjauksen työelämäyhteistyön toteuttamisen päävastuu on oppilaanohjaajalla. Oppilaanohjauksen tehtävänä yhdessä muiden oppiaineiden kanssa (esim. yhteiskuntaoppi jne.) on laajentaa oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä sekä tulevaisuuden osaamistarpeista.

Työelämään tutustuttaessa otetaan huomioon Hämeenlinnan ja lähiseudun elinkeinorakenne, paikalliset yritykset ja työ- ja elinkeinohallinto. Tutustumisjaksojen aikana oppilas saa realistisia aineksia omia opiskelu- ja uravalintaratkaisuja varten. Oppilas saa itse etsiä työharjoittelupaikkaa ja näin ollen harjoitella työn etsimistä. Hän saa olla mukana aidossa työympäristössä, hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista. Oppilas saa tutustua uusiin ihmisiin ja heidän työhönsä, harjoitella vuorovaikutustaitoja sekä oppia ymmärtämään työelämän pelisääntöjä.

Hämeenlinnan kaupungissa työelämään tutustumisjaksot kuuluvat kiinteästi oppilaanohjaukseen kaikilla kolmella luokka-asteella koulutus- ja ammatinvalintojen perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. 7. luokalla työelämään tutustumista on 1-2 päivänä joko oman koulun ruokalassa taikka jossain oppilaan etsimässä työpaikassa. 8. luokalla työharjoittelua on kaikissa kouluissa viikko ja 9. luokalla 2 viikkoa. Oppilas pyrkii etsimään työpaikan itse. Työelämään tutustumisjakson jälkeen arvioidaan oppilaiden hankkimia tietoja ja kokemuksia yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa (esim. äidinkieli, yhteiskuntaoppi jne.) hyödyntäen niiden oppisisältöjä ja työtapoja.

Oppilaiden opintojen sujuvuus nivelvaiheessa

Nivelvaihe alakoulu-yläkoulu

Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten palveluiden hallinto on 12.3.2015 julkaissut ohjeen nivelvaiheprosessista oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun. Alla olevasta taulukosta on alleviivattu oppilaanohjaajan vastuualueet kyseisessä prosessissa. Oppilaanohjaaja on mukana tutustumispäivien/iltojen ja/tai Askelmat-ohjelman järjestämisessä ja suunnittelussa.

Nivelvaiheprosessi: Oppilaan siirtyminen alakoulusta yläkouluun 12.3.2015

AIKA

YLEINEN TUKI

TEHOSTETTU TUKI

ERITYINEN TUKI

SYYS-LOKAKUU

-tarvittaessa 6. luokan aikana sovitaan moniammatillisesti tehostetun tuen aloittamisesta

- tarvittaessa psykologin tutkimusajan varaaminen

Oppimissuunnitelma- /HOJKS-tapaaminen

tapaaminen

– keskustelua huoltajan kanssa tehostetun tai erityisen tuen jatkamisesta / lopettamisesta / erityiseen tukeen siirtymisestä

– alustavaa keskustelua huoltajan kanssa yläkouluun siirtymisestä ja luokkamuodosta

– tarvittaessa psykologin tutkimusajan varaaminen

LOKA-

HELMIKUU

Yleisopetusluokkien ala- ja yläkouluväen tapaaminen yläkouluilla alueittain

luokanopettajat, alakoulujen ja yläkoulun laaja-alaiset erityisopettajat sekä erityisluokanopettajat, rehtorit, oppilaanohjaaja, yläkoulun nuorisotyöntekijä, oppilashuollon erityistyöntekijät mm. Topparista

-keskustelua yleisellä tasolla mm. yläkouluun siirtyvien tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määristä ja oppilashuollollisesta tuesta

Pienluokkia omaavien koulujen yhteistapaaminen tammikuussa

oppilaspaikkasijoittelija, ala- ja yläkoulujen erityisluokan-

opettajat, koulujen rehtorit ym.

– tavoitteena auttaa lähettäviä kouluja hahmottamaan kunkin yläkouluun siirtyvän oppilaan ensisijainen yläkoulupaikka-

toive

– alustava tieto yläkoulun pienluokkiin toivovien oppilaiden määrästä

TAMMI-

HELMIKUU

Tapaaminen yläkoulupaikkatoiveesta ja tarvittavasta tuesta oppilas, huoltajat, (erityis)luokanopettaja / laaja-alainen erityisopettaja

HELMIKUU

-Päätös ensisijaisesta koulupaikasta

Pienluokkahakemus erityisen tuen yläkoulupaikkatoiveista

(opettaja → rehtori → oppilaspaikkasijoittelija)

AIKA

YLEINEN TUKI

TEHOSTETTU TUKI

ERITYINEN TUKI

MAALIS-

HUHTIKUU

-Toissijaiset oppilaspaikkapäätökset

– Koulu-/luokkasijoitus-

päätökset

– Pedagogisten selvitysten tekeminen: yhteistyö yläkoulun kanssa oppilaan tarvitsemasta / saatavasta tuesta

HUHTI-

TOUKOKUU

– Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaveri: Oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen siirtäminen/luovuttaminen yläkouluun (lähettävä opettaja / laaja-alainen eo → vastaanottava opettaja / laaja-alainen eo/oppilaanohjaaja)

- Lähettävä opettaja tiedottaa oppilaan huoltajia tulevasta tiedonsiirto-

palaverista

– Tietojen siirtämisessä/luovuttamisessa noudatetaan tietojen siirto- ja luovutusohjeistusta. Tarvittavat kirjalliset tiedonsiirto- ja luovutusluvat on oltava kunnossa!

TOUKO-

KESÄKUU

-Lähettävä opettaja huolehtii, että kaikki oppilasta koskevat wilmassa olevat tuen merkinnät sekä tuen asiakirjat ovat kunnossa ja ajantasalla.

- Oppilaalle tehdyt tuen asiakirjat siirtyvät tulevaan yläkouluun Wilman välityksellä

(osa tuen asiakirjoista tulee siirtää sähköiseen arkistoon, kts. tietojen siirto- ja luovutusohjeistus).

- Lähettävä opettaja siirtää oppilaan kansion oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiksi katsomansa asiakirjat tulevaan yläkouluun noudattaen tietojen siirto- ja luovutusohjeistusta. Tarvittavat kirjalliset tiedonsiirto- ja luovutusluvat on oltava kunnossa!

-Yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja voi alustavasti siirtää saamansa yleisen- ja tehostetun tuen sekä yleisopetusluokille tulevien erityisen tuen oppilaiden tiedot luokanvalvojille ja aineenopettajille.

-Oppilaat tutustuvat yhdessä huoltajiensa kanssa yläkouluun esim. tutustumispäivät- ja illat (tutustumispäiviä voi olla koulukohtaisesti useampia lukuvuoden aikana)

7.LK

ELO-SYYSKUU

-Luokanvalvoja ja aineenopettajat lukevat tulevien oppilaidensa kirjallisesti siirretyt asiakirjat ja wilma-kirjaukset.

-Yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja siirtää saamansa yleisen- ja tehostetun tuen sekä yleisopetusluokille tulevien erityisen tuen oppilaiden tiedot luokanvalvojille ja aineenopettajille

Ehkäisevän työn prosessi 3: Vanhemmuuden valmennus ja tuki; vanhempien osallisuuden vahvistaminen kevään tutustumisiltojen tms. jälkeen vanhempainilloissa ja vanhempainvarteissa (mm. Askelmat-ohjelma, koulunuorisotyön tuki)

Ehkäisevän työn prosessi 4 ja yhteisöllinen oppilashuolto: Sosiaalisten taitojen vahvistamiseen ja uusien luokkien riittävään ryhmäyttämiseen kiinnitetään suunnitelmallisesti huomiota moniammatillisin keinoin (mm. Askelmat-ohjelma, koulunuorisotyön tuki)

Nivelvaihe yläkoulu-jatko-opinnot

AIKA

YLEINEN TUKI

TEHOSTETTU TUKI

ERITYINEN TUKI

8.lk

Oppilaiden tutustuminen peruskoulun jälkeisiin opintoihin koulun oman suunnitelman mukaisesti

Oppilaiden tutustuminen jatko-opintoihin koulun oman suunnitelman mukaisesti (esim. lukiot ja ammattiopistot, erityisammattiopistot)

Moniammatilliset kuntoutuspalaverit

Vaativa erityisopetus; siirtymäsuunnitelma!

9.lk

Askelman 5. teema: valintojen vapaus -> mitä seurauksia

SYYS-LOKAKUU

Oppilaiden tutustuminen jatko-opintoihin. Tutustuminen voi ulottua myös kevääseen asti

Oppilaan, huoltajan ja koulun yhteistyönä tehtävä siirtymäsuunnitelma. (oppilaanohjaaja)

Oppimissuunnitelma- / HOJKS-tapaaminen

– keskustelua huoltajan kanssa tehostetun tai erityisen tuen jatkamisesta / lopettamisesta / erityiseen tukeen siirtymisestä

– alustavaa keskustelua huoltajan kanssa jatko-opintoihin siirtymisestä ja yhteishausta

Oppilaiden tutustuminen jatko-opintoihin koulun tai oppilaan oman suunnitelman mukaisesti (esim. lukiot, ammattiopistot ja erityisammattiopistot) Tutustuminen voi ulottua myös kevääseen asti

9. luokan aikana oppilaille varataan tarvittaessa mahdollisuus saada TE-toimiston ammatinvalinnan psykologin ohjausta Hakkalan koulussa tai TE-toimistolla Hämeenlinnassa

Oppilaan, huoltajan ja koulun yhteistyönä tehtävä siirtymäsuunnitelma (oppilaanohjaaja)

LOKA-

HELMIKUU

Tutustuminen kaupungin jatko-opintotarjontaan ennen yhteishakua (tutustuminen myös kaupungin ulkopuoliseen oppilaitospaikkaan)

Tarvittaessa järjestetään räätälöityjä tutustumisjaksoja muiden paikkakuntien oppilaitoksiin.

Tutustuminen kaupungin jatko-opintotarjontaan ennen yhteishakua.

Tarvittaessa järjestetään räätälöityjä tutustumisjaksoja muiden paikkakuntien oppilaitoksiin.

Tarvittaessa järjestetään räätälöityjä tutustumisjaksoja oppilaitoksiin oppilaan oman suunnitelman mukaisesti.

HELMIKUU

Yhteishaku yhteistyössä kotien kanssa.

MAALIS-

HUHTIKUU

Oppilaat, jotka hakevat harkinnanvaraisessa haussa ammatillisiin opintoihin, lähettävät yläkoulussa tehdyn oppimissuunnitelman hakemuksensa liitteenä hakukohteena olevaan oppilaitokseen.

Oppilaat, jotka hakevat harkinnan varaisessa haussa ammatillisiin opintoihin, lähettävät yläkoulussa tehdyn oppimissuunnitelman tai HOJKS:n hakemuksensa liitteenä hakukohteena olevaan oppilaitokseen.

Erityisammattikouluihin haku.

HUHTI-

TOUKOKUU

Keväällä pidetään tarvittaessa palaverit tulevien oppilaitosten kanssa. Palaverissa katsotaan oppilaiden hakuasioita ja sitä, millaista tukea kukin tarvitsee, mukana oppilaanohjaaja ja erityisopettajat

Ei koske vaativaa erityisopetusta.

TOUKO-

KESÄKUU

Lähettävä oppilaanohjaaja siirtää oppilaan siirtymäsuunnitelman tietoja tulevaan oppilaitokseen tietojen siirto- ja luovutusohjeistusta noudattaen.

Kesällä oppilaanohjaaja seuraavat yhteishaun tilannetta ja jos joku ei ole saanut paikkaa, ollaan koteihin/nuoriin yhteydessä ja oppilas ohjataan lisähakuun.

Lisähaussa tarjolla mm. kymppiluokan paikat + muut vapaat paikat.

Luva, Valma.

Kaupungin etsivä nuorisotyö on nuorisotakuun mukaan matkassa jo yläkoulun loppuvaiheessa ja jatko-opintojen alussa, mikäli tarvetta.

Ei koske vaativaa erityisopetusta.

ELO-SYYSKUU

Syksyllä seurataan vielä oppilaiden sijoittumista ja pidetään saattaen vaihto-palaverit.

Ei koske vaativaa erityisopetusta.

Ohjauksen tavoitteiden toteutumisen arviointi

Hämeenlinnan kaupungissa perusopetuksen oppilaanohjauksen tavoitteita arvioidaan katsomalla, kuinka moni oppilas jää ilman perusopetuksen päättötodistusta ja kuinka oppilaat sijoittuvat jatko-opintoihin.