Hae

3.2. Oppilashuoltotyöhön osallistuvien, koulun omien työntekijöiden roolit

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Arjen laadukas kasvatus- ja opetustyö sekä oppilaan ohjaaminen on osa kokonaisvaltaista oppilashuoltotyötä.

Opettajien ja rehtorin tehtävät:

 • kasvun ja kehityksen tukeminen
 • opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen
 • oppimisen ja opiskelutaitojen ohjaus
 • osallistuminen koulun suunnittelutyöhön, arviointiin ja kehittämiseen
 • oman ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen
 • yksilökohtaiseen oppilashuoltoon liittyvä työ tarpeen ja tilanteen mukaan
 • moniammatillinen yhteistyö
 • kodin ja koulun välinen yhteistyö
 • oppilaiden poissaolojen seuranta
 • tiedottaa oman vastuualueensa asioista sisäisesti ja ulkoisesti

Opettajille ja rehtoreille yhteisten tehtävien lisäksi

Luokanopettajan tehtävät:

 • toimii luokkansa ryhmänohjaajana
 • päävastuu kodin ja koulun yhteistyöstä
 • yhteyshenkilö opettajien, oppilaiden ja vanhempien välillä
 • vastaa oppilaiden pedagogisen tuen tarpeista (eriyttäminen, tukiopetus, pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, HOJKS yms.)
 • huolehtii toisenkin opettajan tehtävistä tarvittaessa
 • arvioi oppilaidensa edistymistä
 • toteuttaa kasvatus- ja arviointikeskustelut
 • järjestää oman luokkansa vanhempainillan

Luokanvalvojan tehtävät:

 • luokanohjaajan tuntien pitäminen; tavoitteena luokan yhteishengen, kouluviihtyvyyden sekä opiskelumyönteisyyden ylläpitäminen ja edistäminen
 • seuraa oman luokkansa oppilaiden opintosuorituksia ja poissaoloja
 • päävastuu kodin ja koulun yhteistyöstä
 • toimii yhteyshenkilönä oppilaan asioissa aineenopettajille ja oppilashuollolle
 • kasvatus- ja arviointikeskustelujen toteuttaminen
 • vastaa oppilaiden pedagogisen tuen tarpeista (pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma yms.)

Aineenopettajan tehtävät:

 • esittelee opettamansa oppiaineen/kurssin tavoitteet sekä arviointikriteerit
 • reagoi oppilaan koulutyön laiminlyönteihin (käytös, tehtävien tekemättä jättäminen ym.; kasvatuskeskustelu oppitunnin jälkeen)
 • informoi luokanvalvojaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oppilaan oppimisen vaikeuksista ja koulutyön laiminlyönneistä, jos oma keskustelu ei ole tuottanut tulosta
 • vastaa oppilaiden pedagogisen tuen tarpeista (eriyttäminen, tukiopetus, pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, HOJKS yms.)

Oppilaanohjaajan tehtävät:

 • jatko-opintoihin, ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvä ohjaus (TET-järjestelyt, yhteishaun ohjaus)
 • oppimaan oppimisen ohjaus ja ohjaus opiskelutaitojen hankkimiseen
 • yhteydenpito työelämään ja toisen asteen oppilaitoksiin

Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät:

 • osa-aikaisen erityisopetuksen antaminen yksilöllisesti, pienemmässä ryhmässä tai samanaikaisopetuksena
 • erilaisten seulontatestien järjestäminen
 • osallistuminen pedagogisen tuen arviointiin, suunnitelmien tekoon ja palavereihin
 • yleinen konsultaatio oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa

Kouluohjaajan tehtävät:

 • oppilaan ohjaaminen ryhmästä vastaavan opettajan työparina tai opettajan antamien ohjeiden mukaan itsenäisesti toimien, sekä oppilaan avustaminen pedagogisen tuen suunnitelmien mukaisesti koulumatkoilla, oppitunneilla, välitunneilla, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ruokailussa, wc-toiminnoissa ja pukeutumisessa
 • annettujen ohjeiden mukainen oppilaan lääkehoidosta ja muista hoidollisista toimenpiteistä huolehtiminen
 • kommunikointi toisten lasten ja aikuisten kanssa, erilaisten kommunikointimenetelmien käyttäminen kaikissa oppituokioissa
 • oppilaan ohjaaminen kuntoutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai terapeuttien ohjeiden mukaan
 • henkilökohtaisen oppimateriaalin valmistaminen ja niiden suunnitteluun osallistuminen