Hae

4.6. Asiantuntijaryhmän kokoaminen

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Lasta koskeva huoli otetaan aina ensin puheeksi lapsen/nuoren ja vanhempien kanssa ja sovitaan heti aloitettavista tukitoimista. Jos puheeksi ottamisesta tai sovituista asioista ei ole riittävästi apua, opettaja keskustelee asiasta yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän koollekutsujan kanssa. Koollekutsuja on kullakin koululla erikseen sovittu työntekijä. Opettaja kutsuu lapsen ja vanhemmat oppilashuoltoryhmän kokoukseen ja koollekutsuja kutsuu paikalle tarvittavat asiantuntijat. Asiantuntijoista on sovittu lapsen ja vanhempien kanssa.

Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Suostumus pyydetään kummaltakin vanhemmalta silloin, kun vanhemmat ovat eronneet. Suostumuksen voi allekirjoittaa oppilashuoltopalaverissa. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.

Prosessi alkaa siis keskustelulla lapsen/nuoren kanssa. Lapsen /nuoren omat mielipiteet ja toivomukset on otettava huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti. Jos lapsi/nuori ehdottomasti kieltää kertomasta asiasta vanhemmille tai osallistumasta oppilashuoltoryhmään, arvioidaan, onko se lapsen/nuoren edun vastaista. Näissä tilanteissa konsultoidaan kuraattoria, psykologia, terveydenhoitajaa tai koululääkäriä, koska arvion edusta tekee sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Oppilashuoltoryhmässä sovitaan tarvittavasta tilanteen arvioinnista, tukitoimista sekä työnjaosta asiantuntijoiden ja perheen kesken. Lapsen asioihin sovitaan vastuuhenkilö tai vastuutyöpari. Hänen vastuullaan on huolehtia asiakasprosessista ja tiedonkulusta. Ryhmän kokoontumisesta kirjataan oppilashuoltokertomus.