Hae

1. Johdanto

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinnan kaupunki on lapsiystävällinen kunta. Lapsiystävällisen kunnan toiminta perustuu YK:n lastenoikeuksiin, joiden keskeiset periaatteet ovat syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, lapsen oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen.  Hämeenlinnan kaupungissa on otettu käyttöön lapsibudjetointi. Kaikista merkittävistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvista päätöksistä tehdään Hämeenlinnan kaupungissa lapsivaikutusten arviointi.  

Lapsiystävällisyys on ajattelutapa ja toimintakulttuurin lähtökohta. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia ja nuoria kuunnellaan ja heille tarjotaan monipuolisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lapset ja nuoret ovat arvokkaita kuntalaisia ja heille halutaan tarjota turvallinen ympäristö elää, kehittyä ja kasvaa. Lapsiystävällisen kunnan tavoitteena on mahdollistaa lasten ja nuorten hyvä turvallinen arki sekä yhdenvertaiset oppimisen edellytykset. Lapsiystävällinen kunta perustuu monimuotoisuuden hyväksymiseen ja syrjimättömyyteen. Hämeenlinnan kaupungissa vahvistetaan yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa kouluhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hämeenlinnan kaupungissa lasten ja nuorten hyvinvointia seurataan kouluterveyskyselyn kautta ja siinä esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin tartutaan lukuvuosittain koulujen ja esiopetusyksiköiden toiminta- ja kehittämissuunnitelmissa. 

Vuonna 2021 Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa on hyväksytty Lapsiystävällinen Hämeenlinna –ohjelma, joka on samalla Hämeenlinnassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Edellisen liitteeksi laaditaan tämä Oppilashuollon suunnitelma, jossa on huomioitu hyvinvointialueuudistuksen oppilashuollon palveluihin ja toimintatapoihin heijastuvat uudistukset niiltä osin kuin ne ovat tiedossa asiakirjan valmisteluhetkellä. Oppilashuollon suunnitelma on laadittu moniammatillisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja sosiaali- ja terveystoimen välisenä yhteistyönä.  

Oppilashuollon ohjauksen kokonaisuus uudistuu vuoden 2023 alussa (HE19/2022) Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Uudistus vaikuttaa perustavanlaatuiseesti oppilashuollon, kouluterveydenhuollon ja lapsiperhepalveluiden toteutukseen. Opetushallitus vahvistaa oppilashuoltoa koskevat muutokset esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin syksyllä 2022. Oppilashuoltosuunnitelmat tullaan laatimaan hyvinvointialueittain ja koulutuksen järjestäjäkohtaisesti. Oppilashuollon aseman vahvistamiseksi esitetään oppilashuoltosuunnitelmien sitomista kunnan ja hyvinvointialueen strategia- sekä taloussuunnitteluprosesseihin. Hyvinvointialueen ja kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle tullaan muodostamaan alueen kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän tehtävänä on valmistella alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma aluevaltuuston hyväksyttäväksi ja seurata sen toteutumista sekä sitä, miten opiskeluhuoltopalvelut toimivat yhteistyössä opetustoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja muiden lasten ja nuorten palvelujen kanssa. Ryhmässä tulee olla alueen koulutuksen järjestäjien, alaikäisten lasten vanhempien tai huoltajien sekä lasten ja/tai nuorten edustus. Henkilöstölle ja vanhemmille tiedotetaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista oppilashuoltoon. 

Hämeenlinnan kaupungin esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstö perehdytetään oppilashuollon suunnitelmaan. Yhteisöllisen oppilashuollon toteutusta ja kehittämistä vahvistetaan. Rehtoreille, päiväkodin johtajille, henkilöstölle ja yksiköiden yhteisöllisille oppilashuoltoryhmille järjestetään oppilashuollon uudistukseen perehdyttävää koulutusta. Vanhemmat, lapset ja nuoret kutsutaan mukaan toteuttamaan ja kehittämään suunnitelman sisältöjä.