Hae

2. Oppilashuollon kokonaistarve sekä käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Oppilashuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä neuvola-, koulu- ja oppilasterveydenhuollon palvelut. 

Oppilashuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä lasten, oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.  

Oppilashuollon suunnitelmassa tulee opetussuunnitelmien perusteiden mukaan arvioida oppilashuollon resurssien kohdentamista yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön sekä oppilashuollon yhteistyöhön, seurantaan ja kehittämiseen. Lisäksi suunnitelmassa tulisi arvioida yhteistyön ja kehittämistyön edellyttämää opetushenkilöstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijatyön tarvetta. Arviossa tulee hyödyntää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisäksi huomioidaan esiopetusyksikön, kouluyhteisön ja ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä yksikössä.  

Hämeenlinnan kaupungissa on vuonna 2022 noin 7300 esi- ja perusopetuksen oppilasta. Taulukossa 1. on kuvattu heidän tarvitsemansa oppilashuollon sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Taulukossa on kuvattu palveluiden käytössä olevat resurssit vuonna 2022 ja 2023. 

Oppilashuollon palvelut kohdentuvat yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön oppilashuoltosuunnitelmassa kuvatun mukaisesti. Neuvolaterveydenhoitajat, kuraattorit ja kouluterveydenhoitajat ovat yhteisöllisten oppilashuoltoryhmien jäseniä, ja he osallistuvat esiopetuksen ja koulun hyvinvointia vahvistavan toiminnan suunnitteluun. Psykologit ja neuvola-/koululääkärit osallistuvat yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kutsuttaessa ja he osallistuvat koulun ja esiopetusyksikön hyvinvointia vahvistavan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen käytössä olevien voimavarojen puitteissa. 

Oppilashuollon palvelut kohdennetaan yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön lasten ja nuorten tarpeiden edellyttämällä tavalla. Yhteisölliset oppilashuoltoryhmän käyttävät voimavarojen kohdentamisen arvioinnissa ja kehittämisessä kouluterveyskyselyn, kaupungin oman arvioinnin ja Move-mittausten tuloksia.  

Taulukossa 1. kuvataan Hämeenlinnan kaupungissa käytössä olevat ja arvio vuonna 2023 tarvittavista oppilashuollon palveluista.  

 

Oppilasmäärä  

Kevät 2022 

 

1.1.2022 

 

1.1.2023 

 

7282 

 

 

Oppilashuollon palvelut 

 

 

 

Kuraattorit  

 

10 

11 

Psykologit  

 

9,3 

Koululääkärit 

 

2,5 

2,5 

Kouluterveydenhoitajat 

 

14,5 

14,5 

 

Taulukko 1. Oppilashuollon henkilöstöresurssit 1.1.2022 ja arvioitu resurssi 1.1.2023. Sisältää esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaat. 

Kouluohjaajaresurssit kohdennetaan kouluihin seuraavan laskentatavan mukaan: 

Peruste 

Työntekijäresurssi 

Koulun yhteinen ohjaaja/ yksikkö 

1 työntekijä 

Erityisen tuen pienryhmä 

10 oppilasta 

1 työntekijä / ryhmä 

Erityisen tuen pienryhmä 

8 oppilasta 

2 työntekijä/ ryhmä 

Erityisen tuen pienryhmä 

6 oppilasta 

3 työntekijä / ryhmä 

 

Esiopetuksen osalta oppilashuolto kattaa kaikki esiopetusryhmät, myös yksityisessä palvelutuotannossa.