Hae

Liitteet

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Liite 2. Lukitukimalli 

Oppilaan oppimisvaikeuksien yksilöllinen arviointi 

Oppilaan oppimisvaikeuksien yksilöllinen arviointi koostuu arvioinnin kolmesta tasosta:  

1. Tuen tarpeen tunnistaminen (seulat),  

2. Yksilöllinen arviointi ja tuen suunnittelu ja  

3. Oppimisen ja tuen seuranta (ks. https://bulletin.nmi.fi/2019/06/13/virtaa-ja-valineita-luku-ja-kirjoitustaidon-arviointiin/). 

Lukutaidon kehitystä seurataan koko koulupolun ajan. Säännöllisten kartoitusten tavoitteena on tunnistaa riski oppimisvaikeuksiin varhaisimmassa mahdollisessa vaiheessa kasautuneiden oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi. 

Koko vuosiluokan kartoitukset tehdään 1., 2., ja 3. luokilla sekä 5. luokalla ja 7. luokalla.  

Hämeenlinnan kaupungissa käytetään lukivaikeuden kartoituksiin Niilo Mäki Instituutin kehittämää LUKINO -kartoitusmenetelmää. 

Kielellisen tietoisuuden kartoitus esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa 

Esikoululaisille suositellaan Kummi 3 -materiaalista löytyvää Sanat paloiksi -arviointia (liitteenä). Materiaali tarjoaa välineitä sekä arvioimiseen että tukemiseen. https://koju.nmi.fi/tuote/kummi-3-lukemisen-aika-leikin-taika/  

Lisäksi esikoulussa suositellaan Nopean nimeämisen testiä, joka  valmistuu Niilo Mäki Instituutissa vuonna 2024. Kartoittamisessa voidaan käyttää LUKIVA-menetelmää, jonka avulla voidaan kartoittaa lukivaikeuksien riskiä kirjaintuntemuksen, nopean nimeämisen ja sukuriskin lyhyellä arvioinnilla.  

 

Liite 5. Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma koulupäivän aikana 

 Lapsen nimi 

  

  

Henkilötunnus  

Huoltajien nimet  

    

  

  

Puhelinnumerot, mistä tavoittaa koulupäivän aikana  

Lapsen luokka 

  

  

Lääkkeenantajat 

Lääkkeen nimi 

  Sairaus, johon lääkettä käytetään 

 

Lääkkeen annostelu/ muuta annosteluun liittyvää (esim. lääkekuurin pituus)    

 

Lääkkeen säilytysohje 

 

Tämä liite täytetään kaikissa lääkehoidon tilanteissa. Liite riittää sellaisenaan tilanteissa, joissa on kyse tilapäisestä, helposti annettavasta lääkityksestä, kuten antibioottikuuri, silmätipat, tms. Liite täytetään lisäksi pitkäaikaislääkityksissä ja muissa kuin edellä mainituissa peruslääkityksissä. Lisäksi liitteelle kirjataan aina lääkehoidon toteutus (pois lukien diabeetikot, joilla oma kirjaus).  

Allekirjoitukset: 

Lapsen huoltaja  

Hämeenlinnassa ___/ ____ 20____               __________________­­­_______________________   

 Lääkkeen antaja  

Hämeenlinnassa ___/ ____ 20____               __________________­­­_______________________