Hae

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä ja kouluja toimintansa suuntaamisessa. Periaatteet on kuvattu ajatellen erityisesti koulun toimintaa. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja kehittää omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta ja kouluun kiinnittymistä tukevia ratkaisuja sekä hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aitoa mukanaoloa yhteisön kehittämisessä.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinnan koulujen toimintakulttuuri edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Tämä tapahtuu oppilaskuntatoiminnassa, erilaisissa tapahtumissa (esimerkiksi teemapäivät, V-päivä, rehtorin kyselytunnit), mutta myös päivittäisessä työskentelyssä oppitunneilla. Kouluissa kannustetaan rakentavan palautteen antamiseen.

Kodin ja koulun pääasiallisena tiedotuskanavana käytetään Wilmaa. Koulu järjestää lukuvuosittain kodin ja koulun välisen tilaisuuden yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa (esimerkiksi Kodin ja koulun -päivä, vanhempainilta tai muu tilaisuus). Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintakulttuurin kehittämiseen (esimerkiksi vanhempainyhdistykset, sähköiset kyselyt).

Koulut tekevät yhteistyötä paikallisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötavat kirjataan TOKEen.

Koulun toiminta edistää turvallisuutta ja tukee hyvinvointia. Tämä huomioidaan koulun turvallisuus- ja oppilashuollon suunnitelmissa. Hämeenlinnan kouluissa toteutetaan Liikkuva koulu -toimintaa, Kulttuuripolkua ja muita TOKEssa mainittuja oppilaiden hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä toimintoja. Oppilaiden yksilöllisyys ja kulttuurien moninaisuus huomioidaan koulun juhlissa, päivänavauksissa ja muissa koulun toiminnoissa.

Koulun toimintakulttuurin tavoitteena on tukea oppilaan kasvua kielitietoisuuteen ja kehittää oppilaan kulttuurienvälistä toimintakykyä. Jokainen opettaja on kielen opettaja oman aineensa näkökulmasta. Vieras kieli tarjoaa lisäksi oppilaille mahdollisuuksia laajentaa tiedonhakukanaviaan kaikissa oppiaineissa. Kieltenopiskelun tavoitteena on, että oppilaalle kehittyy myönteinen minäkuva kieltenoppijana ja hän ymmärtää kieltenosaamisen merkityksen työelämän kannalta. Peruskoulun tarjoama monipuolinen kielipääoma avaa oppilaalle oven maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja kehittää kykyä työskennellä monikulttuurisessa maailmassa.