Hae

Helluntailiikkeen uskonto

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2

Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa. Oppilaita kannustetaan ihmettelemään, kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.

Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 1-2

Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Oppimisympäristöt ja työtavat

Ohjaus ja tuki

Oppilaan oppimisen arviointi

Helluntailiikkeen uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.

Tavoitteet ja sisältöalueet

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaaT2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihinT3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihinT4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiinT5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaanT6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksiaT7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnostaT8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistäS1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun uskonnoista ja katsomuksista ja siinä huomioidaan kunnioittavasti erilaiset perheet. Tutustutaan helluntailaisuuteen oman perheen kautta. Käsitellään vuodenkierron ja elämänkaaren juhlia helluntaikirkossa ja muissa kirkkokunnissa. Pohditaan perheiden erilaisia perinteitä. Tarkastellaan kristillisen uskon keskeisiä sisältöjä ja käsitteitä, kuten Jumala, Raamattu, usko, kaste ja seurakunta. Tutustutaan Raamatun kertomuksiin Jeesuksen elämästä ja keskeisistä opetuksista. Tutustutaan kristilliseen symboliikkaan sekä rukoushuoneeseen kokoontumispaikkana.

S2 Uskontojen maailma

Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin sekä niiden juhlaperinteisiin. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnottomuus ja uskonnottomat juhlat. Opetuksessa käsitellään lähialueen kirkkoja ja rukoushuoneita.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa tutustutaan kultaiseen sääntöön ja kymmeneen käskyyn sekä niiden merkitykseen hyvän elämän eettisenä perustana kristinuskossa. Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä ja yhdistetään niitä valittuihin Raamatun kertomuksiin. Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta. Pohditaan syntymän ja kuoleman kysymyksiä ja tarkastellaan kristillistä näkökulmaa niihin. Tutustutaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohditaan lapsen oikeuksia ja velvollisuuksia perheen ja kouluyhteisön jäsenenä. Pohditaan elämän kunnioittamista ja ihmisarvoa. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.

Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.

Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6

Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Oppimisympäristöt ja työtavat

Ohjaus ja tuki

Oppilaan oppimisen arviointi

Helluntailiikkeen uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.

Tavoitteet ja sisältöalueet

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihinT2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiinT3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuuttaT4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistäT5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaanT6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan EuroopassaT7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissaT8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiinT9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmastaT10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmastaT11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiäänT12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämäänS1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa käsitellään ikäkauteen sopivia Raamatun kertomuksia luomisesta, Israelin kansan vaiheista, profeetoista sekä ensimmäisestä helluntaista ja kristillisen seurakunnan synnystä. Tutustutaan Uuden testamentin syntyyn. Tarkastellaan Raamattua kirjana sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. Perehdytään helluntaikirkon keskeisiin opetuksiin ja opillisiin erityispiirteisiin, erityisesti oppiin Pyhästä Hengestä. Tutustutaan karismaattisuuden käsitteeseen sekä pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta. Käsitellään helluntaikirkon suhdetta tieteeseen ja taiteeseen. Tarkastellaan helluntaikirkon opetuksia ja käytänteitä suhteessa muihin kristillisiin kirkkoihin. Tarkastellaan helluntaikirkkoa Suomessa, helluntaiseurakuntien kirkkorakennuksia sekä hengellistä musiikkia osana jumalanpalvelusta, evankeliumin julistusta ja kristillistä elämää.

S2 Uskontojen maailma

Opetuksessa käsitellään Suomen ja Euroopan uskonnollista nykytilaa ja sen taustaa, erityisesti kristinuskon jakautumista eri kirkkokuntiin ja Martin Lutherin merkitystä reformaattorina. Tarkastellaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä piirteitä ja eroja sekä vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Tutustutaan koulun lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden väliseen yhteistyöhön. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnottomuus ja ateismi sekä uskontojen näkyvyys mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan omasta elämästä nousevista kysymyksistä ja rohkaistaan eettiseen pohdintaan. Perehdytään kristillisen etiikan perusteisiin, kuten kymmeneen käskyyn sekä Jeesuksen opetuksiin ja Vuorisaarnaan. Käsitellään helluntaikirkon eettistä opetusta ja tarkastellaan sitä suhteessa muihin katsomusperinteisiin. Käsitellään eri uskontojen ja katsomusten yhteisiä eettisiä käsityksiä. Tutkitaan YK:n Lapsen oikeuksien julistuksen sisältöä ja pohditaan sen merkitystä ja toteutumista. Pohditaan ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä hyväksymistä ja arvostamista, myötäelämisen taitoa sekä ihmisen ja luonnon suhdetta. Tutustutaan helluntaikirkon käsitykseen kristillisestä elämäntavasta sekä pohditaan sen merkitystä yksilöllisestä, yhteisöllisestä ja globaalista näkökulmasta.

Oppimääräntehtävä vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.

Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen. Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.

Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9

Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13 §:n mukaan oppilaiden uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Oppimisympäristöt ja työtavat

Ohjaus ja tuki

Oppilaan oppimisen arviointi

Helluntailiikkeen uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.

Tavoitteet ja sisältöalueet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuusT2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksistaT3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteenT4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissaT5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä erojaT6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiinT7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajinaT8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihinT9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaanT10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajallaS1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa syvennetään tietoja kristinuskon synnystä ja kehityksestä, erityisesti jakautumisesta eri kirkkokuntiin keskiajalla ja reformaation aikaan sekä helluntailiikkeen, karismaattisuuden ja uuskarismaattisuuden synnystä 1900-luvulla. Tutustutaan helluntailaiseen lähetystyöhön ja sen vaikutuksiin eri aikoina. Tutkitaan helluntailais-karismaattisuutta globaalina ilmiönä ja sen vaikutuksia eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan helluntailaisuutta osana kristinuskoa ja protestanttista vapaakristillisyyttä sekä tutustutaan ekumeeniseen dialogiin. Tarkastellaan kristinuskon kulttuurivaikutuksia Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Perehdytään helluntaikirkon opetukseen Pyhästä Hengestä ja armolahjoista. Syvennetään tietoja Raamatun synnystä ja sisällöstä. Käsitellään Raamatun tulkintatapoja ja kristinuskon piirissä esiintyviä erilaisia opillisia painotuksia ja pohditaan niitä suhteessa Suomen Helluntaikirkon uskon pääkohtiin. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon, helluntailaisuuteen ja suomalaisuuteen.

S2 Uskontojen maailma

Opetuksessa perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja kulttuurivaikutuksiin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin, uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Keskeisiä sisältöjä ovat myös uskonto tutkimuksen kohteena, uskon ja tiedon suhde sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen erot. Tarkastellaan uskontokritiikkiä ja tutkitaan uskonnon näkymistä mediassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja politiikassa. Tutustutaan uskontojen väliseen dialogiin sekä pohditaan erilaisuuden kunnioittamista ja uskontoa osana ihmisen ja yhteisön kulttuuri-identiteettiä.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa oppilasta rohkaistaan eettisen ajattelun taitojen kehittämiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat etiikan peruskäsitteet sekä kristinuskon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettinen opetus. Pohditaan etiikan näkökulmasta erilaisia yksilöön ja yhteiskuntaan liittyviä teemoja, kuten minäkuvaa, seksuaalisuutta, seurustelua, avioliittoa, perhettä, aborttia ja eutanasiaa. Perehdytään helluntaikirkon eettisiin kannanottoihin ja käsitykseen kristillisestä elämäntavasta sekä tarkastellaan niitä suhteessa yhteiskunnallisiin muutoksiin ja mediassa esillä oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten pakolaisuuteen. Tutkitaan YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja ihmisoikeusetiikkaa kiinnittäen huomiota erityisesti vähemmistöjen oikeuksiin. Käsitellään holokaustia ja muita ihmisoikeusrikkomuksia. Pohditaan eettistä vastuuta paikallisesti ja globaalisti sekä uskonnon ja elämänkatsomuksen merkitystä ihmisenä kasvamisessa sekä yhteiskunta- ja maailmanrauhan rakentamisessa.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä