Hae

Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinna:

Perusopetuksen tehtävää Hämeenlinnassa täydentävät Kestävän kehityksen ja kulttuurikasvatuksen suunnitelmat sekä Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma. Hämeenlinnassa on luotu rakenteita laaja-alaisen osaamisen toteutumiselle arjessa. Laaja-alaisen osaamisen paikalliset painotukset ilmenevät seuraavista kokonaisuuksista:

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1

 • Oppilaanohjauksen suunnitelma

  Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

 • Kulttuurikasvatussuunnitelma, Kulttuuripolku, sisältää kulttuurikohdevierailuja, työpajoja, taiteilijan tai taidekasvattajan kanssa työskentelyä sekä erilaisia taidekasvatuksellisia menetelmiä. Kulttuuripolku tukee vuorovaikutusta, luovuutta, yhteistyötä sekä lapsen ja nuoren omaehtoista tekemistä. Kulttuuripolku rakennetaan opetussuunnitelman pohjalta ja sisällöt suunnitellaan niin, että ne vastaavat oppiaineita ja laaja-alaisia osaamisalueita. Sisältöjä on mahdollista linkittää monialaisien oppimiskokonaisuuksien osiksi. Kulttuuripolku päivitetään vuosittain ja se tulee opetussuunnitelman liitteeksi. Kulttuuripolku tuotetaan paikallisten kulttuuri- ja taidelaitosten kanssa yhteistyössä. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX vastaa Kulttuuripolun koordinoinnista.

  Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

 • Liikkuva koulu

 • Askelmat–ohjelma

  • Askelmat -ohjelma antaa tukea nuorille, vanhemmille ja nuorten kanssa toimiville tahoille sekä mahdollisuuden pysähtyä keskustelemaan nuorten elinoloista, vanhemmuudesta ja nuorten kasvun tukemisesta yhdessä. Toiminta perustuu vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnallisuuteen. Tutustuttamalla nuoria ja vanhempia keskenään halutaan ehkäistä ryhmäpaineen syntymistä ja antaa tilaisuus luoda yhteisiä pelisääntöjä.

  • Ohjelmassa on viisi askelmaa jokaiselle vuosiluokalle alkaen viidennestä luokasta ja päättyen yhdeksänteen luokkaan. Askelmien teemat liittyvät mediakasvatuksesta yläkouluun siirtymiseen ja päihde- ja seksuaalivalistuksesta peruskoulun jälkeiseen elämään. Sisällön tuottamisvastuu on nuorisopalveluilla ja järjestelyvastuu koulukohtaisella monialaisella tiimillä. Yläkouluissa monialaiseen tiimiin kuuluvat ainakin rehtori, nuorisotyöntekijä, opinto-ohjaaja, kuraattori ja terveydenhoitaja. Alakouluilla askelmien järjestämisvastuu on rehtorilla ja luokanopettajilla hyödyntäen muuta työntekijäverkostoa.

   Monilukutaito L4

 • Kirjastopalvelut

 • Mediakasvatus

  • Mediakasvatusta toteutetaan opetustyössä moniammatillisen yhteistyötä hyödyntäen. Mediakasvatuksellisia sisältöjä nostetaan arjen työskentelyyn tavoitteena tukea ja rikastaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista.

   Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

 • Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelman avulla perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologian avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Oppiminen on monimuotoista, ajasta ja paikasta riippumatonta.

Koulujen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä suunnitellaan Hämeenlinnaan kaupungin perusopetuksen Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelman pohjalta.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

 • Yrittäjyyskasvatus

  Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

 • Kunnioittava kohtaaminen (sovittelu ja esimerkiksi restoratiivinen työtapa)

 • Osallisuus ja vaikuttaminen

  Hämeenlinnan "Vaikuttamisen polku" antaa raamit osallisuuden ja vaikuttamisen toimintakulttuurin luomiseen. Perusopetuksen osalta tämä toteutuu, kun oppilailla on mahdollisuuksia osallistua heitä itseään koskevien asioiden käsittelyyn yhdessä huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa. Oppilaiden osallisuuden toteutumiseksi käytetään menetelmiä, jotka edistävät oppilaiden suvaitsevaisuutta ja kulttuuritietoisuutta. Koulussa järjestetään oppilaille sellaisia vuorovaikutustilanteita, joissa heidän on mahdollista vaikuttaa koulua koskeviin asioihin.

  Oppilaita rohkaistaan käyttämään niin kaupungin kuin muiden toimijoiden tarjoamia vaikutus- ja palautekanavia ja ottamaan osaa keskusteluihin eri foorumeilla (mm. Lasten ja nuorten foorumi, Malli YK, rehtorin kyselytunnit ja V-päivä). Keskeisin tavoite on, että oppilas oppii ilmaisemaan itseään selkeästi, monipuolisesti ja vastuullisesti.

  Opetukselle ja kasvatukselle asetetut valtakunnalliset tavoitteet sekä niistä johdetut laaja-alaisen osaamisen kriteerit edellyttävät henkilöstön täydennyskoulutusta, pedagogista johtamista, joustavuutta ja ennakkoluulottomuutta, yhteistyötaitoja sekä halua tehdä yhteistyötä. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumisesta opetustyössä määritellään vuosiluokkakokonaisuusluvuissa. Toteutumista seurataan koulujen toiminta- ja kehittämissuunnitelman (TOKE) ja lasten- ja nuorten palveluiden palvelusopimuksen arvioinnin yhteydessä. Vuosittain valitaan arvioitavat kehittämisen kohteet.

Laaja-alainen osaaminen paikallisessa opetussuunnitelmassa:

VUOSILUOKAT 1.-2.

Hämeenlinnassa on tehty koko kaupungin yhteinen esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle sekä 2. - 3. luokan nivelvaiheen kuvaus (Nivelvaihe esiopetuksesta 1. luokalle sekä 2. luokalta 3. luokalle), jota noudatetaan, kun lapsi siirtyy esiopetuksesta perusopetuksen piiriin tai toiselta kolmannelle vuosiluokalle. Nivelvaiheen tiedonsiirto on oleellinen osa suunnitelmallista ja lapsilähtöistä koulupolkua.

Hämeenlinnan kaupungille on myönnetty Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnus.

Toiminnan lähtökohtana on, että lapsi on aktiivinen tiedonrakentaja, osaaja ja toimija. Alkuopetuksessa lapselle tarjotaan mahdollisuus olla osallisena koulun arjen suunnittelussa. Näiden tehtävien toteutumista seurataan ja kehitetään koulukohtaisen TOKEn yhteydessä vuosittain. Alkuopetuksessa painotetaan laaja-alaisen osaamisen (L) tavoitteista erityisesti:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • Lähtökohtana toiminnallisuus ja leikki sekä monipuoliset oppimismenetelmät ja -ympäristöt.

 • Oppilas harjoittelee oman ajattelun sanoittamista.

 • Oppilas tutustuu erilaisiin oppimistapoihin.

 • Eheyttävät jaksot rikastuttavat oppilaan oppimista ja kannustavat oppiainerajat ylittävään tutkivaan työskentelyyn.

 • Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisen välineenä.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

 • Oppilas harjoittelee tunnetaitoja, hyviä tapoja sekä yhdessä toimimista Verso, KiVa-koulu, Sosiaalisten taitojen harjoittelun vuosisuunnitelma tai vastaava toiminta).

 • Oppilas oppii huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan Liikkuva Koulu -toiminnan kautta.

 • Oppilas harjoittelee, kuinka toimitaan vaaratilanteissa ja haetaan apua (esimerkiksi 112-päivä ja koulun pelastautumisharjoitus).

 • Oppilas tutustuu kestävään kehitykseen, jota toteutetaan koulukohtaisen Kestävän kehityksen suunnitelman mukaan.

 • Oppilas osallistuu luokan sääntöjen laatimiseen ja tutustuu koulun toimintatapoihin sekä sääntöihin.

 • Oppilas tutustuu turvallisiin TVT: n käyttö- sekä käytöstapoihin.

 • Hämeenlinnan kouluissa on oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus valitaan vaaleilla.

2VUOSILUOKAT 3.-6.

Hämeenlinnassa on prosessikuvaus siirtymisestä kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle. Nivelvaiheen tiedonsiirto on oleellinen osa suunnitelmallista ja oppilaslähtöistä koulupolkua. Nivelvaihe alakoulusta yläkouluun

Hämeenlinnassa vuosiluokkakokonaisuuden 3-6 erityispiirteet ja tehtävät noudattavat valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia kuvauksia. Vuosiluokkien erityistehtävänä on oppijana kehittyminen. Tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään koulukohtaisen TOKEn yhteydessä vuosittain.

Hämeenlinnan kaupungissa toteutetaan kasvatuskumppanuuden periaatteita, jotka tukevat oppijana kehittymistä. Kasvatuskumppanuudessa oleellista on kuulluksi tulemisen kokemus ja yhteisen ymmärryksen saavuttaminen lasta koskevissa asioissa. Kumppanuus on jatkuvaa ja vastavuoroista kanssakäymistä vanhempien ja kasvatusalan ammattilaisten välillä.

Hämeenlinnassa noudatetaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisia laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Oppijana kehittymistä tuetaan seuraavilla laaja-alaisen osaamisen paikallisilla painotuksilla:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • Oppilasta ohjataan asettamaan itselleen oppimistavoitteita erilaisille jaksoille (esim. tunti-, päivä-, viikko- tai kuukausitavoitteet) ja arvioimaan niiden toteutumista.

 • Opetuksessa käytetään kokeellisia menetelmiä ja tutkivan oppimisen työtapoja.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

 • Kulttuurikasvatussuunnitelma, Hämeenlinnassa Kulttuuripolku sekä koulukohtaiset TOKEen kirjatut sisällöt tukevat kulttuurista ja kansainvälistä osaamista.

 • Oppilas oppii tuntemaanLapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

 • Oppilas harjoittelee tunnetaitoja, hyviä tapoja sekä yhdessä toimimista (esim. Verso, KiVa-koulu, Kulttuuripolun Synkeän louhuoksen seikkailu -työpajat tai pelilaatikko 3.luokille, Vastuunportaat tai vastaava toiminta).

 • Oppilas oppii huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaanLiikkuva Koulu -toiminnan kautta.

 • Oppilas harjoittelee, kuinka toimitaan vaaratilanteissa ja haetaan apua (esimerkiksi 112-päivä ja koulun pelastautumisharjoitus).

 • Oppilas tutustuu kestävään kehitykseen ja kestävään kuluttamiseen, jotka kuvataankoulukohtaisessa Kestävän kehityksen suunnitelmassa.

 • Kouluissa huomioidaan liikennekasvatus erilaisten teemojen kautta (esim. liikenneturvallisuusviikko, turvallinen koulumatka, turvallinen pyöräily)

 • Oppilas harjoittelee hyviä tapoja arjessa ja juhlassa (esim. Koulun omat juhlat, 6.luokkien itsenäisyyspäiväjuhla, oppilaskunnan toiminta).

L4 Monilukutaito

 • Opetuksessa hyödynnetään Kulttuuripolkua (esim. Mediakasvatustyöpaja 5.luokille) ja kirjaston palveluita (esim. lukudiplomi)

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 • Kts. kaupungin TVT-suunnitelma

L6 Työelämä ja yrittäjyys

 • Kouluissa toteutetaan työelämään ja yrittäjyyteen tutustuttamista monin eri menetelmin (esim. koulun sisäinen työharjoittelu, välkkäri- ja kummitoiminta, Verso- ja tukioppilastoiminta, luokan vastuutehtävät), jotka kuvataan koulukohtaisessa TOKEssa.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 • Oppilaille järjestetään mahdollisuuksia vaikuttaa omaan koulupäivään, sekä oman luokan että oman koulun toimintaan erilaisin menettelyin, jotka kuvataan koulun TOKEssa.

 • Oppilaskunnan hallituksen valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti vaaliprosessiin, jossa harjoitellaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.

 • Vaikuttamista harjoitellaan käytännössä (esim. rehtorin kyselytunti, V-päivä, lasten- ja nuorten lautakunnan jäsenet koulukummeina)

3 VUOSILUOKAT 7.-9.

Hämeenlinnassa vuosiluokkakokonaisuuden 7-9 erityispiirteet ja tehtävät noudattavat valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia kuvauksia.

Vuosiluokkien 7 -9 erityisenä tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaita sekä huolehtia perusopetuksen oppimäärän opiskelun loppuunsaattamisesta ja kannustaa kaikkia oppilaita opintojen jatkamiseen.

Hämeenlinnan kaupungissa toteutetaan kasvatuskumppanuuden periaatteita. Kasvatuskumppanuudessa oleellista on kuulluksi tulemisen kokemus ja yhteisen ymmärryksen saavuttaminen lasta koskevissa asioissa. Kumppanuus on jatkuvaa ja vastavuoroista kanssakäymistä vanhempien ja kasvatusalan ammattilaisten välillä.

Oppilaiden siirtymistä kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle sekä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen on kuvattu prosessina, josta ilmenee toimintatavat siirtymävaiheessa ja tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut.

Perusopetuksen vuosiluokilla 7 - 9 laaja-alaisen osaamisen painotuksia ovat seuraavat:

 • Koulutyössä luodaan oppilaalle tilaisuuksia tunnistaa omat vahvuutensa sekä saada kannustusta ja realistista palautetta työskentelystään.

 • Arjessa toteutetaan kestävän elämäntavan (kestävä kehitys) periaatteita ja harjoitellaan monipuolisesti oppilaiden tieto- ja viestintätaitoja.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

 • Yhteistoiminnan kautta luodaan oppilaille monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun. Opintokokonaisuuksissa käytetään luovasti useita oppiaineita. Koulutyössä vahvistetaan oppilaiden aktiivista roolia oppimisprosessissa.

 • Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä hyödyntämään erilaisia apuvälineitä opiskelussaan

 • Teknologisilla apuvälineillä tuetaan oppimista ja henkilökohtaisia oppimispolkuja. tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

 • Kouluissa on käytössä Kulttuuripolku.

 • Opintokokonaisuuksissa huomioidaan yläkoulun aikana ihmisoikeuksia sekä eri ihmisryhmiä ja kansoja kunnioittavaa osaamista.

 • Oppilasta ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa sekä sosiaalisen median työvälineitä rakentavasti ja toisia kunnioittavasti.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 • Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaan arjessa uneen, lepoon, tasapainoiseen päivärytmiin, liikkumiseen, monipuoliseen ravintoon, päihteettömyyteen ja hyviin tapoihin. Näitä käsitellään Askelmien periaatteiden mukaisesti.

 • Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin.

Monilukutaito (L4)

 • Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi kaikissa oppiaineissa.

 • Monilukutaidossa korostuu huomioonottaminen, sosiaalinen vastuu ja kriittisyys

 • Oppilaita rohkaistaan käyttämään monilukutaitoaan vaikuttamiseen ja osallistumiseen omassa elinympäristössä, mediassa ja yhteiskunnassa.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 • Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Oppilaita kannustetaan omien laitteiden käyttöön.

 • Oppilasta kannustetaan oma-aloitteisuuteen sekä oikeiden työvälineiden ja -tapojen valintaan.

 • Ohjelmointia opetellaan eri oppiaineiden yhteydessä.

 • Koulupolun eri nivelkohdissa on käytössä Oppika-kysely. Tällä kartoitetaan oppilaiden tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä taitoja ja käyttöä.

 • Oppilaita opastetaan huomioimaan terveelliset, eettiset ja vastuulliset seikat teknologisissa valinnoissa ja käytössä. Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista.

 • Oppilas ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian käytön ja roolin toisen asteen opinnoissa ja myöhemmin työelämässä.

 • Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Kouluissa toteutetaan Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelmaa.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

 • Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työelämää kohtaan.

 • Koulutyöhön sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tuntemaan erilaisia ammatteja ja työaloja sekä yritystoimintaa.

 • Toiminnallisissa opiskelutilanteissa opitaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Oppilas on kykenevä oman oppimisprosessinsa suunnitteluun ja toteuttamiseen

 • Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia.

 • Kaikissa yksiköissä toimii koulunuorisotyö

 • Osallistumisen kanavia ovat: Nuoret vaikuttajat, NUVA & Vaikuta, älä valita (V-päivä)

Noudatamme valtakunnallisia oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä.