Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinna:

Hämeenlinnan kuntakohtainen opetussuunnitelma on kaikkien Hämeenlinnassa toimivien, perusopetusta toteuttavien, oppilaitosten toimintaa ohjaava asiakirja. Opetussuunnitelma rakentuu vuosiluokkakokonaisuuksittain opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelma julkaistaan sähköisessä muodossa. Opetussuunnitelman laadintaan on ollut mahdollista osallistua kommentoimalla sitä sekä sähköisesti että erikseen järjestettävissä työpajoissa. Hämeenlinnan koulut noudattavat 9.6. lasten ja nuorten lautakunnassa vahvistettua tuntijakoa.

Koulu voi halutessaan laatia kunnan opetussuunnitelmaan perustuvan koulukohtaisen opetussuunnitelman. Mikäli koulussa toteutetaan koulutuksen järjestäjän kanssa sovittua yleistä opetussuunnitelmaa täydentävää opetusjärjestelyä, koulun tulee tältä osin laatia koulukohtainen opetussuunnitelma. Koulujen erityispiirteet kuvataan koulujen toiminta- ja kehittämissuunnitelmissa (TOKE). Kieliohjelma ja tuntijako on valmisteltu seudullisesti.

Opetusta annetaan suomen ja ruotsin kielellä. Ruotsinkielinen opetus noudattaa ruotsinkielisen opetussuunnitelman perusteita. Hämeenlinnassa opetusta annetaan englanninkielellä niissä kouluissa, joissa se on hyväksytty toteutettavaksi koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa.

Henkilöstö sekä oppilaat ja huoltajat osallistuvat opetussuunnitelman laatimiseen, arviointiin ja kehittämiseen koulukohtaisesti. Osallistaminen kuvataan koulujen TOKEssa. Opetussuunnitelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen kanssa siten, että kyseiset tahot ovat mukana valmistelussa. Perusopetusta seuraavaa koulutusvaihetta edustavien oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on kuvattu Hämeenlinnan kaupungin kuntakohtaisessa oppilaanohjaussuunnitelma.

Hämeenlinnan paikalliset erityispiirteet ja tarpeet sekä muut paikalliset suunnitelmat otetaan opetussuunnitelman valmistelussa huomioon. Näitä ovat mm. kielipolku, kulttuurikasvatussuunnitelma eli Kulttuuripolku ja Liikkuva koulu. Koko kaupunki, luonto ja julkinen ympäristö runsaine liikunta- ja kulttuuritarjontoineen nähdään oppimisympäristönä. Näiden lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma, kestävän kehityksen suunnitelma, tasa-arvosuunnitelma, Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma ja oppilashuollon suunnitelma täydentävät ja toteuttavat opetussuunnitelmaa.

Hämeenlinnan kaupunki sai ensimmäisenä Suomessa Unicefin myöntämän lapsiystävällinen kunta –tunnuksen joulukuussa 2013. Lasten ja nuorten hyvinvointiin on Hämeenlinnassa panostettu mm. vahvistamalla osallisuutta ja vaikuttamista erilaisin toimenpitein. Vuoden 2011 alusta on otettu käyttöön ”Vaikuttamisen polku”, jonka tarkoituksena on antaa kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja toimintaympäristöönsä. Osallisuus ja vaikuttaminen näkyvät mm. oppilaskuntatoiminnassa ja vertaissovittelussa. Kerhotoiminnan kautta on tavoitteena saada jokaiselle lapselle ainakin yksi harrastus.

Oppilashuoltoa ja kodin ja koulun yhteistyötä tehdään kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa lasten ja nuorten palvelujen kuvaamien prosessien mukaisesti. Kyseessä on neljä ennalta ehkäisevän työn prosessia, jotka ovat 1) huolen puheeksi otto ja palveluohjaus, 2) laadukas monialainen yhteistyö, 3) vanhemmuuden valmennus varhaisesta vuorovaikutuksesta nuorisoikään ja 4) sosiaalisten taitojen vahvistaminen.

Opetussuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään Hämeenlinnan johtamisjärjestelmän mukaisesti tilaaja-tuottajan välisessä palvelusopimuksessa, jossa on huomioitu puitesopimus ja toimintasuunnitelma-asioita. Asian ja tarpeen vaatiessa, opetussuunnitelmaan liittyviä asioita viedään Lasten ja nuorten lautakuntaan päätettäväksi.

Perusopetuksen yhtenäisyyttä sekä siirtymävaiheisiin liittyvää yhteistyötä kuvaavat prosessit on kuvattu Hämeenlinnan kaupungin kuntakohtaisessa oppilaanohjaussuunnitelmassa sekä nivelvaihekuvauksen suunnitelmassa. Hämeenlinnassa varhaiskasvatus-, opetus- ja kasvua tukevat palvelut yhdistyivät 1.1.2014 yhteiseksi lasten ja nuorten palvelualueeksi. Palvelualue on jaettu maantieteellisiin alueisiin, jotka muodostavat lapsen ja nuoren polun päivähoidosta kouluun. Kuhunkin alueeseen kuuluu joukko päiväkoteja, alakouluja ja yksi yläkoulu. Lasten ja nuorten palvelualueella on yhteisesti määritellyt asiakkuusprosessit, jotka sitovat eri alojen ammattilaisten työn yhteiseen asiakkaaseen:

  • Kaikille lapsille ja nuorille tarjolla oleva palvelupolku, johon sisältyy yleinen tuki.

  • Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren palvelupolku, jossa on saatavilla tehostettua ja erityistä tukea. Palveluprosessien käytännön ohjausvälineitä ovat opetussuunnitelma ja oppilashuollon suunnitelma sekä varhaiskasvatussuunnitelma.

Opetus tai osa siitä voidaan järjestää yhdysluokkaopetuksena (katso myös alaluvut 5.4 ja 5.6). Opetus tai osa siitä voidaan järjestää vuosiluokittain etenevänä vai vuosiluokkiin sitomattomasti etenevänä, oppilaiden omiin opinto-ohjelmiin perustuvana opiskeluna (katso myös alaluvut 5.4 ja 5.6). Tästä mainitaan myös koulukohtaisessa TOKEssa.

Opetus järjestetään opetuksen eheyttämistä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia painottaen koko kouluvuoden aikana. Koulujen TOKEssa konkretisoituu opetuksen toteuttaminen käytännössä. Opetustunnit jaetaan vuosiluokittain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken valtioneuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla. Tuntijako tehdään seudullisena yhteistyönä.

Oppilaan kielipolku rakentuu Hämeenlinnassa pakollisista (A1, B1), vapaaehtoisesta (A2) ja valinnaisista (B2) kielistä. Oppilaat aloittavat ensimmäisenä vieraana kielenä (A1) englannin opiskelun viimeistään 3.luokalla. Nummen ja Seminaarin koulut tarjoavat kielirikasteista opetusta englannin kielellä 1. luokasta lähtien. Tähän opetukseen järjestetään vuosittain erillinen haku.

Kaikissa Hämeenlinnan kouluissa oppilaalla on mahdollisuus valita toisena pitkänä vieraana kielenä vapaaehtoinen kieli englannin rinnalle. Kielivalikoima eroaa toisistaan kouluittain (kts. kielipolku alueittain). Jokainen koulu tarjoaa kuitenkin vähintään yhden vaihtoehdon A2-kieleksi