Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinna:

Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen

Toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys perusopetuksen yhtenäisyyden toteuttamisessa. Hämeenlinnassa jokainen koulu täsmentää tämän opetussuunnitelman mukaisesti toimintakulttuurinsa, oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet ja kirjaa ne koulukohtaiseen TOKEen.

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

Hämeenlinnan koulujen toimintakulttuuri edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Tämä tapahtuu oppilaskuntatoiminnassa, erilaisissa tapahtumissa (esimerkiksi teemapäivät, V-päivä, rehtorin kyselytunnit), mutta myös päivittäisessä työskentelyssä oppitunneilla. Kouluissa kannustetaan rakentavan palautteen antamiseen.

Kodin ja koulun pääasiallisena tiedotuskanavana käytetään Wilmaa. Koulu järjestää lukuvuosittain kodin ja koulun välisen tilaisuuden yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa (esimerkiksi Kodin ja koulun -päivä, vanhempainilta tai muu tilaisuus). Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintakulttuurin kehittämiseen (esimerkiksi vanhempainyhdistykset, sähköiset kyselyt).

Koulut tekevät yhteistyötä paikallisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötavat kirjataan TOKEen.

Koulun toiminta edistää turvallisuutta ja tukee hyvinvointia. Tämä huomioidaan koulun turvallisuus- ja oppilashuollon suunnitelmissa. Hämeenlinnan kouluissa toteutetaan Liikkuva koulu -toimintaa, Kulttuuripolkua ja muita TOKEssa mainittuja oppilaiden hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä toimintoja. Oppilaiden yksilöllisyys ja kulttuurien moninaisuus huomioidaan koulun juhlissa, päivänavauksissa ja muissa koulun toiminnoissa.

Koulun toimintakulttuurin tavoitteena on tukea oppilaan kasvua kielitietoisuuteen ja kehittää oppilaan kulttuurienvälistä toimintakykyä. Jokainen opettaja on kielen opettaja oman aineensa näkökulmasta. Vieras kieli tarjoaa lisäksi oppilaille mahdollisuuksia laajentaa tiedonhakukanaviaan kaikissa oppiaineissa. Kieltenopiskelun tavoitteena on, että oppilaalle kehittyy myönteinen minäkuva kieltenoppijana ja hän ymmärtää kieltenosaamisen merkityksen työelämän kannalta. Peruskoulun tarjoama monipuolinen kielipääoma avaa oppilaalle oven maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja kehittää kykyä työskennellä monikulttuurisessa maailmassa.

Oppimisympäristöt ja työtavat

Hämeenlinnassa pidetään huolta siitä, että koulutilat ovat terveellisiä ja turvallisia. Koulujen kalustusratkaisut ja oppimateriaalit tukevat opetussuunnitelman mukaista oppimista.

Hämeenlinnassa koulut käyttävät omaa lähiympäristöä, lähiluontoa ja Kulttuuripolun tarjoamia oppimisympäristöjä opetuksen suunnittelussa ja työtapojen valinnassa. Suunnitelmissa ja työtapojen valinnassa huomioidaan perusteiden mukaisesti muun muassa eheyttävä opetus sekä eriyttävä opetus ja ekologisuus, joiden tulee näkyä koulukohtaisessa TOKEssa. Oppilaat otetaan mukaan oppimisympäristöjen kehittämiseen esim. välituntialueen tai tilojen suunnittelussa.

Oppilaalla on oltava mahdollisuus vaikuttaa opetuksessa käytettäviin työtapoihin. Opetus järjestetään opetuksen eheyttämistä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia painottaen koko kouluvuoden aikana. Koulujen TOKEssa konkretisoituu opetuksen toteuttaminen käytännössä.

Hämeenlinnan tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelman mukaisesti tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Hämeenlinnassa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on tasapuoliset mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen.

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

  • jokainen opettaja toteuttaa opetuksen eheyttämistä omassa luokassaan ja yhteistyössä muiden kanssa: lähestyy asioita oppilasta kiinnostavista ilmiöistä käsin, kannustaa tutkivaan oppimiseen ja yhteistyöhön ja auttaa oppilasta ymmärtämään opiskeltavien asioiden välisiä suhteita

  • kouluissa käydään keskustelua oppimiskäsityksestä ja työtavoista; uuden lukuvuoden suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin keväällä ja suunnittelun portaat kuvataan vuosikellossa

  • oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun otetaan mukaan oppilaat, huoltajat ja muut sidosryhmät

  • teemojen valinnoissa ja kokonaisuuksien suunnittelussa huomioidaan kansainväliset, kansalliset, paikalliset/alueelliset olosuhteet, oppimisympäristöt, yhteistyöverkostot, ajankohtaiset paikalliset teemat ja kampanjat sekä paikallinen osaaminen

  • eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa sekä niiden arvioinnissa ja kehittämisessä määritellään koulukohtaisesti ja kuvataan vuosittain kunkin koulun TOKEssa