Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Arviointikulttuurin paikalliset painotukset

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinna:

Oppimista tukeva arviointikulttuuri

Perusopetuslain mukaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppimisen arvioinnin ohjeet löytyvät opetussuunnitelman perusteista, sitä täydentävästä paikallisesta opetussuunnitelmasta sekä koulun toiminta- ja kehittämissuunnitelmasta. Opetussuunnitelman liitteet tukevat opettajaa arvioinnin toteuttamisessa.

Opetussuunnitelman perusteissa on käsitelty laajasti oppimisen arvioinnin tavoitteita ja perusteita sekä niitä arvoja, joihin oppimisen arviointi perustuu. Perusteista löytyvät myös arvioinnin kriteerit 6.- ja 9.luokkien päättyessä.

Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan monipuolisten arviointimenetelmien käyttö, arviointiperusteiden yhteinen käsittely ja käyttäminen sekä päättöarvosanojen muodostaminen yhtenäisin perustein.

Koulujen toimintasuunnitelmissa määritellään koulukohtaiset arviointikäytännöt (arviointiajankohdat, -muodot ja -sisällöt).

Koulun hyvä arviointikulttuuri edellyttää

  • pedagogista johtamista
  • opettajien välistä keskustelua arvioinnin perusteista ja koulukohtaisesta toteutuksesta
  • yhteistyötä oppilaiden ja kotien kanssa

Arvioinnin tehtävä ja yleiset periaatteet

Opettajan tulee opetusta ja oppimisen arviointia suunnitellessaan lähteä liikkeelle opetussuunnitelman tavoitteista ja huolehtia siitä, että suunnittelu tapahtuu riittävässä vuorovaikutuksessa oppilaiden ja huoltajien kanssa.

  • Arvioinnin tulee ollaoppilaan itsearviointia tukevaa

Oppimisen arviointi

  • auttaa oppilasta muodostamaan itsestään realistisen käsityksen oppijana ja ihmisenä
  • on ennakoivaa ja oppimista edistävää
  • näyttää oppilaalle ja huoltajalle sen, miten oppilas on suoriutunut opinnoissaan suhteessa tavoitteisiin

  • auttaa huoltajaa tukemaan lasta opiskelussa ja siihen liittyvissä valinnoissa

  • ohjaa opettajaa huomaamaan oppilaan tarpeet ja toimii opettajan itsearvioinnin välineenä

Oppiaineiden arvioinnin kriteerit on määritelty opetussuunnitelman perusteissa 6.luokan ja 9.luokan loppuun. Kriteerit ovat oppimisen tason kuvauksia, joita käytetään arvioinnin perustana. Yhteiset valtakunnalliset kriteerit on tarkoitettu tukemaan opettajan työtä sekä yhtenäistämään arviointia.

Oppiaineiden arvioitavat sisällöt, tiedot ja taidot löytyvät oppiainekohtaisten lukujen alta opetussuunnitelman perusteista ja paikallisesta opetussuunnitelmasta.