Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Toiminta-alueittain järjestetyn opetuksen arviointi

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain (motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot). Arviointi annetaan aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, tämä voidaan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä. Oppimisen edistymistä arvioidaan vähintään kaksi kertaa kouluvuoden aikana. Huoltajien kanssa käydään suullinen arviointikeskustelu kevätlukukauden alussa ja kevätlukukauden lopussa annetaan lukuvuositodistus. Arvioinnissa tarkastellaan edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tukena käytetään arvioinnin menetelmiä sen mukaisesti, mitä oppimisen tavoitteita asetettaessa on käytetty. Oppimisen tavoitteet voidaan jakaa toimintaaluekohtaisesti pienempiin osatavoitteisiin, jos se tavoiteasettelun ja oppimisen edistymisen kannalta on tarkoituksenmukaista. Osatavoitteissa edistymisen seuraamiseksi voidaan käyttää seurantamenetelmiä, joissa määritellään taso, jolloin tavoite katsotaan saavutetuksi ja millä keinoin oppimisen edistymistä seurataan.