Hae

Oppilaiden osallisuus

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa.

Oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun on luonteva tapa vahvistaa osallisuutta. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa oppilaiden osuus on tärkeä. Lisäksi oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan myös koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Oppilaat ovat myös mukana arvioimassa ja kehittämässä yhteistyötä.

Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja käytännössä.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Jokaiselle oppilaalle järjestetään oman arjen vaikutusmahdollisuuksia koulupäivän sisälle. Oppilaita rohkaistaan osallisuuteen ja vaikuttamiseen oman koulun arkeen sopivilla toiminnoilla, jotka on kuvattu koulukohtaisessa TOKEssa.

Kouluihin tulee rakentaa yhteisesti hyväksytyt mallit ristiriitojen ja kiusaamistilanteiden selvittämiseen. Hämeenlinnan kouluissa käytetään yhteisinä toimina niin Verso-, kuin KiVa-toimintamalleja. Lisäksi kouluissa on mahdollisuuksien mukaan myös kummi-, tuki-, luottamus- tai tutor-oppilastoimintaa. Oppilaskunnan hallituksen toiminta on jokaisen oppilaskunnan jäsenen vaikutuskanava koulun yhteisiin asioihin. Jokainen Hämeenlinnan koulu on Liikkuva Koulu ja toteuttaa osallisuutta mm.välkkäritoiminnan kautta.

Oppilaan osallisuutta korostetaan myös opetus, arviointi ja tukitilanteissa. Oppilaan itsearviointimahdollisuuksia tuetaan. Pedagogisen ja oppilashuollollisen tuen tilanteissa oppilas on lähtökohtaisesti paikalla hänen asioistaan keskusteltaessa oppilashuoltolain sekä kolmiportaisen tuen mallien mukaisesti. Oppilaan osallisuuden ja vaikuttamisen kulttuuria luodaan, kun oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua heitä itseään koskevien asioiden käsittelyyn yhdessä huoltajan ja koulun henkilökunnan kanssa.

Oppilaskuntatoiminta Hämeenlinnassa

Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön, lisätä oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Koulujen oppilaskuntien jäseniä ovat kaikki kyseisen koulun oppilaat. Oppilaskunnan jäsenistä valitaan edustajisto (hallitus tms.) ja oppilaskunnan järjestäytyneestä toiminnasta vastaa tehtävään nimetty ohjaava opettaja.

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on pitää yllä yhteyksiä oppilaisiin, opettajiin, koulun muuhun henkilökuntaan sekä tarpeen mukaan vanhempainyhdistykseen, nuorten vaikuttajaryhmiin, Lasten ja nuorten foorumiin ja lautakuntiin. Oppilaskunnan toiminta kouluissa vaihtelee mm. koulun koosta ja oppilaiden iästä riippuen. Aloitteiden käsittelyssä voidaan käyttää jatkuvan vaikuttamisen mallia, jossa kuka tahansa kouluyhteisön jäsen voi seurata aloitteen käsittelyä.

Tarkempi kuvaus kunkin koulun oppilaskunnan hallituksen toiminnasta löytyy kunkin koulun TOKEsta.