Hae

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen.

Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia. On huolehdittava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa sekä tuettava oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti. Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollisten muiden arviointien tuloksia ja otetaan huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki.

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN JA VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLEJA

Hämeenlinnassa on käytössä ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamalleja, joita koulut toteuttavat TOKEnsa mukaisesti. Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen mallit on kuvattu oppilashuollon suunnitelmassa.

POISSAOLOT JA MYÖHÄSTYMISET

Kaupungissa on käytössä yhteinen linja poissaoloihin ja myöhästymisiin. Linjaukset löytyvät oppilashuollon suunnitelmasta.

NIVELVAIHEYHTEISTYÖ

Eheän oppimispolun turvaamiseksi oppilaasta tulee siirtää opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot seuraavaan ryhmään tai kouluun. Tarvittaessa nivelvaiheen tiedonsiirrossa voidaan hyödyntää yksilöllistä oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Hämeenlinnassa on laadittu nivelvaihetoimintamalleja, jotka kattavat nivelvaiheiden tiedonsiirron varhaiskasvatuksesta jatko-opintoihin. Nivelvaiheet esiopetuksesta 1.luokalle sekä 2.luokalta 3.luokalle ja nivelvaihde alakoulusta yläkouluun.

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN TARPEIDEN SUUNNITELMALLINEN SEULONTA TUEN JÄRJESTÄMISEKSI

Tuen tarpeen seulonta

Vuosiluokkaseulojen ja erilaisten testien ja arviointien avulla pyritään ongelmien varhaiseen havainnointiin, jonka pohjalta voidaan järjestää tarvittavat tukitoimet. Keskeisiä kartoitettavia taitoja ovat etenkin lukusujuvuus, luetun ymmärtäminen, oikeinkirjoitus ja matematiikan perustaidot. Käytettävä testistö valitaan koulukohtaisesti ja testejä käytetään tuen kartoituksen vuosikellon mukaisesti.

Seulat tehdään koulun TOKEn mukaisesti koko luokkatasolle ja niistä annetaan sekä oppilaalle että tämän huoltajalle tarvittaessa palaute. Seula ei kuitenkaan ole koe eikä arvosanan peruste. Erityinen huomio oppimisen tuen tarpeen seulontaan tulee olla vuosiluokilla 1-2, jolloin luokanopettaja ja erityisopettaja käyttävät seulonnassa normitettuja menetelmiä. Vuosiluokilla 3-6 seulonta painottuu luetun ymmärtämiseen sekä matemaattisten perustaitojen seurantaan.

Seulojen pohjalta opettajat (erityisopettaja, luokan-/aineenopettaja) valitsevat tarvittavat tukimuodot ja sopivat työnjaosta. Tulosten perusteella valitaan tuki koko luokalle, tietylle ryhmälle tai yksittäiselle oppilaalle. Mikäli seulassa tai testissä ilmenee, että kyseisessä taidossa on usealla luokan oppilaalla vaikeuksia, tuki suunnitellaan koko ryhmälle. Seulat toimivat myös vuosittaisen edistymisen seurantana.

Yksilöllinen oppimisen tuen kartoittaminen

Ryhmäseulojen perusteella oppilaalle voidaan tehdä tarkempi yksilöllinen kartoitus. Yksilöllinen kartoitus voidaan tehdä myös, jos huoli oppilaan oppimisesta herää. Yksilöllinen kartoittaminen alkaa erityisopettajan teettämillä luki- ja/tai matematiikan testeillä. Niiden perustella suunnitellaan oppilaan tarvitsema tuki opiskeluun ja koulunkäyntiin. Tuki suunnitellaan yhteistyössä kodin kanssa. Tarvittaessa suositellaan oppilashuollon psykologin tekemiä laajempia jatkotutkimuksia oppilashuoltoryhmän tuen kautta. Yksilöllisen kartoittamisen tavoitteena on sopivan tuen järjestäminen sekä annetun tuen vaikuttavuuden sekä oppilaan edistymisen arviointi. Tuen tarve, menetelmät ja seuranta kirjataan oppimissuunnitelmaan.

YHTEISTYÖ, VASTUUT JA TYÖNJAKO OPETUSTOIMESSA SEKÄ MUIDEN HALLINTOKUNTIEN KANSSA

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoa toteutetaan osana oppilashuoltoa. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät tiivistä yhteistyötä kuraattorin ja psykologin kanssa. Kouluterveydenhoitaja osallistuu yhteisöllisen oppilashuollon työhön ja tarvittaessa yksilölliseen monialaiseen oppilashuoltoon. Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa, joka edistää oppilaan sekä kouluyhteisön terveyttä ja hyvinvointia.

Oppilashuollon monialainen yhteistyö

Opettajan tehtävänä on ottaa oppilasta koskeva huoli puheeksi oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa. Jos yhteinen keskustelu ja sovitut toimenpiteet eivät edistä asiaa ja vähennä huolta, hyvä reitti oppilaan ja koko perheen tuen järjestämiseksi on yksilöllisen oppilashuollon asiantuntijaryhmän koolle kutsuminen. Yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Oppilashuollon palveluista vastaa koko koulun henkilöstö. Koulupäivän aikana koulun henkilöstö vastaa tukitoimien toteutuksesta. Kodin tukitoimien toteutus on huoltajien vastuulla. Tarkennukset oppilashuollon suunnitelmassa.

KOTIEN KANSSA TEHTÄVÄN YHTEISTYÖN KESKEISET TOIMINTA-PERIAATTEET OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KYSYMYKSISSÄ

Johtava periaate on kasvatuskumppanuus, jota jokainen henkilökuntaan kuuluva toteuttaa. Oppilasta koskevat toiminnot toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Tarkennuksia löytyy luvusta 5.

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEEN LIITTYVÄT TOIMIVALTUUDET ERI HALLINTOPÄÄTÖKSISSÄ

Päätöksenteossa noudatetaan kaupungin hallintosääntöä.

KOLMIPORTAINEN TUKI

Kaupungissa toteutettava kolmiportainen tuki on kirjattu Tuen tarpeet- kaavioon. Oppilas opiskelee pääosin lähikoulussa. Oppimisen tuki toteutetaan ensisijaisesti oman ikäluokan mukaisessa yleisopetuksen ryhmässä. Kaupungissa on pienennettyjä opetusryhmiä sekä nivelluokka. Lapsen sairastuessa psyykkisesti, hänellä on mahdollisuus opiskella Hämeenlinnan sairaalaopetuksessa Ahvenistonharjun koulussa. Lisätietoa löytyy luvuista 5.4. ja 5.6 sekä oppilashuollon suunnitelma.