Hae

Tehostettu tuki

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös opiskeluhuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä oppilasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Oppilaalle, jolle yleinen tuki ei ole riittävää, laaditaan yhteistyössä oppilaan ja vanhemman kanssa pedagoginen arvio, joka käsitellään moniammatillisesti. Jos oppilas tarvitsee samanaikaisesti useampia tukimuotoja ja tuen tarve on jatkuvaa, oppilas siirtyy tehostettuun tukeen.

Oppilaalle laaditaan yhdessä oppilaan ja vanhemman kanssa Wilmassa oleva tehostetun tuen oppimissuunnitelma, johon kirjataan konkreettisesti kaikki hänen tarvitsemansa tuki.

Oppilas jatkaa opiskelua pääsääntöisesti omassa opetusryhmässään ja hänen opetuksestaan vastaa edelleen luokan/-aineenopettaja yhteistyössä oppilaan, vanhemman ja laaja-alaisen erityisopettajan sekä muiden oppilaan tukemiseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa. Vastuunjaot kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Kun oppilaan jatkuva ja useamman samanaikaisen tuen tarve päättyy, käsitellään oppilaan siirtyminen takaisin yleiseen tukeen moniammatillisesti. Siirtymistä edeltää pedagogisen arvion laatiminen.