Hae

Yhdysluokkaopetus

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa opiskelee eri vuosiluokilla olevia tai vuosiluokkiin sitomattomasti edettäessä eri-ikäisiä oppilaita. Yhdysluokka voidaan perustaa joko oppilasmäärän pienuuden vuoksi tai pedagogisista syistä. Opetus yhdysluokassa voidaan toteuttaa kokonaan oppilaiden vuosiluokkien mukaisesti tai osittain vuorokurssiperiaatetta noudattaen. Vuorokursseittain opiskeltaessa tulee huolehtia opiskeltavien sisältöjen jatkuvuudesta ja johdonmukaisesta etenemisestä. Erityisesti on huolehdittava oppilaiden opiskelutaitojen kehittymisestä. Mikäli yhdysluokan eri vuosiluokilla on joissakin oppiaineissa erilaiset viikkotuntimäärät, oppiaineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös jakaa osiin ja siten tasata oppiaineiden opetustunnit. Oppiaineiden opetustunteja tasattaessa tulee aina turvata oppilaan oikeus opetussuunnitelmassa määriteltyyn kokonaistuntimäärään. Mikäli oppilas siirtyy vuorokurssiperiaatteen mukaisesta opiskelusta vuosiluokittain etenevään opiskeluryhmään, oppilaan opetus järjestetään yksilöllisesti mahdollisen puuttuvan oppimäärän tai sen osan suorittamiseksi.

Opiskelu yhdysluokassa voidaan toteuttaa myös vuosiluokkiin sitomattomana perusopetusasetuksen mukaisesti. Tällöin oppimäärä määritellään opetussuunnitelmassa opintokokonaisuuksina jakamatta sitä vuosiluokkiin. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu voi koskea kaikkia koulun oppilaita, tiettyä yhdysluokkaa tai yksittäisiä oppilaita.

Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertais- ja mallioppimisen mahdollisuuksia. Yhdysluokissa lähiopetusta voidaan tukea ja rikastaa myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinnassa yhdysluokkaopetuksen järjestelyt päätetään koulukohtaisesti tilanteen sekä tarpeen mukaan. Yhdysluokkaopetuksen järjestämisen periaatteet tulee kirjata koulukohtaiseen TOKEen. Ohjaavana normina on kuitenkin oppisisältöjen kohdentaminen vuosiluokkien mukaisesti. Yhdysluokkaopetusta ei toteuteta niin sanottuna vuorovuosiopiskeluna siten, että koko yhdysluokka opiskelee samat oppisisällöt samana vuonna. Tällainen opiskelurytmi vaikeuttaa oppilaan tilannetta esimerkiksi koulun vaihtamisen yhteydessä. Yhdysluokkaopetuksessa eheyttävät opetusmenetelmät mahdollistavat kuitenkin vuosiluokkarajat ylittävän, laajan ja monipuolisen oppisisältöjen käsittelyn.