Hae

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää opetusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyden kautta annettavasta opetuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen järjestäjä. Opetustavan soveltuvuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten näkökulmasta.

Etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä valinnaisten aineiden opetusta. Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella edistetään oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta ja sijainnista riippumatta. Etäyhteyksien käyttö lisää osaltaan koulun toiminnan ekologista kestävyyttä.

Etäyhteyksiä hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyttää että eheyttää. Opetuksella voidaan vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota erityislahjakkuuden kehittymistä tukevaa opetusta, syventää koulun tarjoamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehtia opetuksesta joissakin poikkeustilanteissa, esimerkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana. Etäyhteyksien ja erilaisten opetusteknologioiden käyttö monipuolistavat oppimisympäristöjä. Tällöin voidaan käyttää eri opettajien osaamista sekä koulun yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten kansainvälisten verkostojen asiantuntemusta oppilaiden tarpeiden ja opetuksen tavoitteiden mukaisesti.

Oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetusryhmällä tulee olla turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet oppimista edistävään vuorovaikutukseen tulee turvata. Oppilaiden tarpeet huomioonottavalla ja opetusteknologian mahdollisuuksia hyödyntävällä pedagogisella suunnittelulla varmistetaan opetuksen laadukas toteuttaminen. Tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön toteutumiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta käytetään tilanteesta riippuen kaikissa oppiaineissa. Opetuskäytön tavoitteet ovat oppimisympäristön laajentaminen ja ilmiölähtöisyyden periaatteiden mukainen oppijan oppimismahdollisuuksien rikastuttaminen. Etäyhteyksien käytöstä vastaavat menetelmän käyttöönoton valitsevat opettajat oppimistilannekohtaisesti.

Etäyhteyksiä käytetään tarvittaessa ja tilanteen niin salliessa myös mm. pienituntimääräisten oppiaineiden keskitettyyn opetukseen ja opetuksen jakamiseen useammalle yksikölle yhdestä pisteestä. Tällöin vastaan ottavat yksiköt kukin osaltaan vastaavat etäyhteyttä käyttävä opettaja osaltaan, sekä vastaanottavien yksiköiden rehtorit hyödyntäen mahdollisuutta työnjohdollisin toimin vastuutta kohteeseen vastuuopettaja. Mikäli etäyhteyttä käytetään oppilaan kotiin tapahtuvaan opetukseen jostakin perustellusta syystä, kotona huoltaja vastaa etäyhteyden käytön järjestelyistä oppilaan kotona.