Hae

Opetus erityisissä tilanteissa

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppilaan opetuksen järjestäminen ja oppilaan tarvitsema tuki edellyttää erityistä pohdintaa esimerkiksi oppilaan sairastuessa vakavasti tai vaikeassa elämäntilanteessa. Perusopetusta voidaan tällöin järjestää muun muassa sairaalaopetuksena, koulukodissa, vastaanottokodissa tai -keskuksessa taikka vankilassa tai muussa rangaistuslaitoksessa annettavana opetuksena.

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se oppilaan terveys huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen muutoin ei ole perusopetuslain tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista. Myös kunta, jossa on erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voi järjestää opetusta erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetuksessa yhdistyvät oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Oppilaan opetuksen järjestäjä ja sairaalan sijaintikunta sopivat ja järjestävät moniammatillisessa yhteistyössä siirtymisen kannalta välttämättömän tuen sairaalaopetukseen tai sieltä takaisin omaan kouluun siirtyvälle oppilaalle. Sairaalaopetuksessa voidaan hyödyntää myös etäyhteyksien kautta tapahtuvaa opetusta. Oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan kotikuntakorvauksen sairaalakoulussa olevista oppilaista.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa se kunta, johon lapsi on sijoitettu. Lastensuojelulaitokseen sijoitetun oppilaan opetuksesta vastaa laitoksessa toimiva koulu, jos laitoksella on opetuksen järjestämislupa. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnalle on säädetty velvollisuus maksaa kotikuntakorvaus. Oppivelvollisuusikäisten vankilaopetuksesta vastaa se kunta, jossa vankila sijaitsee.

Kunta voi osoittaa oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesti oman kunnan koulun sijasta myös toisen kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän koulun, jolla on opetuksen järjestämislupa, tai valtion koulun.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Opetus erityisissä tilanteissa

Oppilaan sairastumisen tai muun vaikean elämäntilanteen estäessä koulunkäynnin, opetus järjestetään oppilaan tarpeiden mukaan tilanteen vaatimalla tavalla. Jos oppilas ei tällöin voi osallistua kouluopetukseen, hänelle tehdään Perusopetuslain (PoL) 18§:n mukaan hallinto-päätös, jossa määritellään oppilaan opetusjärjestelyt. Oppilaan koulunkäynnin järjestelyitä koskeva suunnitelma kirjataan hänen oppimissuunnitelmaansa tai erityisen tuen oppilaan ollessa kyseessä hänen henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaansa (HOJKS).

Oppilaan siirtyessä sairaalaopetukseen ja palatessa sieltä takaisin omaan kouluunsa, tehdään tiivistä yhteistyötä sairaalaopetuksen yksikön kanssa oppilaan nivelvaiheen onnistumiseksi. Nivelvaihe suunnitellaan aina yksilökohtaisesti. Nivelvaiheessa on tärkeää jakaa tietoa hyväksi todetuista käytänteistä oppilaan opetuksen järjestämisessä sekä erityisistä tarpeista.

Hämeenlinnan sairaalaopetus - Ahvenistonharjun koulu

Perusopetuslain 4a § velvoittaa sairaalan sijaintikunnan järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista.

Yleistä

Ahvenistonharjun koulu eli Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenpsykiatrian osaston ja nuorisopsykiatrian osaston sairaalakoulu kuuluu hallinnollisesti Ahveniston kouluun. Ahvenistonharjun koulu on yhtenäiskoulu, jossa on kaksi opetusryhmää: 0-6 – luokat ja 7.-9. – luokat. Koulu on erityiskoulu.

Oppilaat pysyvät sairaalajaksojensa ajan omien koulujensa oppilaina ja noudattavat lähettävän koulun opetussuunnitelmaa. Valinnaisaineiden suhteen opetussuunnitelmaa noudatetaan niiltä osin, kuin se on Ahvenistonharjun koulun mahdollisuuksien mukaan toteutettavissa.

Oppilaat tulevat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yhdestätoista kunnasta (Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä).

Hämeenlinnan sairaalaopetus on osa sairaanhoitopiirin kaikkien kuntien erityisopetusta, kolmiportaista tukea ja oppilashuoltoa.

Käytännön järjestelyt

Opetus pohjautuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja lähettävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin oppilaan terveydentila huomioiden. Opetusta toteutettaessa on huomioitava hoidolliset ja tutkimukselliset tavoitteet.

Opetusryhmäjaon perustana ovat lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen potilaaksiottokriteerit.

Yhdysluokka 0-6 –luokat: oppilaat ovat lastenpsykiatrian osaston potilaita.

Yhdysluokka 7-9 –luokat: oppilaat ovat nuorisopsykiatrian osaston potilaita.

Kaikki lasten- ja nuorisopsykiatrian osastolla osastojaksolla olevat esiopetus- ja oppivelvollisuusikäiset oppilaat käyvät sairaalakoulua joko yhdessä muiden kanssa tai osittain tai kokonaan porrastetusti. Opetus voidaan järjestää myös osastolla tapahtuvaksi. Ainoan poikkeuksen muodostavat hoitoon osallistuvan psykiatrisen työryhmän työkyvyttömiksi määrittelemät oppilaat: sairauslomalla koulua ei käydä eikä opetusta anneta.

Osastojaksolla ollessaan sairaalakoulun oppilaat ovat terveydenhoidon takaaman intimiteettisuojan piirissä. Kouluvierailut ja oppituntien seuraamiset on sovittava erikseen.

Sairaalakoulussa noudatetaan perusopetuksen kunkin vuosiluokan viikkotuntimäärää. Oppilaan todellinen viikkotuntimäärä muodostuu hänen terveydentilansa mukaan. Oppilaan hoidolliset toimenpiteet vaikuttavat koulupäivän rakenteeseen.

Ahvenistonharjun koulun alaluokan yhteistyö Jukolan koulun nivelluokan kanssa on jatkuvaa. Nivelluokka on pedagogis-hoidollinen erityisluokka, jonka oppilaat tarvitsevat monipuolista erityistukea. Suurin osa oppilaista joko odottaa lastenpsykiatrian osastopaikkaa tai on palannut sairaalajaksolta.

Nuorisopsykiatrian avohoidossa oleville 7.-9.luokkalaisille on koulussa varattu kaksi oppilaspaikkaa. Opiskelu tapahtuu kuuden viikon tukijaksona, jonka tarkoituksena on palauttaa oppilaan koulukuntoisuus.

Toimintakulttuuri

Sairaalaopetus sisältää kolmiportaisen tuen kaikki muodot: opetukseen kuuluu elementtejä yleisestä, tehostetusta ja/tai erityisestä tuesta. Kaikille oppilaille laaditaan sairaalajakson ajaksi oppimissuunnitelma, jossa yhdessä lähettävien koulujen opettajien kanssa sovitaan oppisisällöistä, keskeisistä tavoitteista ja tuen tarpeesta. Jokaisen oppilaan saama opetus on siten yksilöllistä erilaisine tukimuotoineen. Sairaalajaksoa koskevaa oppimissuunnitelmaa päivitetään yhdessä omien opettajien kanssa.

Mahdollisten oppimisvaikeuksien (etenkin lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan) diagnosointi, analysointi ja korjaavan opetuksen aloittaminen on olennainen osa sairaalaopetuksen perustehtävää.

Opetuksen painotukset:

 • koulunkäyntitaitojen ylläpito, kehittäminen ja tarvittaessa palauttaminen

 • itsetuntemuksen, kasvun ja kehityksen tukeminen

 • oppimaan oppimisen ja opiskelutaitojen sekä -strategioitten kehittäminen: tietoisuus itsestä oppijana

 • itsenäistymisen, oma-aloitteisuuden ja yritteliäisyyden tukeminen

 • oppimisen metataidot: miten opin?

 • yhteisöllisyys: kaikki yhdessä turvalliseen ja tasa-arvoiseen kouluun.

Oppimismenetelmälliset painotukset:

Sairaalaopetus on aina pienryhmä- ja yksilöopetusta. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan päivittäin. Kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen puututaan aina ohjaten samalla toivottuun toimintatapaan.

Opetuksessa otetaan huomioon kunkin oppilaan erityishaasteet ja vahvuudet. Opetus on siten joko yleisopetusta tai oppilaan oman oppimissuunnitelman/HOJKS:n mukaista.

Sairaalaopetus prosessina

Oppilaan opetuksen järjestäjän tulee hoidosta vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnan kanssa moniammatillisessa yhteistyössä sopia ja järjestää siirtymisen kannalta välttämätön tuki opetuksen järjestämiseksi oppilaan siirtyessä 1 momentissa tarkoitettuun opetukseen ja takaisin. Mikäli oppilaan opetuksen järjestäjä on muu kuin oppilaan hoidon aikainen kotikunta, myös oppilaan kotikuntaa tulee kuulla. Oppilaan tulee voida 1 momentissa säädettyjen velvollisuuksien lakattua palata siihen opetukseen, johon oppilas osallistui ennen siirtymistään 1 momentissa säädettyyn opetukseen. Perusopetuslaki 4a §.

Oppilaan sairaalakoulujakso muodostuu seuraavasti:

 • tuloneuvottelu osastolla

 • tutustuminen kouluun

 • kuntouttavan opetuksen toteutuminen sairaalakoulussa

 • jos koulupaikkaan tulee muutoksia, tutustuminen vastaanottavaan kouluun/opetusryhmään

 • loppuhoitoneuvottelu, jossa mukana ovat mukana kouluasioiden osalta sairaalakoulun opettaja ja vastaanottava koulu

 • mahdollinen seuranta ja seurantaneuvottelut

Jos oppilas on psyykkisen tilansa vuoksi kykenemätön tulemaan sairaalakouluun, mutta ei ole määrätty sairauslomalle, hän saa opetusta osastolla sairaalakoulun opettajalta koulupäivän aikana.

Lähettävän/vastaanottavan koulun ja sairaalakoulun yhteistyö sisältää seuraavat vaiheet:

 • huoltajan tuloneuvottelussa allekirjoittaman tiedonsiirtoluvan jälkeen yhteydenotto lähettävään kouluun puhelimitse/sähköpostilla

 • tarpeellisten pedagogisten asiakirjojen vaihto:

 • oppimistaitojen arviointi

 • osastojakson oppiaineet

 • mahdolliset oppimissuunnitelmat ja HOJKS:t

 • muut sairaalakoulujakson toteutumisen kannalta oleelliset tiedot

 • sairaalakoulujakson aikana oppimiseen liittyvien tietojen vaihto sairaalakoulun ja lähettävän koulun välillä

 • lähettävä koulu toimittaa sairaalakoululle jakson aikana pidettävät kokeet

 • sairaalakoulun opettaja kutsuu lähettävän/vastaanottavan koulun opettajat ja mahdolliset muut oppilashuollon edustajat loppuhoitoneuvotteluun

 • loppuhoitoneuvottelu, jossa sairaalakoulun opettaja esittelee oppilasta koskevan pedagogisen palautteen ja sovitaan nivelvaiheesta sekä seurannasta

 • sairaalakoulun opettaja toimittaa vastaanottavalle koululle kirjallisen pedagogisen palautteen ja seurantaohjeet

Lasten-/nuorisopsykiatrian osaston ja sairaalakoulun yhteistyö

Koulun ja osastojen yhteistyö, tiedonsiirto ja oppilaskohtaisten tietojen päivittäminen on jatkuvaa ja toisiaan täydentävää.

Ahvenistonharjun koulun opettaja osallistuu pedagogisena asiantuntijana oppilasta koskeviin neuvotteluihin ja muihin tapaamisiin sen mukaan mitä oppilaan pedagogiset ja hoidolliset tavoitteet edellyttävät.

Sairaalakoulun opettaja ja osaston henkilökunta järjestävät säännöllisesti koulupalaverit, joissa käsitellään kulloinkin osastolla olevien oppilaiden koulunkäyntiin liittyvät asiat.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Huoltajalta pyydetään suostumus lähettävän koulun ja sairaalakoulun yhteistyöhön eli tiedonsiirtolupa oppilaan saapuessa osastolle.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö toteutuu hoito- ja kouluneuvottelujen yhteydessä tietoturvallisuus- ja oikeusturvasyistä.

Arviointi

Arvioinnissa noudatetaan opetussuunnitelman arviointiohjeita.

Oppilaita ohjataan sekä yksilöllisesti että ryhmänä säännölliseen itsearviointiin sekä oman työskentelyn kohentamiseen. Tavoitteena on realistinen minäkuva sekä myönteinen käsitys omasta oppimisesta.

Osastojakson päättyessä Ahvenistonharjun koulun opettaja laatii oppilaan pedagogisen palautteen sairaalakoulujaksosta. Arvioinnissa käsitellään jakson aikana esille tulleet ongelmat, oppilaan eteneminen oppimisen eri osa-alueissa, suositukset parhaasta mahdollisesta kouluratkaisusta sekä tarvittavista tukitoimista.

Lukukausi- ja lukuvuosiarviointi

Arviointi suoritetaan oman koulun kanssa yhteistyössä, etenkin jos oppilas opiskelee Ahvenistonharjun koulussa lyhyen jakson. Koulujen yhteistyön tuloksena lähettävä koulu suorittaa oppilasarvioinnin.

Jos oppilas opiskelee Ahvenistonharjun koulussa lukukauden tai sitä pitemmän ajan, Ahvenistonharjun koulu antaa oppilasarvioinnin lukukauden päättyessä.

Päättötodistus annetaan oppilaalle aina oppilaan lähettävän koulun lomakkeella ja todistuksen allekirjoittaa lähettävän koulun rehtori. Päättöarvioinnin suorittavat lähettävän koulun ja sairaalakoulun oppilasta opettaneet opettajat yhdessä.

Koulun ulkopuolella annettava opetus

Ahvenistonharjun koulu toteuttaa erilaiset retket yhteistyössä lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen kanssa. Oppilaat osallistuvat retkiin terveydentilansa salliessa.