Hae

Käyttäytymisen arviointi

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Käyttäytymisen arvioinnin tekee aina oppilasta opettanut opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Opettaja avaa käyttäytymisen arvioinnin tavoitteet ja arviointikriteerit oppilaille ja niihin palataan useaan kertaan lukuvuoden aikana.

Käyttäytymisen tavoitteet ja kriteerit: kohtelias kielenkäyttö ja muiden huomioon ottaminen

Käyttäytymisen tavoitteet ja kriteerit: yhteisten sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

Käyttäytymisen tavoitteet ja kriteerit: yhteisten sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

4 hylätty:

  • Oppilas ei ole saavuttanut tavoitteita, eikä ole sopeutunut koulun toimintaan lainkaan arviointijakson aikana.

  • Hylättyä arvosanaa käytetään silloin, jos oppilas ei ole käynyt koulua (luvaton poissaolo) ja hänen käyttäytymistään ei voi arvioida.

  • Jos oppilaalla on päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta, hän suorittaa erillistä tutkintoa (esim. kotiopetus), eikä käyttäytymistä voida arvioida, jätetään todistukseen käyttäytymisen arviointi tyhjäksi.

Vuosiluokilla 1-2 käyttäytymisen arviointi on sanallista. Arviointiasteikko on erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty. Tavoitteiden saavuttaminen erinomaisesti tarkoittaa taulukon arvosanoja 9 ja 10. Tavoitteiden saavuttaminen välttävästi tarkoittaa taulukon arvosanoja 5 ja 6. Jos oppilas ei ole saavuttanut tavoitteita, on arvosana hylätty (ks. kriteerit yllä).