Hae

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa perusopetuslaissa ja -asetuksessa tarkoitetussa erityisessä tutkinnossa[1]. Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa järjestääperusopetusta. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.

Erityisessä tutkinnossa käytettävät todistukset ovat

  1. todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta
  2. todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä
  3. todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta

Jos oppilas tai muu henkilö suorittaa perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkinnossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman oppiaineen suoritukset. Vain osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, suorittaneelle annetaan todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä.

Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.

Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista merkitään oppiaineen nimi, oppimäärä sekä arvosana.

Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki perusopetuksen oppimäärään kuuluvat yhteiset oppiaineet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.


[1] Perusopetuslaki 38 §, perusopetusasetus 23 §

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat

Opetuksen järjestäjä nimeää tutkivan opettajan selvittämään ja arvioimaan erityistä tutkintoa suorittavan oppivelvollisen edistymistä siitä yksiköstä, jossa oppivelvollinen on suorittanut tai suorittaisi oppivelvollisuuttaan. Tutkiva opettaja on yhteydessä oppivelvollisen huoltajaan ja sopii valvonnan käytännön järjestelyistä sekä käy läpi huoltajan ja opetuksen järjestäjän vastuut ja velvoitteet. Mikäli huoltaja laatii oppivelvolliselle oman opetussuunnitelman, tulee suunnitelma toimittaa opetuksen järjestäjälle sekä tutkivalle opettajalle.

Oppivelvollisen edistymistä valvotaan ja seurataan suhteessa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien oppiaineiden tavoitteisiin. Valvontatilaisuudet järjestetään vähintään kerran vuodessa siten, että oppivelvollinen osoittaa edistymisensä lukuvuoden päätöspäivään mennessä. Mikäli oppivelvollinen aikoo osallistua 9. vuosiluokan kevätlukukaudella yhteishakuun, tulee huoltajan huolehtia, että tarvittava näyttö oppivelvollisuuden suorittamisesta on esitetty tutkivalle opettajalle riittävän ajoissa ennen yhteishaun päättymistä.

Valvontatilaisuuksissa tutkiva opettaja arvioi oppivelvollisen edistymistä mahdollisimman monipuolisten näyttöjen avulla. Etenkin taito- ja taideaineissa edistymisen arvioinnissa on tarpeen, että näyttöihin sisältyy taitojen osoittamista erilaisin suorituksin sekä esimerkiksi opiskelun tuotoksena syntyneiden portfolioiden avulla. Oppivelvollinen voi antaa näyttöjä osaamisestaan erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten liikuntatiloissa tai laboratoriossa. Tutkiva opettaja laatii arvioinnin perusteella oppivelvollisen edistymisestä kirjallisen selosteen, joka toimitetaan opetuksen järjestäjälle sekä oppivelvollisen huoltajalle.