Hae

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN JA VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLEJA

Hämeenlinnassa on käytössä ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamalleja, joita koulut toteuttavat TOKEnsa mukaisesti. Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen mallit on kuvattu oppilashuollon suunnitelmassa.

POISSAOLOT JA MYÖHÄSTYMISET

Kaupungissa on käytössä yhteinen linja poissaoloihin ja myöhästymisiin. Linjaukset löytyvät oppilashuollon suunnitelmasta.

NIVELVAIHEYHTEISTYÖ

Eheän oppimispolun turvaamiseksi oppilaasta tulee siirtää opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot seuraavaan ryhmään tai kouluun. Tarvittaessa nivelvaiheen tiedonsiirrossa voidaan hyödyntää yksilöllistä oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Hämeenlinnassa on laadittu nivelvaihetoimintamalleja, jotka kattavat nivelvaiheiden tiedonsiirron varhaiskasvatuksesta jatko-opintoihin. Nivelvaiheet esiopetuksesta 1.luokalle sekä 2.luokalta 3.luokalle ja nivelvaihde alakoulusta yläkouluun.

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN TARPEIDEN SUUNNITELMALLINEN SEULONTA TUEN JÄRJESTÄMISEKSI

Tuen tarpeen seulonta

Vuosiluokkaseulojen ja erilaisten testien ja arviointien avulla pyritään ongelmien varhaiseen havainnointiin, jonka pohjalta voidaan järjestää tarvittavat tukitoimet. Keskeisiä kartoitettavia taitoja ovat etenkin lukusujuvuus, luetun ymmärtäminen, oikeinkirjoitus ja matematiikan perustaidot. Käytettävä testistö valitaan koulukohtaisesti ja testejä käytetään tuen kartoituksen vuosikellon mukaisesti.

Seulat tehdään koulun TOKEn mukaisesti koko luokkatasolle ja niistä annetaan sekä oppilaalle että tämän huoltajalle tarvittaessa palaute. Seula ei kuitenkaan ole koe eikä arvosanan peruste. Erityinen huomio oppimisen tuen tarpeen seulontaan tulee olla vuosiluokilla 1-2, jolloin luokanopettaja ja erityisopettaja käyttävät seulonnassa normitettuja menetelmiä. Vuosiluokilla 3-6 seulonta painottuu luetun ymmärtämiseen sekä matemaattisten perustaitojen seurantaan.

Seulojen pohjalta opettajat (erityisopettaja, luokan-/aineenopettaja) valitsevat tarvittavat tukimuodot ja sopivat työnjaosta. Tulosten perusteella valitaan tuki koko luokalle, tietylle ryhmälle tai yksittäiselle oppilaalle. Mikäli seulassa tai testissä ilmenee, että kyseisessä taidossa on usealla luokan oppilaalla vaikeuksia, tuki suunnitellaan koko ryhmälle. Seulat toimivat myös vuosittaisen edistymisen seurantana.

Yksilöllinen oppimisen tuen kartoittaminen

Ryhmäseulojen perusteella oppilaalle voidaan tehdä tarkempi yksilöllinen kartoitus. Yksilöllinen kartoitus voidaan tehdä myös, jos huoli oppilaan oppimisesta herää. Yksilöllinen kartoittaminen alkaa erityisopettajan teettämillä luki- ja/tai matematiikan testeillä. Niiden perustella suunnitellaan oppilaan tarvitsema tuki opiskeluun ja koulunkäyntiin. Tuki suunnitellaan yhteistyössä kodin kanssa. Tarvittaessa suositellaan oppilashuollon psykologin tekemiä laajempia jatkotutkimuksia oppilashuoltoryhmän tuen kautta. Yksilöllisen kartoittamisen tavoitteena on sopivan tuen järjestäminen sekä annetun tuen vaikuttavuuden sekä oppilaan edistymisen arviointi. Tuen tarve, menetelmät ja seuranta kirjataan oppimissuunnitelmaan.

YHTEISTYÖ, VASTUUT JA TYÖNJAKO OPETUSTOIMESSA SEKÄ MUIDEN HALLINTOKUNTIEN KANSSA

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoa toteutetaan osana oppilashuoltoa. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät tiivistä yhteistyötä kuraattorin ja psykologin kanssa. Kouluterveydenhoitaja osallistuu yhteisöllisen oppilashuollon työhön ja tarvittaessa yksilölliseen monialaiseen oppilashuoltoon. Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa, joka edistää oppilaan sekä kouluyhteisön terveyttä ja hyvinvointia.

Oppilashuollon monialainen yhteistyö

Opettajan tehtävänä on ottaa oppilasta koskeva huoli puheeksi oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa. Jos yhteinen keskustelu ja sovitut toimenpiteet eivät edistä asiaa ja vähennä huolta, hyvä reitti oppilaan ja koko perheen tuen järjestämiseksi on yksilöllisen oppilashuollon asiantuntijaryhmän koolle kutsuminen. Yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Oppilashuollon palveluista vastaa koko koulun henkilöstö. Koulupäivän aikana koulun henkilöstö vastaa tukitoimien toteutuksesta. Kodin tukitoimien toteutus on huoltajien vastuulla. Tarkennukset oppilashuollon suunnitelmassa.

KOTIEN KANSSA TEHTÄVÄN YHTEISTYÖN KESKEISET TOIMINTA-PERIAATTEET OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KYSYMYKSISSÄ

Johtava periaate on kasvatuskumppanuus, jota jokainen henkilökuntaan kuuluva toteuttaa. Oppilasta koskevat toiminnot toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Tarkennuksia löytyy luvusta 5.

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEEN LIITTYVÄT TOIMIVALTUUDET ERI HALLINTOPÄÄTÖKSISSÄ

Päätöksenteossa noudatetaan kaupungin hallintosääntöä.

KOLMIPORTAINEN TUKI

Kaupungissa toteutettava kolmiportainen tuki on kirjattu Tuen tarpeet- kaavioon. Oppilas opiskelee pääosin lähikoulussa. Oppimisen tuki toteutetaan ensisijaisesti oman ikäluokan mukaisessa yleisopetuksen ryhmässä. Kaupungissa on pienennettyjä opetusryhmiä sekä nivelluokka. Lapsen sairastuessa psyykkisesti, hänellä on mahdollisuus opiskella Hämeenlinnan sairaalaopetuksessa Ahvenistonharjun koulussa. Lisätietoa löytyy luvuista 5.4. ja 5.6 sekä oppilashuollon suunnitelma.