Hae

Yleinen tuki

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Yleiseen tukeen liittyvät kiinteästi tukiopetus sekä osa-aikainen erityisopetus. Vastuu yleisen tuen toteuttamisesta on oppilaan luokanopettajalla ja/tai aineenopettajalla.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja suunnittelee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaidensa kanssa. Opetustilanteissa käytetään oppilaiden edellytykset huomioonottavia, oppilaiden ikäkausiin sekä kyseessä oleviin oppimistehtäviin ja -tilanteisiin soveltuvia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja. Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet.

Eriyttämisen keskeiset ulottuvuudet ovat opiskelun laajuuden, syvyyden ja etenemisnopeuden vaihtelussa. Eriyttämisen tavoitteena on luoda edellytykset sopivien haasteiden ja onnistumisen kokemusten tarjoamiselle. Samalla luodaan mahdollisuus kehittyä ja oppia vahvuuksien mukaisesti. Eriyttäminen voi kohdistua mm. opetuksen sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin, työtapoihin sekä koulu- ja kotitehtävien määrään ja käytettävissä olevaan aikaan. Näitä voidaan laajentaa tai supistaa oppilaan edellytysten ja tarpeiden mukaisesti. Eriyttäminen supistamalla on otettava huomioon oppilaan arvioinnissa. (tarkennukset löytyvät luvusta 6)

Tukiopetus

Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta, mikäli hän on jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea. Tukiopetus järjestetään oppilaan työjärjestyksen mukaisesti tai oppituntien ulkopuolella, kuitenkin niin, että oppilaalla on mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Tukiopetus tulee järjestää suunnitelmallisesti ja niin usein kuin se on tarpeen.

Tukiopetuksen aloittamisesta vastaa pääsääntöisesti oppilasta tukiopetettavassa aineessa opettava opettaja. Opettaja myös vastaa tiedottamisesta oppilaan huoltajalle. Tukiopetuksessa voidaan hyödyntää joustavia ryhmittelyjä. Tukiopetusta annetaan tuen kaikilla tasoilla.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on oppilaan oppimisedellytysten parantaminen ja/tai korjaaminen sekä oppimiseen liittyvien ongelmien lisääntymisenehkäisy. Opetus tapahtuu muun opetuksen ohessa ja siitä vastaa erityisopettaja. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksessa. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan tuen kaikilla tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona korostuu. Tukiopetuksesta ja osa-aikaisen erityisopetuksen tukijaksoista tiedotetaan koteja ja niiden toteutuminen kirjataan Wilmaan. Tukijakson aloittamisen tiedottamisesta kotiin vastaa alakoulussa luokanopettaja tai yläkoulussa aineenopettaja.

Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet kaikilla tuen tasoilla.

Avustaja ohjaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilanteissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan ja muiden tuen ammattihenkilöiden ohjeiden mukaisesti.

Oppilaan tarvitsemien palveluiden ja apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa arviossa. Erityistä tukea saavan oppilaan palveluiden ja erityisten apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa selvityksessä ja niistä päätetään erityisen tuen päätöksessä. Yleistä ja tehostettua tukea saavalle oppilaalle mahdollisista palveluista ja apuvälineistä tekee hallintopäätöksen rehtori.