Hae

Erityinen tuki

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu yleisen ja tehostetun tuen keinoin, annetaan erityistä tukea. Ennen erityisen tuen aloittamista tehdään pedagoginen selvitys moniammatillisena yhteistyönä yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Selvityksen pohjalta oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös. Erityisen tuen käytännön järjestelyissä kuullaan aina oppilasta ja huoltajaa. Erityinen tuki muodostuu oppilaan erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta ja muista tukimuodoista.

Oppilaan ja hänen huoltajansa sekä koulun saatua hallinnollisen päätöksen erityisen tuen päättymisestä oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin. Tehostetun tuen toimintatavat löytyvät kohdasta tehostettu tuki. Erityisen tuen päätös tulee aina tarkastaa 2. luokan jälkeen ja ennen 7. luokkaa.

Pedagogisen selvityksen laadintaan liittyvät käytänteet

Pedagoginen selvitys tulee tehdä, kun oppilas tarvitsee erityistä tukea tai erityisen tuen tarve on päättynyt, kun oppiaineen tai oppiaineiden oppimäärää on tarpeen yksilöllistää tai yksilöllistäminen purkaa sekä pidennetyn oppivelvollisuuden purkamiseksi. Ennen oppiaineen oppimäärän yksilöllistämistä tulee olla käytössä opiskelun erityiset painoalueet riittävän kauan opetushallituksen ohjeen mukaisesti.

Pedagogista selvitystä laadittaessa on kuultava oppilasta sekä huoltajaa.

Pedagoginen selvitys tulee laatia erityisen tuen tarpeen tarkistamiseksi ainakin toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä.

Pedagogisessa selvityksessä erityisen tuen päätöksen tueksi voidaan tarvittaessa käyttää/hankkia asiantuntilausuntoja (esim. psykologin- tai lääkärinlausunnot), mutta niihin ei voi erityisen tuen päätöksissä viitata. Asiantuntijalausuntojen käyttö vaatii aina huoltajien suostumuksen.

Oppilaan ja huoltajan kuulemiseen liittyvä menettely

Oppilaan ja huoltajan kuulemiseen liittyvä menettely on kuvattu kunkin käytänteen yhteydessä. Tukeen liittyvät asiakirjat laaditaan yhdessä huoltajien kanssa löytyvät oppilaan tuen prosessin kuvauksesta.

Oppimissuunnitelmat ja Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

HOJKS-lomake on pedagoginen asiakirja, johon kirjataan oppilaan opetuksen järjestämiseen ja opetukseen liittyvät asiat. Lomakkeessa mainitut asiat tulevat toteutua arjen käytännössä oppilaan opetuksessa. HOJKS:n laadinnassa tulee näkyä opettajien näkökulmien lisäksi oppilaan ja huoltajan näkemykset käsiteltävistä asioista. HOJKS:n laadintaan/ tarkistamiseen vaadittavat sisällöt löytyvät opetussuunnitelman perusteista ja ohjeistuksena Wilman tukilehdeltä.

Oppimissuunnitelmat ja HOJKS:it laaditaan tarpeen vaatiessa ja päivitetään lukuvuosittain syksyllä. Oppilas, jolla on erityisen tuen päätös syyslukukauden alkaessa, tulee HOJKS päivittää lokakuun loppuun mennessä. Seitsemännen luokan HOJKS tulee laatia joulukuun alkuun mennessä. Mikäli oppilas siirtyy erityisen tuen piiriin kesken lukuvuoden, tulee hänelle laatia HOJKS mahdollisimman pian erityisen tuen päätöksen saamisen jälkeen.

Pidennetyn oppivelvollisuuden opetusryhmän opetus

Opetus voidaan järjestää kuuden tai kahdeksaan oppilaan ryhmässä Seminaarin ja Kaurialan koulussa. Opetus on pääsääntöisesti oppiainejakoista ja oppilailla on usein kaikki oppiaineet yksilöllistetyttyjä. Oppilaan opetus voidaan järjestää myös toiminta-alueittain, jolloin siitä tulee tehdä pedagoginen selvitys ja erityisen tuen päätös. Oppilaat opiskelevat elämisentaito-nimistä oppiainekokonaisuutta.