Hae

4.2. Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset määräaikaistarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri.

Laaja terveystarkastus on lakisääteinen terveystarkastus, jossa ovat aina mukana lapsi ja hänen vanhempansa sekä terveydenhoitaja ja lääkäri. Laajan terveystarkastuksen tavoitteet ovat tärkeät: vahvistaa koko perheen hyvinvointia, varhentaa tuen tarpeiden tunnistamista, tarjota tukea oikeaan aikaan ja ehkäistä syrjäytymistä. Laajassa terveystarkastuksessa saadaan kokonaisarvio lapsen tilanteesta.

Laajaan terveystarkastukseen sisältyy opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa (liite) "Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa" -lomake, joka on hyvä apuväline oppilaan moniammatilliseen auttamiseen. Lomakkeen täyttämiseen tarvitaan huoltajan suostumus. Laajan tarkastuksen yhteydessä keskustellaan lomakkeen sisällöstä ja sopimuksen mukaan tiedotetaan näistä asioista myös opettajaa. Arviossa on oltava tiedot, jotka ovat tarpeellisia terveyden tai sairaanhoidon tai tuen tarpeen arvioimiseksi sekä niiden järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Laaja terveystarkastus toteutetaan hyvässä vuorovaikutuksessa ja toimivassa yhteistyössä sekä perheen että koulun työntekijöiden, terveydenhoitajan ja lääkärin, kesken. Laajaan terveystarkastukseen kuuluu tarpeen mukaan terveys- ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen erityisen tuen järjestämiseksi. Hyvinvointisuunnitelma edellyttää toistaiseksi kehitystyötä. Laajassa terveystarkastuksessa terveydenhoitaja ja koululääkäri antavat luokanvalvojalle luokkakohtaisen yhteenvedon myös yhteisöllisessä oppilashuollossa hyödynnettäväksi. Toimintatavat vaativat vielä tarkempaa käytännöistä sopimista.