Hae

4.4. Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Opettajilla on työssään opettamisen rinnalla kasvatuksellinen sekä oppilashuollollinen tehtävä. Oppimisen tukea ja oppilashuoltoa säätelevät erilaiset lait, jotka vaikuttavat esimerkiksi salassapitoon ja kirjaamisiin. Vaikka opettaja joutuu toimimaan eri rooleissa, on keskeisenä tavoitteena kuitenkin lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen kokonaisvaltainen edistäminen. Opetuksen järjestämisen tukitoimet voivat olla myös osa oppilashuollollista tukea.

Oppilaan opetusta koskevat tukikeinot ja suunnitelmat on koottu Oppilaan kansioon. Oppilaan kansiossa säilytetään oppilaan koulukäyntiin liittyviä lakisääteisiä asiakirjoja ja niihin olennaisesti liittyviä muita asiantuntijalausuntoja tai selvityksiä. Oppilaskohtaista kansiota ja sen sisältämiä asiakirjoja tulee säilyttää lukitussa kaapissa koulun arkistointisuunnitelman mukaisesti. Oppilasta koskevia tietoja käsiteltäessä tulee noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua salassapitovelvoitetta, jossa kielletään luvattomasti ilmaisemasta sivulliselle tietoja, joita on saatu perusopetuslain mukaisia tehtäviä hoidettaessa.

Parhaimmillaan Oppilaan kansio toimii luokanopettajan, aineenopettajan/luokanvalvojan ja/tai erityisopettajan joustavana työkaluna mietittäessä oppilaan laadukkaan opetuksen järjestämistä yhteistyössä huoltajien ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Laaja-alainen yhteistyö on välttämätöntä, jotta oppilaiden hyvinvointia voidaan edistää parhaalla mahdollisella tavalla. Moniammatillisen yhteistyön perustan muodostavat luottamukselliset ja avoimet välit kodin ja koulun välillä.

Jos tehostetun tai erityisen tuen oppilaalla on meneillään myös oppilashuollollinen prosessi, on huolehdittava siitä, että oppilashuollon tukitoimia suunniteltaessa on riittävä tieto opetuksen tukitoimista ja päinvastoin. Tätä auttaa se, että useimmiten lapsen lähityöntekijä (usein opettaja) on mukana kaikissa lapsen palavereissa ja erilaisessa tuen järjestämisessä. Samoin vanhemmilla on tieto lapsensa kokonaistilanteesta. Asiantuntijaryhmässä on nimetty myös lapsen asioiden vastuutyöntekijä.

Monilla joustavassa perusopetuksessa olevilla lapsilla/nuorilla on myös oppilashuollollisten tukitoimien tarvetta. Yksilöllisessä oppilashuoltoryhmässä nimetyn vastuutyöntekijän tehtävänä on huolehtia lapsen ja vanhempien suostumuksella tarvittavasta tiedonkulusta eri toimijoiden välillä. On pyrittävä myös siihen, että lapsen/nuoren asioissa tehdään riittävän kokonaisvaltainen suunnitelma, jossa sovitaan työnjaosta ja seurannasta.

Sairaalaopetuksessa olleiden lasten ja nuorten kohdalla erittäin tärkeää on siirtymävaiheen yhteistyö. Osa sairaalajaksolle menevistä ja palaavista on sijoitettu nivelluokkaan, jolloin tiivistä yhteistyötä tehdään koko ajan.