Hae

4.4. Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinnan kaupungissa järjestetään opetussuunnitelman mukaista kolmiportaista oppimisen tukea. Oppimisen tukea tarjotaan kaikissa esiopetusyksiköissä ja kouluissa. Oppimisen tuki järjestetään ensisijaisesti inkluusioperiaatteen mukaisesti lapsen tai nuoren lähimmässä esiopetusyksikössä tai koulussa. Päiväkodin johtaja tai koulun rehtori on vastuussa oppimisen tuen kokonaisuuden järjestämisestä ja kehittämisestä. Oppimisen tuki aloitetaan heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapselle tai nuorelle laaditaan tarvittaessa oppimissuunnitelma.  

Jos oppimisen tuen tarve on säännöllistä ja pitkäkestoista, oppilaalla on oikeus saada oppimisen tehostettua tukea. Tehostettua tukea ovat mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja eriyttäminen. Opettaja ja erityisopettaja laativat oppilaan ja vanhempien kanssa oppimissuunnitelman. Jos tehostettu tuki ei ole riittävää, oppilaalla on oikeus oppimisen erityiseen tukeen. Oppilaalle, jolla on päätös erityisestä tuesta, laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan, vanhempien, erityisopettajan tai erityisluokanopettajan ja tarvittavien muiden opettajien kanssa.  

Oppimisvaikeuksia kartoitetaan yhteistyössä opettajien, erityisopettajien ja oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Perusopetuksen oppilaiden lukutaidon kehitystä kartoitetaan säännöllisesti lukitukimallin (liitteenä) avulla. Oppilashuollon psykologit osallistuvat tarvittaessa oppimisvaikeuksien selvittelyyn ja tutkimiseen. Oppilashuollon tehtävä on tukea oppilaita ja heidän huoltajiaan sekä tehostetun että erityisen tuen yhteydessä. Oppilashuollon työntekijät osallistuvat tarvittaessa oppimisen tuen tarpeen kartoittamiseen ja tukitoimien suunnitteluun. Oppilashuollon työntekijät tukevat myös vanhempia tarpeen mukaan. 

Vaativa tuki. Opetuksen järjestäjä koordinoi vaativan erityisen tuen kokonaisuutta. Hämeenlinnan kaupungin vaativa tuki rakentuu  

  • Opetuksen järjestämisestä kouluyhteisössä 

  • Vaativan erityisen tuen pienryhmistä,  

  • Sairaalaopetuksesta 

  • Sairaalaopetuksen konsultaatiosta 

  • Vaativan erityisen tuen tehostetusta oppilashuollosta 

  • Oppilaan tuen tarpeen erityispiirteitä huomioivasta toimintamallista yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa 

  • Icehearts -toiminnasta  

  • Tuloluokkatoimintamallista 

  • Yhteistyöstä lastensuojelun kanssa 

  • Topparitiimin toiminnasta 

Vaativan tuen tehostettu oppilashuolto. Oppilashuoltoryhmä työskentelee tehostetusti vaativan erityisen tuen ryhmässä. Ryhmille on nimetty koulukohtaiset kuraattorit, jotka tekevät säännöllistä yhteistyötä pienryhmän työntekijöiden kanssa. Ryhmän asioita käsitellään säännöllisesti heitä varten kootussa yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Vaativan erityisen tuen ryhmien kanssa työskentelevät oppilashuollon työntekijät osallistuvat oppilaan siirtymien ja pedagogisten järjestelyiden suunnitteluun. He tukevat oppilasta, vanhempia ja vastaanottavaa koulua siirtymävaiheessa. 

Sairaalaopetuksen konsultaatio. Konsultaatiotyön tavoitteena on tukea oppilaan koulunkäyntiä omassa lähikoulussaan ja löytää tapauskohtaisesti sopivat tukimuodot yhteistyössä oppilaan verkoston kanssa. Sairaalaopetuksen konsultoiva erityisopetus on vaativaa erityistä tukea. Konsultaation kohteena ovat Kanta-Hämeen perusopetusikäiset oppilaat, joiden pulmat liittyvät esimerkiksi koulunkäyntivaikeuksiin, psyykkiseen oireiluun sekä käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteisiin. Ryhmätason konsultaatio kohdistuu mm. opetusryhmän vuorovaikutus- tai työrauhaongelmiin tai opetusmenetelmien kehittämiseen. Konsultaatio voi kohdistua myös koulun henkilöstöön, esimerkiksi koulutuksien kautta. Konsultaatio voi tapahtua oppilaan omalla koululla, etäpalaverina tai puhelimitse. Konsultoivaan erityisopettajaan voi ottaa yhteyttä koulun lisäksi huoltaja ja sosiaalitoimen tai hoitavan tahon työntekijä.  

Koulun ottaessa yhteyttä yksittäistä oppilasta koskevassa konsultaatiossa on keskeistä, että huoli on otettu puheeksi oppilaan ja huoltajan kanssa. Oman koulun yksilöllinen oppilashuoltopalaveri on pidetty ja siinä on sovittu yhteydenotosta sairaalaopetuksen konsultaatioon. Akuuteissa tapauksissa yhteydenotto voidaan tehdä ennen yksilökohtaista oppilashuoltopalaveria. Yksittäisen oppilaan konsultaatioon tarvitaan aina huoltajan kirjallinen suostumus. 

Konsultaatioprosessit ovat aina yksilöllisiä ja rakentuvat oppilaan tai ryhmän tuen tarpeen mukaisesti yhteistyössä verkoston kanssa. Konsultaatioprosessin pituus vaihtelee yksittäisestä yhteydenotosta useaan kuukauteen. Konsultaatio päätetään, kun todetaan, että koulun ja tuen verkoston tukitoimet ovat riittävät oppilaan tukemiseksi. Sairaalaopetuksen konsultoivan erityisopetuksen työmuotoja ovat mm. koulukäynnit, verkostopalaverit, ohjaukselliset keskustelut omalle koululle, oppilaan tuen kartoittaminen ja tuen verkoston kanssa tehtävä yhteistyö, ryhmämuotoinen tuki, mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaiset tukitapaamiset oppilaalle ja puhelinkonsultaatiot. Puhelinkonsultaatioita voi tehdä myös anonyymisti ennen varsinaisen konsultaation aloittamista. 

Konsultaatiota varten tarvittavat lomakkeet, ennakkotieto- ja suostumuslomake, löytyvät Hämeenlinnan Ahvenistonharjun koulun (sairaalakoulu) internetsivuilta.