Hae

4.3. Oppilaan sairauden vaatiman hoidon järjestäminen koulussa, sekä erityisruokavalioiden ja eettisten ruokarajoitusten tilaaminen

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Sairasta lasta ei saa lähettää kouluun eikä kouluterveydenhoitajan arvioitavaksi. Sairaanhoidollisissa asioissa huoltajat ovat yhteydessä terveysasemalle. Oppilaan sairastuessa koulupäivän aikana voi opettaja kotiuttaa oppilaan – tarvittaessa opettaja voi konsultoida terveydenhoitajaa.

Koululaisen henkilökohtaiset lääkkeet ja lääkehoitosopimus

Oppilaan henkilökohtaisista lääkkeistä ja niiden hankkimisesta ja toimittamisesta vastaa huoltaja. Kun lääkkeen annostelu, josta oppilas ei itse kykene vastaamaan, on hoidon kannalta välttämätöntä koulupäivän tai iltapäivähoidon aikana, perustuu hoito huoltajan ja koulun väliseen sopimukseen.

Ensiapulääkkeiden tai pitkäaikaisen lääkehoidon annostelu koulupäivän aikana perustuu huoltajan ja koulun väliseen kirjalliseen lääkehoitosopimukseen, jossa on asianmukainen ohjeistus lääkkeen antamisesta.

Lääkärin määräämiä ensiapuluonteisia lääkkeitä kuten astman oirelääke tai allergialääke oppilas kuljettaa yleensä mukanaan. Oppilaalle määrätyn allergialääkekynän (EpipenR) tai epilepsian ensiapulääkkeen (StesolidR, ym.) tulee olla tarkoituksenmukaisesti saatavilla. Säilytyspaikasta sovitaan huoltajan ja koulun kanssa.

Diabetesta sairastavan koululaisen hoito koulupäivän aikana

Ohje perustuu STM:n 2010:9 selvitykseen ” Toimintamalli diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta”. Ensisijainen vastuu diabeetikkolapsen omahoidon toteuttamisesta on huoltajilla. Tavoitteena on, että lapsi voi käydä koulua oppilaana muiden oppilaiden joukossa.

Hoitojärjestelyistä sovitaan huoltajien, koulun ja mielellään hoitavan diabetesyksikön sekä kouluterveydenhuollon kesken. Sovitut asiat kirjataan allekirjoituksineen suunnitelmalomakkeelle (liite). Lomakkeesta jää kopio huoltajille ja koululle ja lomake kouluterveydenhuoltoon. Effica-kertomukseen kirjataan merkintä pidetystä hoitoneuvottelusta, jonka kokoonkutsujana ja kirjaajana on tavallisesti terveydenhoitaja. Suunnitelmalomake päivitetään vuosittain.

Huoltajan vastuulla on tiedottaa koulua sairaudesta ja toimittaa koulupäivän ja iltapäivähoidon aikaiseen hoitoon tarvittavat lääkkeet ja tarvikkeet. Vanhemmat huolehtivat selkeiden ohjeiden insuliiniannoksista, ruoka-annoksista ja verensokeritasoista sekä niiden vaikutuksista hoitoon välittämisestä koululle. Apuna voidaan käyttää diabeteksen hoidosta kertovaa seurantavihkoa tai reissuvihkoa.

Diabeetikkolapsen omahoidossa (insuliinin annostelu, verensokerimittaukset, ruoka-annosten arviointi, liikunnasta johtuva lisäruuan tarve) auttamiseen voi ryhtyä omalla suostumuksellaan terveydenhuollon ammattihenkilön opastuksen ja osaamisen varmistamisen jälkeen. Avustajina toimivat kouluohjaajat.

Erikoissairaanhoidolla on vastuu tarjota tarvittava koulutus ja pistosopetus hoitoa toteuttavalle kouluhenkilöstölle. Henkilöstön ja hoitoon osallistuvien ohjaus voidaan antaa lapsen hoitojärjestelyistä sovittaessa diabeteshoitajan tai kuntoutusohjaajan toimesta tai laajemmassa kouluhenkilöstön tietopäivässä.

Henkilöt, jotka tarkistavat ja tarvittaessa pistävät mahdollisen insuliiniannoksen tarvitsevat pistosluvan, jos heillä ei ole sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lähihoitajan koulutusta. Pistoslupa edellyttää keskussairaalan lasten ja nuorten yksikössä saatua opetusta, ja siellä diabeteshoitajan tai lääkärin allekirjoittamaa kirjallista lupaa. Lupa on toimipaikkakohtainen ja toimitetaan esimiehelle.

Erityisruokavalioiden ja eettisten ruokarajoitusten tilaaminen

Hämeenlinnan kaupunki edellyttää ruokapalvelun tuottajaa valmistamaan ateriat ravitsemussuositusten mukaisesti sekä tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja. Päivähoito- ja kouluruokailun tavoitteena on tukea lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä kehittää mm. lapsen maku- ja ruokatottumuksia. Tarvittaessa lapselle tarjotaan sairauden vaatima erityisruokavalio. Ruokapalvelun tuottaja tekee erityisruokavalioasioissa yhteistyötä neuvoloiden, kouluterveydenhuollon ja tarvittaessa ravitsemusterapeutin kanssa.

Erityisruokavaliot

Erityisruokavalion tarve ilmoitetaan erityisruokavaliolomakkeella ennen kouluikää ja uudelleen koulun käynnin aloituksen yhteydessä tai siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle. Mukaan liitetään lääkärintodistukset/-lausunnot tai muut selvitykset erityisruokavalion tarpeesta. Täytetty erityisruokavaliolomake ja mahdolliset lääkärintodistukset palautetaan kouluterveydenhoitajalle koulun aloituksen yhteydessä. Vanhempien on muistettava ilmoittaa esim. koulun vaihdosta tai mikäli erityisruokavalion tarve poistuu tai muuttuu.

Ruoka-allergiat

Maito- ja vilja-allergioiden osalta erikoislääkärin lääkärintodistus on pakollinen. Muissa allergioissa riittää lääkärintodistus (tai terveydenhoitajan todentamana sairaalan tiedoista). Valtakunnallisen allergiaohjelman mukaan ruokavaliosta jätetään pois vai ne ruoka-aineet joiden on kokeiluun perustuen todettu aiheuttavan lapselle siinä määrin haittaa, että niiden pitäminen poissa ruokailusta on perusteltua. Ruoka-allergioiden osalta todistus päivitetään säännöllisesti, sillä ruoka-allergiat paranevat tai helpottuvat usein iän myötä. Tavoitteena on, että kouluikään mennessä rajoitukset on asianmukaisesti purettu. Ruokaan liittyvät rajoitukset puretaan lääkärin ohjeiden mukaan ja huoltaja ilmoittaa niistä päivähoitoon tai koulun terveydenhoitajalle.

Eettiset syyt

Eettisissä vakaumuksissa ja kasvisruokavaliossa riittää huoltajan allekirjoitus. Ruokavaliotarve ja ruokavaliossa tapahtuvat muutokset ilmoitetaan erityisruokavaliolomakkeella päivähoitoon tai koulun terveydenhoitajalle, joka ilmoittaa tiedot keittiölle.

Erityisruokavalioilmoitus löytyy netistä: www.hameenlinna.fi -> Palvelut -> Koulut ja opetus -> Kouluruokailu