Hae

1. ARVOPOHJA JA STRATEGIA

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Arvot ja strategia

Perusopetuksen arvoperusta 

1. Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

2. Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

3. Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

4. Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Opetussuunnitelman perusteet 2014 

 

Hämeenlinnan kaupungin arvot

1) yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys,

2) asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys

3) luovuus ja rohkeus

4) kestävä elämäntapa.

 

Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen strategiset tavoitteet

Lukutaidon ja kielellisten valmiuksien vahvistaminen

1. 1.-9. luokkalaisten lukutaito on lukuseulan perusteella parempi kuin vuonna 2023   

2. 6. ja 9. vuosiluokkien äidinkielen taidot ovat valtakunnallisten kokeiden mukaan paremmat kuin vuonna 2023 

3. Ero suomen kielen taidossa on kaventunut suomi toisena kielenä- oppilaiden ja suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden välillä.  

4. Kirjasto tavoittaa vuoden aikana kaikki  luokat kirjaston lukutaitoa edistävässä ohjelmassa  mainituilta luokka-asteilta.

Liikkuminen

1. Hämeenlinnalaisten 5. ja 8. luokkalaisten fyysinen kunto on Move-testien perusteella kansallisen keskiarvon yläpuolella 

2. Matalan kynnyksen liikuntaryhmiin osallistuneiden oppilaiden määrä ja oppilaista 30 % on osallistunut ryhmiin (liikuntalukkari ja harrastus ihan lähellä-ryhmät)

3. Liikuntavälitunnit on käytössä 80%:lla oppilaista.

Lasten ja nuorten kasvavien tuen tarpeiden ennaltaehkäisy ja tuen tarpeisiin vastaaminen

1. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (varhaiskasvatus ja perusopetus)

2.  Tehostettua tukea saavien oppilaiden määrä (varhaiskasvatus ja perusopetus)

3.  Oppilaiden kokemus kiusaamisesta on vähentynyt vuodesta 2023

4. Perusopetuksen oppilaiden poissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2023

5. Kaikki saavat perusopetuksen päättötodistuksen

6. Kaikki päättötodistuksen saaneet aloittavat toisen asteen koulutuksessa

Talouden tasapainotus

1. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan keventyminen edellisistä vuosista

2. Lapsimäärän vähentymisestä johtuva käyttömenojen sopeutus

 

Hämeenlinnan kaupungin tavoitteet

1. Hyvinvoivien ihmisten yhteisöllinen kaupunki

Asiakaslähtöisesti kehittyvä ja palveleva

Hyvinvointiin aktivoiva

Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistava

2. Taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kaupunki

Osaava ja oppiva

Taloudeltaan tasapainoinen

Kestävästi kasvava

3. Elinvoimainen kasvun kaupunki

Yritysmyönteinen ja yhdessä menestyvä

Monimuotoista asumista ja liikkumista arvostava

Viestimme positiivisesti Hämeenlinnasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulu
Ei lisäyksiä

Koulumme arvopohja ja strategia on kuvattu luvussa 1.1.