Hae

6. ARVIOINTI

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

ARVIOINNIN TEHTÄVÄ

Päivitetään 

OPPIMISEN ARVIOINTI

Koulu
Ei lisäyksiä

6. Oppilasarviointi

Perusopetuksessa oppilaan arviointi perustuu perusopetuslakiin ja -asetuksiin (PL §18, 22, 35, 38, asetus 10-13, 19, 23). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään oppilaan arvioinnin perusteet ja hyvän osaamisen taso kussakin oppiaineessa. 
 
Arvioinnin tehtävänä on vuorovaikutuksen ja palautteen avulla auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva itsestään, tukea oppilaan kehittymistä ja oppimista, sekä antaa oppilaalle ja hänen huoltajilleen tietoa opintojen edistymisestä. Arvioinnilla kuvataan, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.   Oppilasarviointi on yhdenvertaista, suunnitelmallista, johdonmukaista ja monipuolista. Arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Arviointi kohdennetaan opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi perustuu todennettavissa oleviin koesuorituksiin, näyttöihin, tuntiaktiivisuuteen ja annettujen tehtävien suorittamiseen. Työskentely arvioidaan osana oppiaineen arviointia. Opettajat antavat oppilaalle monipuolista ohjaavaa palautetta työskentelyn lomassa. Oppilaan osallisuutta lisätään kaikissa oppiaineissa oppilaan itse- ja vertaisarvioinnilla, joiden avulla oppilasta ohjataan ymmärtämään omia vahvuuksiaan ja säätelemään omaa oppimistaan. Huoltajien osallisuutta vahvistetaan avoimuuden ja yhteistyön periaattein. 
 
Noudatamme Hämeenlinnan paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjattuja arvioinnin täsmennyksiä, jotka linjaavat koulujen yhteisiä toimintatapoja arviointiin liittyen. Yhteisiin toimintatapoihin kuuluvat mm. arvioinnin vuosikello, monipuolisen summatiivisen ja formatiivisen arvioinnin sisällyttäminen kaikkiin oppiaineisiin, oppilaiden osallistaminen sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö. 

 

<u>Wilma arvioinnin työvälineenä</u>
Wilmaa käytetään pääasiallisena kodin ja koulun välisen tiedottamisen välineenä. Opettaja käyttää Wilman tuntimerkintöjä oppilaan poissaolojen tilastointiin (poissaolot, myöhästymiset, etäopetus) sekä formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin merkintöihin (positiivinen, tsemppi, unohdus-, työrauha- ja huom-merkintä). Wilman tuntimerkinnät ovat osa arvioinnin läpinäkyvyyttä koteihin. 
 
<u>Wilman tuntimerkintöjen käyttö:</u>

 

Tilastointimerkinnät 

 • Selvitettävä - poissaolon syytä ei tiedetä, kattaa myös luvattoman poissaolon, kunnes huoltaja ilmoittaa poissaolon syyn
 • Luvallinen – poissaolo, johon on myönnetty lupa vanhempien anomuksesta tai ryhmänohjaajan toimesta (esim. oppilaskuntatyö tmv.)
 • Myöhässä - oppitunnilta myöhästyminen, lisätietoja-laatikkoon voidaan kirjata myöhästymisen kellonaika
 • Terveys - sairaspoissaolot ilman tarkentavia selvityksiä
 • Ei tavoitettu – käytössä etäopetuksen aikana
 • Lähiopetuksessa – käytössä etäopetuksen aikana
 • Selvitys – huoltajan antama selvitys oppilaan luvattomaan poissaoloon 

 
Summatiiviseen arviointiin käytettävät merkinnät  – vaikuttavat oppiaineen tai käyttäytymisen arviointiin:  

 • Positiivinen merkintä  - erityistä aktiivisuutta/onnistumista opinnoissa, toisten erityistä huomioon ottamista tai tavanomaista hyvää käyttäytymistä parempaa käytöstä. Vaaleanpunaiseen merkintään lisätään aina selitys kohtaan huomioita.
 • Unohdus - kotitehtävät tekemättä, työvälineitä puuttuu, palautus unohtunut
 • Työrauha – työrauhan toistuva häirintä, mahdollinen luokasta poistaminen kirjataan lisätietoja-laatikkoon
 • Huom - muut asiat (vapaa käyttö) -> esim. käyttäytymiseen liittyvä asia, joka vaikuttaa arviointiin. Huom-merkintään lisätään aina selitys kohtaan huomioita. 

 

Formatiiviseen arviointiin käytettävät merkinnät 

 • Tsemppi – kannustava ohjaava palaute oppilaalle arjen onnistumisista, itsensä voittamisesta yms. Tsemppi merkintään voidaan lisätä selitys kohtaan huomioita.
 • Huom - muut asiat (vapaa käyttö) -> esim. ohjaava palaute oppilaan toiminnasta. Huom-merkintään lisätään aina selitys kohtaan huomioita. 

 

<u>Arviointikeskustelu</u>

 

Arviointikeskustelua tarjotaan vuosiluokilla 1-6 oppilaalle ja hänen huoltajilleen vähintään kerran lukuvuoden aikana opettajan kutsusta. Arviointikeskustelussa käsitellään ja kirjataan ylös oppilaan kehityksen ja opintojen kannalta oleellisia aiheita. Arviointikeskustelussa käytetään Wilman arviointikeskustelulomaketta, jonka avulla oppilas valmistautuu (yhdessä huoltajiensa kanssa) arviointikeskusteluun. Arviointikeskustelupohja toimii runkona tapaamisessa. Arviointikeskustelu on luonteeltaan formatiivista.


Vuosiluokilla 1-2 arviointikeskustelussa käydään tarkemmin läpi oppilaan osaamiseen, oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen liittyviä asioita, jotka opettaja kirjaa arviointikeskustelupohjaan. Alkuopetuksessa painotetaan arviointikeskustelun merkitystä summatiivisena arviointina ja se korvaa väliarvioinnin.

 

<u>Oppiaineiden ja käyttäytymisen arviointi</u>


Vuosiluokalla 1 kaikki oppiaineet arvioidaan hyväksytty/ hylätty. Vuosiluokalla 2 lukuvuosiarviointi tehdään viisiportaisella sanallisella arvioinnilla. Käyttäytyminen arvioidaan kaupungin käyttäytymisen arviointikriteerien mukaan viisiportaisella sanallisella liitteellä. Välitodistusta ei jaeta.


Vuosiluokilla 3-6 kaikki oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoin. Oppilaat saavat välitodistuksen vuosiluokilla 3-6 syyslukukauden päätteeksi.

 
Käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Oppilaan opetukseen osallistuvat opettajat arvioivat yhdessä monialaiset oppimiskokonaisuudet ja yhteisesti opetettavat oppiaineet.

 
Valtakunnalliset kokeet pidetään 6. ja 9.lk:n keväällä äidinkielessä, matematiikassa ja englannin kielessä. Valtakunnalliset kokeet ovat oppikirjasta riippumattomia kokeita, jotka toimivat opettajalle suunnannäyttäjinä ja tuovat esille myös koulun ulkopuolella opittua oppiaineen osaamista. Valtakunnallinen koe arvioidaan yhtenä näyttönä oppilaan osaamisesta.


 <u>Arvioinnin vuosikello</u>


1.lk:

 • Joulu-helmikuussa pidetään arviointikeskustelu (väliarviointi), jossa käytetään Wilmasta löytyvää arviointikeskustelupohjaa. Opettaja kuvaa oppilaan oppimista, osaamista, työskentelyä (eri oppiaineissa) ja käyttäytymistä arviointikeskustelupohjaan. Arviointikeskustelu sisältää myös oppilaan itsearviointia. Perinteistä joulun välitodistusta ei jaeta.

 

 • Lukuvuositodistuksessa arvioidaan kaikki oppiaineet hyväksytty/ hylätty. Opettaja voi halutessaan täydentää arviointia sanallisesti. Työskentely sisältyy oppiaineen arviointiin. Todistuksen liitteellä annetaan arviointi vähintään oppilaan käyttäytymisestä.  

 

 

2.lk: 

 •  Joulu-helmikuussa pidetään arviointikeskustelu (väliarviointi), jossa käytetään Wilmasta löytyvää arviointikeskustelupohjaa. Opettaja kuvaa oppilaan oppimista, osaamista, työskentelyä (eri oppiaineissa) ja käyttäytymistä arviointikeskustelupohjaan.

 

 • Nivelvaiheen ohjaavassa palautteessa pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa (oppilaan vahvuudet, itsetunto, oppimismotivaatio). Arviointikeskustelu sisältää myös oppilaan itsearviointia. Perinteistä joulun välitodistusta ei jaeta.

 

 • Lukuvuositodistuksessa arvioidaan kaikki oppiaineet 5-portaisella sanallisella arvioinnilla. Opettaja voi halutessaan täydentää arviointia sanallisesti. Työskentely sisältyy oppiaineen arviointiin. Todistuksen liitteellä annetaan arviointi vähintään oppilaan käyttäytymisestä.  

 

 3.-5.lk: 

 •  Arviointikeskustelu pidetään marras-helmikuussa opettajan kutsusta. Oppilas valmistautuu arviointikeskusteluun tekemällä Wilman arviointikeskustelulomakkeessa olevan itsearviointiosuuden hyvissä ajoin ennen arviointikeskustelua. Arviointikeskustelussa käydään läpi oppilaan saamat Wilman tuntimerkinnät. Arviointikeskustelussa oppilas, huoltaja(t) ja opettaja asettavat yhdessä oppilaalle kehittymistavoitteita.

  

 • Syyslukukauden päätteeksi oppilaat saavat välitodistuksen. Kaikki oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoin. Työskentely sisältyy oppiaineen arviointiin.

 

 • Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppiaineet ja käyttäytyminen numeroarvosanoin. Työskentely sisältyy oppiaineen arviointiin.

  

 • Lukuvuoden päättyessä annetaan numeroarvioinnin lisäksi opettajan kirjoittama sanallinen palaute, mikäli oppilaan koulunkäynnin ja opinnoissa etenemisen kokonaisvaltainen huomioiminen ja kannustavuus sitä edellyttävät. 

 

6.lk:  

 • Nivelvaiheen arviointikeskustelu pidetään tammi-maaliskuussa opettajan kutsusta. Oppilas valmistautuu arviointikeskusteluun tekemällä Wilman arviointikeskustelulomakkeessa olevan itsearviointiosuuden hyvissä ajoin ennen arviointikeskustelua. Arviointikeskustelussa käydään läpi oppilaan saamat Wilman tuntimerkinnät. Arviointikeskustelussa opettaja antaa oppilaalle ohjaavaa palautetta suullisesti ja kirjallisesti koskien oppimista, osaamista ja työskentelytaitoja eri oppiaineissa sekä käyttäytymistä. Nivelvaiheen palautteessa kiinnitetään huomiota erityisesti työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen sekä opiskelumotivaation tukemiseen. Arviointikeskustelussa oppilas, huoltaja(t) ja opettaja asettavat yhdessä oppilaalle kehittymistavoitteita. 
 • Syyslukukauden päätteeksi oppilaat saavat välitodistuksen. Kaikki oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoin. Työskentely sisältyy oppiaineen arviointiin. 
 • Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppiaineet ja käyttäytyminen numeroarvosanoin. Työskentely sisältyy oppiaineen arviointiin.  
 • Lukuvuoden päättyessä annetaan numeroarvioinnin lisäksi opettajan kirjoittama sanallinen palaute, mikäli oppilaan koulunkäynnin ja opinnoissa etenemisen kokonaisvaltainen huomioiminen ja kannustavuus sitä edellyttävät.

 

7.-9.lk 

 

•Arviointikeskustelu pidetään koulun arviointivuosikellon mukaisesti opettajan kutsusta tammi-maaliskuussa. Oppilas valmistautuu arviointikeskusteluun tekemällä Wilman arviointikeskustelulomakkeessa olevan itsearviointiosuuden hyvissä ajoin ennen arviointikeskustelua. Arviointikeskustelupohja luo rungon keskustelulle. Arviointikeskustelussa käydään läpi oppilaan saamat Wilman tuntimerkinnät. Arviointikeskustelussa oppilas, huoltaja(t) ja opettaja asettavat yhdessä oppilaalle kehittymistavoitteita oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen liittyen. 

 

• Oppilaat saavat välitodistuksen syyslukukauden päätteeksi. 9-luokan väliarviointi suoritetaan päättöarvioinin kriterein. Sama pätee myös oppiaineissa, joiden opiskelu päättyy sen lukuvuoden lopussa. Kaikki oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoin. Työskentely sisältyy oppiaineen arviointiin.  

 

• Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppiaineet ja käyttäytyminen numeroarvosanoin tai sanallisesti (hyväksytty). Työskentely sisältyy oppiaineen arviointiin.  

 

• 9.lk:n päätteeksi oppilaat saavat päättötodistuksen. Numeroarvosanaa voidaan täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteenä. Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. 

 

 
<u>Ehtojen suorituskäytänteet:</u> 
Mikäli oppilas ei ole saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvässä oppiaineessa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavaa arvosanaa (5) tai sanallista arviota, varataan oppilaalle mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisesti järjestettävässä näytö(i)ssä. Koe voidaan pitää yhdessä tai useammassa osassa ja se voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla oppilas pystyy parhaiten osoittamaan osaamisensa. Opettaja määrittelee kuulusteltavat osa-alueet ja ehtojen suoritustavat. Ehtojen suorituspäivä(t) sovitaan yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa koulun asettamien määräaikojen puitteissa.