Hae

3.1 Koulun johtamisrakenne

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinnan kaupungin peruskoulujen johtamisrakenne

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen tarkoittaa, miten koulun johto ja hallinto suunnittelevat, organisoivat ja ohjaavat opetus- ja oppimisprosesseja. Käytännön esimerkkeinä mainittakoon mm. tuntikehyksen ja työjärjestysten suunnittelu ja tekeminen. On hyvä luoda koulun visio ja strategia sen toteuttamiseksi. Pedagogisella johtamisen kautta voimme vaikuttaa opetuksen laadun paranemiseen, oppimistulosten edistämiseen ja oppimisympäristön kehittämiseen opettajien ja oppilaiden tarpeet huomioon ottaen.

Pedagoginen johtaminen sisältää mm. seuraavia osa-alueita:

Opetussuunnitelmatyön johtaminen

Valtakunnallisen ja kuntakohtaisen ops:n toteuttaminen

Oppilaiden oppimisen edistäminen ja tukeminen

Koulukohtaisen innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen

Hyvinvointia vahvistavan toimintakulttuurin johtaminen

Oppimista ja yhteisön jäsenyyttä vahvistavan ilmapiirin ja toiminnan johtaminen yhteisöllisen opiskeluhuoltotiimin kanssa

Oppilaiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen

Yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Koulun henkilöstön ammatillisen kehittymisen tukeminen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Oppimisympäristön kehittäminen

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen koulussa on lähestymistapa, jossa päätöksenteko perustuu systemaattiseen tietoon ja analyysiin opetuksesta, oppimisesta ja koulun toiminnasta yleisesti.

Tiedolla johtamisella on mahdollista hyödyntää erilaisia tietolähteitä, kuten oppimistuloksia (valtakunnalliset kokeet, lukemisen ja matematiikan seulat), oppilaiden arvioinnit, opettajien palautteet (esi. työhyvinvointikyselyt), oppilaiden ja vanhempien kyselyt (esimerkiksi kouluterveyskysely) sekä muita koulun sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä (koulukohtaiset kyselyt ja Move-mittaus).

Turvallisuusjohtaminen

Pakollisten asiakirjojen laatiminen ja päivittäminen sekä vieminen käytäntöön.

Keskeisiä turvallisuusjohtamisen asiakirjoja ovat: Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma, Kriisisuunnitelma, Suunnitelma oppilaiden kiusaamiselta väkivallalta ja häirinnältä, Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, riskien arviointi sekä huolehtia Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden ja yhteisen hyvinvoinnin tarkastuksessa ilmenneiden asioiden edistämisestä.

Jaettu johtaminen

Jaettu johtajuus korostaa yhteistyötä, avoimuutta ja osallistavaa päätöksentekoa kouluyhteisön eri jäsenten välillä, mikä edistää koulun ilmapiiriä, oppimistuloksia ja yhteisöllisyyttä, Jaettu johtajuus koulussa ymmärretään lähestymistapana, jossa vastuu päätöksenteosta ja johtajuudesta jaetaan useiden eri henkilöiden tai ryhmien kesken. Delegointipäätöksessä (1.3.2024) rehtoreille määritelty päätösvalta on jakamaton, mutta jaettuun johtamiseen perustuvien toimintamallien avulla oppilaita, opettajia, vanhempia ja koulun muuta henkilökuntaa voidaan osallistaa päätöksentekoon ja koulun toiminnan suunnitteluun.

Jaettu johtaminen edellyttää rakenteen. Hyväksi havaittu keino jaetun johtajuuden rakenteen toteuttamiseen isoimmissa kouluissa on tiimiorganisaatio. Tiimiorganisaation perusperiaatteiden mukaan opettajista koostuvat tiiminvetäjät johtavat luokkataso- tai muilla perusteilla koottuja tiimejä. Tiiminvetäjät usein kuuluvat koulun johto- tai kehittämistiimiin. Myös pienemmissä kouluissa voidaan toteuttaa jaettua johtajuutta koulun koon mahdollistamalla tavalla.

 

Koulu
Ei lisäyksiä

3.1. Koulun johtamisrakenne

Hallintorakenteet: 

Koulun rehtori: Anne Laatikainen

Vastuualueet: koulun yleisjohtaminen, talousjohtaminen, pedagoginen johtaminen (lukujärjestykset), henkilöstöhallinto (rekrytointi, VIPS, Populus, kehityskeskustelut), oppilaan poissaoloanomusten käsittely, oppilasturvallisuus- ja kurinpitoasiat, sijaisjärjestelyt, kiinteistöasiat.

Koulun apulaisrehtori: Siukku Erola

Vastuualueet: rehtorin sijaisena toimiminen, koulukuljetusasiat, valvontalistat, kouluohjaajien työn koordinointi, oppilashuollon johtaminen

Kehittämisryhmä:  rehtori Anne Laatikainen, apulaisrehtori/opo Siukku Erola, laaja-alainen erityisopettaja Taina Puuppo, luokanopettaja Saija Virta, luokanopettaja Minna Mäkinen, luokanopettaja Minna Kataja, luokanopettaja Bruna Di Pastena ja luokanopettaja Kalle Manninen

Tehtävät: 

-kehittämisryhmä valmistelee koulun toimintaan liittyviä keskeisiä kehittämiskohteita

-kehittämisryhmän jäsenet toimivat tiimien puheenjohtajina

-tuo keskusteluun opettajatiimeiltä tulleita aloitteita ja ehdotuksia

-linjaa koulun yleisiä kehittämissuuntia, mm. pedagogista kehittämistä

-valmistelee yhdessä edustamansa opettajatiimin kanssa tehtyjä koulua koskevia aloitteita 

-osallistuu Hämeenlinnan yhtenäiskoulujen yhteistyöhön

-kehittämisryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.

KEHITTÄMISTIIMIT 

KuKa-tiimi (kulttuuri, kansainvälisyys, osallisuus) 2023-2024

Tiiminvetäjä: Saija Virta
Jäsenet: Minna Oksa, Ursula Finni, Hanna Kökkö, Hanna Iso-Sipilä
 
Tiimin tehtävät:
- Koulun kulttuurielämän kehittäminen, tapahtumien ja tempausten ideointi
- Lukutaidon ja lukemisen kehittäminen ja ylläpitäminen
- Maailman moninaisuuden ja kansainvälisyyden merkityksen  huomioiminen koulutyössä
- Koulun Kulttuurikoplan vetäminen ja kehittäminen, elämysvälkät, kulttuurikalenterin ylläpitäminen
-  Oppilaskuntatoiminta (Hanna I-S ja Essi J-R)
-  ARX-yhteistyö (Saija)
-  Taidetestaajat (Ursula)
-  Kulttuuriin liittyvien merkkipäivien huomioiminen kouluyhteisössä
 

Yhteinen alkuopetus

Tiiminvetäjä: Minna Mäkinen

Jäsenet: Aulikki Aalto, Satu Rintala, Heini Nummela ja Päivi Raunio

Tiimin tehtävät: Tiimin tavoitteena on luoda toimivia toimintatapoja ja käytänteitä alkuopetusluokkien yhteiseksi hyväksi ja lisätä tietoa alkuopetuksen omaleimaisuudesta koulun muille opettajille ja henkilökunnalle. Ajatus yhteisestä alkuopetuksesta on tärkeää, sillä toivomme jokaisen koulumme oppilaan saavan omalle koulutielleen parhaan mahdollisen alun ja yhteistoiminta opettajien ja luokkien kesken lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta; kun tunnen kuuluvani ryhmään, minun on helpompi olla oma itseni, oppia muilta ja jakaa omaa osaamistani. Tiimin tavoitteena on kasvattaa oppilaita sopuisaan, positiiviseen ja kannustavaan vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Yhteisopettajuus on tätä päivää ja tavoitteenamme on kehittää koulumme näköistä yhteisopettajuutta, jossa arjen jakaminen on mutkatonta ja työhyvinvointia lisäävää.   

Liikkuva koulu -tiimi

Tiimin vetäjä: Minna Kataja

Jäsenet: Markus Aakkula, Marko Allen, Anu Valkama, Heli Haapalahti, Essi Jytilä-Rantanen, Tuomas Tahvanainen

Liikkuva koulu -tiimin tavoitteena on liikkuva koulu -ideologian edistäminen koko yhtenäiskoulussa.  Tiimi edistää aktiivista välituntikulttuuria, vastaa uimaopetuksen ja liikuntatapahtumien järjestämisestä sekä auttaa ja konsultoi luokanopettajia liikunnan opetukseen liittyvissä asioisssa. 

Tiimin vastuualueita: erilaiset urheilupäivät, uinnit, turnaukset, välkkäritoiminta, liikuntavälineiden huolto ja hankinta.

Henkilökunnan hyvinvointitiimi

Tiimin vetäjä: Bruna Di Pastena

Jäsenet: Mikko Jalava, Tiina Mäenluoma, Kari Sairanen, Jonna Nupponen ja Eeva-Maria Rauhala

Tiimin tavoitteena on huolehtia koulurakennuksen turvallisuudesta ja turvallisuussuunnitelmasta sekä edistää työhyvinvointia järjestämällä henkilökunnalle 1-2 hyvinvointia tukevaa tapahtumaa lukuvuoden aikana.

Tiimin tehtävät:

Turvallisuussuunnitelman päivittäminen;

- Poistumisharjoitukset;

- Hyvän mielen koulu: Hengenravinnon ja hyvinvoinnin tarjoaminen työyhteisölle;

- Henkilökunnan muistamiset;

- Kahvin- ja teenkeitto- sekä siivousvuorolistat.

TVT -tiimi

Tiimin vetäjä: Kalle Manninen

Jäsenet: Anne Kolmonen, Marko Huusela

Tiimin tehtävät: TVT-tiimi huolehtii siitä, että koulumme toteuttaa Hämeenlinnan kaupungin TVT-strategiaa ja pysyy ajan tasalla digitalisaation kehityksessä. Tiimi ottaa vastaan ongelmia, jotka liittyvät laitteiden tai sovellusten toimintaan ja ylläpitoon. TVT-tiimi kouluttautuu säännöllisesti ja osallistuu kaupungissa järjestettäviin TVT-vastaavien kokoontumispäiviin.

 

Erityisopetuksen -tiimi

Tiimin vetäjä: Taina Puuppo

Jäsenet: Lise Lindberg (elo), Oskari Schöning (elo), Anne Toukonen (elo), Jari Tuominen (ela)

Tiimin tehtävät:  Erityisopetuksen tiimin tehtävänä ja tavoitteena on havainnoida, arvioida ja kehittää Iittalan yhtenäiskoulun erityisopetuksen käytänteitä laaja-alaisen erityisopetuksen ja pienryhmäopetuksen osalta, tiivistää moniammatillista yhteistyötä ja luoda siihen yhteisiä toimintamalleja.

Erityisopetuksen onnistumisen edellytyksenä on, että tukea tarvitsevat opiskelijat tunnistetaan, erilaisia opetusjärjestelyitä ja -materiaaleja käytetään, ohjaus/ohjaajien koordinointi toimii, resurssit ovat riittävät ja moniammatillista yhteistyötä tehdään.

 

LUOKKATASOTIIMIT 2023-2024

Luokkatasotiimien tehtävä on yhteistyön, samanaikaisopetuksen ja yhteisen pedagogiikan kehittäminen

1.-2.luokkien tiimi:

Tiiminvetäjä: Minna Mäkinen

Tiimin jäsenet: Aulikki Aalto, Heini Nummela, Satu Rintala, Päivi Raunio,

Tiimin tavoitteet: Tiimin tavoitteena on luoda toimivia toimintatapoja ja käytänteitä alkuopetusluokkien yhteiseksi hyväksi ja lisätä tietoa alkuopetuksen omaleimaisuudesta koulun muille opettajille ja henkilökunnalle. Ajatus yhteisestä alkuopetuksesta on tärkeää, sillä toivomme jokaisen koulumme oppilaan saavan omalle koulutielleen parhaan mahdollisen alun ja yhteistoiminta opettajien ja luokkien kesken lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta; kun tunnen kuuluvani ryhmään, minun on helpompi olla oma itseni, oppia muilta ja jakaa omaa osaamistani. Tiimin tavoitteena on kasvattaa oppilaita sopuisaan, positiiviseen ja kannustavaan vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Yhteisopettajuus on tätä päivää ja tavoitteenamme on kehittää koulumme näköistä yhteisopettajuutta, jossa arjen jakaminen on mutkatonta ja työhyvinvointia lisäävää.   

3.-4.luokkien tiimi:

Tiimin vetäjä: Marko Allén

Tiimin jäsenet : Marko Allén, Bruna Di Pastena, Marko Huusela, Markus Aakkula

Tiimin tavoitteet:Tiimi pyrkii kehittämään yhdessä pedagogisia ratkaisuja ja jakamaan parhaita käytänteitä, joiden avulla tuetaan oppilaan kasvua ja onnistumista sekä yläkouluvalmiuksien saavuttamista. Yhteisopettajuutta hyödynnetään useissa eri oppiaineissa. 
Tiimi suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä erilaisia tapahtumia.

5.-6.luokkien tiimi 2023-2024

Tiimin vetäjä: Essi Jytilä-Rantanen

Tiimin jäsenet : Saija Virta, Minna Kataja, Kalle Manninen

Tiimin tavoitteet:

Tiimi pyrkii kehittämään yhdessä pedagogisia ratkaisuja ja jakamaan parhaita käytänteitä, joiden avulla tuetaan oppilaan kasvua ja onnistumista sekä yläkouluvalmiuksien saavuttamista. Yhteisopettajuutta hyödynnetään useissa eri oppiaineissa. 
Tiimi suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä erilaisia tapahtumia mahdollisuuksien mukaan.

7.-9. luokkien tiimit 2023-2024:

7. luokkien tiimin vetäjä: Anu Valkama
8.-9. luokkien tiimin vetäjä: Hanna Kökkö

Tiimien jäsenet: Ursula Finni, Hanna Iso-Sipilä, Mikko Jalava, Sonja Kalliomäki, Anne Kolmonen, Hanna Kökkö, Vesa Lehtomäki, Tiina Mäenluoma, Kari Sairanen, Anu Valkama

Tiimin tavoitteet: 
Molempien yläkoulun aineenopettajien tiimien tavoitteena on
- edistää yläkoulun oppilaiden hyvinvointia
- tehdä aineyhteistyötä
- kehittää yhteisiä käytänteitä
- pohtia ajankohtaisia asioita
- suunnitella monialaisia oppimiskokonaisuuksia

Tiimit työskentelevät osin yhdessä, osin itsenäisesti. 7. luokkien tiimin työ painottuu syyslukukaudella yläkoulun aloittamiseen, ryhmäytymiseen ja erilaisiin nivelvaiheeseen liittyviin kysymyksiin.