Hae

6.1. Arvioinnin tehtävä

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Perusopetuksessa oppilaan arviointi perustuu perusopetuslakiin ja -asetuksiin (PL §18, 22, 35, 38, asetus 10-13, 19, 23). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään oppilaan arvioinnin perusteet ja hyvän osaamisen taso kussakin oppiaineessa.

Arvioinnin tehtävänä on vuorovaikutuksen ja palautteen avulla auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva itsestään, tukea oppilaan kehittymistä ja oppimista, sekä antaa oppilaalle ja hänen huoltajilleen tietoa opintojen edistymisestä. Arvioinnilla kuvataan, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.

Oppilasarviointi on yhdenvertaista, suunnitelmallista, johdonmukaista ja monipuolista. Arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Arviointi kohdennetaan opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi perustuu todennettavissa oleviin koesuorituksiin, näyttöihin, tuntiaktiivisuuteen ja annettujen tehtävien suorittamiseen. Työskentely arvioidaan osana oppiaineen arviointia. Opettajat antavat oppilaalle monipuolista ohjaavaa palautetta työskentelyn lomassa. Oppilaan osallisuutta lisätään kaikissa oppiaineissa oppilaan itsearvioinnilla ja vertaispalautteella, joiden avulla oppilasta ohjataan ymmärtämään omia vahvuuksiaan ja säätelemään omaa oppimistaan. Huoltajien osallisuutta vahvistetaan avoimuuden ja yhteistyön periaattein.

Noudatamme Hämeenlinnan paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjattuja arvioinnin täsmennyksiä, jotka linjaavat koulujen yhteisiä toimintatapoja arviointiin liittyen. Yhteisiin toimintatapoihin kuuluvat mm. arvioinnin vuosikello, monipuolisen summatiivisen ja formatiivisen arvioinnin sisällyttäminen kaikkiin oppiaineisiin, oppilaiden osallistaminen sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö.

Koulu
Ei lisäyksiä