Hae

2. KOULUN KEHITTÄMISTAVOITTEET

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Lukuvuoden 2024 - 2025 painopistealueet

Hämeenlinnan kaupungin strategiset tavoitteet vuonna 2024

 

Lukutaidon ja kielellisten valmiuksien vahvistaminen

1. 1.-9. luokkalaisten lukutaito on lukuseulan perusteella parempi kuin vuonna 2023   

2. 6. ja 9. vuosiluokkien äidinkielen taidot ovat valtakunnallisten kokeiden mukaan paremmat kuin vuonna 2023 

3. Ero suomen kielen taidossa on kaventunut suomi toisena kielenä- oppilaiden ja suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden välillä.  

4. Kirjasto tavoittaa vuoden aikana kaikki  luokat kirjaston lukutaitoa edistävässä ohjelmassa  mainituilta luokka-asteilta.

Liikkuminen

1. Hämeenlinnalaisten 5. ja 8. luokkalaisten fyysinen kunto on Move-testien perusteella kansallisen keskiarvon yläpuolella 

2. Matalan kynnyksen liikuntaryhmiin osallistuneiden oppilaiden määrä ja oppilaista 30 % on osallistunut ryhmiin (liikuntalukkari ja harrastus ihan lähellä-ryhmät)

3. Liikuntavälitunnit on käytössä 80%:lla oppilaista.

Lasten ja nuorten kasvavien tuen tarpeiden ennaltaehkäisy ja tuen tarpeisiin vastaaminen

1. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (varhaiskasvatus ja perusopetus)

2.  Tehostettua tukea saavien oppilaiden määrä (varhaiskasvatus ja perusopetus)

3.  Oppilaiden kokemus kiusaamisesta on vähentynyt vuodesta 2023

4. Perusopetuksen oppilaiden poissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2023

5. Kaikki saavat perusopetuksen päättötodistuksen

6. Kaikki päättötodistuksen saaneet aloittavat toisen asteen koulutuksessa

Talouden tasapainotus

1. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan keventyminen edellisistä vuosista

2. Lapsimäärän vähentymisestä johtuva käyttömenojen sopeutus

 

Suunnitelmat
 
Keväällä 2024 päivitetään Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Lukuvuoden aikana laaditaan tai päivitetään seuraavat kaupunkitason suunnitelmat:  

Perusopetuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Valmiussuunnitelma

Tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden käytön ehkäisemisen ja käyttöön puuttumisen toimintamalli 

 

 

Koulu
Ei lisäyksiä

Koulumme kehittämistavoitteet on kuvattu luvussa 2.1.