Hae

2.1 Koulun pitkän aikavälin kehittämistavoitteet ajalle 2023-2024

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Pitkän aikavälin tavoitteet

Lukutaito

Englanninkielinen opetus

Ruotsinkielinen kielikylpy

Kestävyysosaaminen

Painotukset

Lumakeskuksen kehittäminen

Koulu
Ei lisäyksiä

VISIO 2022-2025

Iittalan yhtenäiskoulussa vahvistuu vastuullinen ja kunnioittava asenne ympäröivään yhteisöön ja ympäristöön. 

1. Olemme yhä vahvemmin lapsista ja nuorista välittävä kasvuyhteisö.

Meille Iittalan yhtenäiskoulussa on tärkeää välittämisen kulttuuri. Jokaista arvostetaan yksilönä ja autetaan vahvistumaan oman itsensä parhaaksi versioksi.  Haluamme tuntea oppilaamme, ymmärtää heitä ja pitää heistä huolta. Samalla tavalla välittäminen ja toistemme kunnioittava kohtaaminen on tärkeää koulun aikuisten kesken. 

Olemme kaikki samanarvoisia, kiusaamista ei hyväksytä. Oppilaiden ryhmäyttämiseen ja osallistamiseen panostetaan niin, että kaikki tuntevat olevansa osa omaa ryhmää ja koko kouluyhteisöä, ja tuntevat voivansa vaikuttaa sen asioihin. 

2. Oppimisella on väliä oppilaille.

Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus oppia ja kehittyä omien edellytystensä ja vahvuuksiensa mukaan. Oppimisen haasteet pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain ja niihin suunnataan riittävä tuki. Ponnistelua ja pitkäjänteistä työskentelyä korostetaan. Kunkin oppiaineen tai oppimiskokonaisuuden tavoitteet asetetaan selkeästi yhdessä oppilaiden kanssa sekä pohditaan ja kokeillaan eri keinoja ja välineitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet liittyvät sekä sisältöjen oppimiseen että työskentelyn kehittämiseen.

Kannustetaan luovuutta sekä uskallusta kokeilla, vahvistetaan virheiden sietämistä ja niistä oppimista. Oppilaat kokevat oppimisen olevan heille tie hyvään tulevaisuuteen. Käytämme monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia opetusmenetelmiä ja kannustamme oppilaita löytämään omia tapojaan oppia.

3. Kieli on tärkein oppimisen väline.

Korostamme kielen ja ajattelun merkitystä, niin tiedon hankinnassa ja sen käsittelyssä, kuin ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Hyvä itseilmaisu ja kunnioittava kuuntelu ovat tärkeitä yhteistyötaitoja. Viljelemme kivapuhetta ja muistutamme sananvastuusta. Kielellistämme ilmiöitä ympärillämme. Kaikkia oppilaita pienistä isoihin houkutellaan kirjojen pariin.  Lukeminen, monilukutaito ja kielitietoisuus ovat meille tärkeitä tavoitteita.

4. Välimatka maailmaan on lyhyt.

Haluamme kasvattaa lapset ja nuoret globaaliin vastuuseen, joka lähtee läheltä, omasta ympäristöstä, kanssaihmisten huomioimisesta ja suvaitsevaisuudesta. Käymme vuoropuhelua yhteisömme ja maailman tapahtumista, huolehdimme lähiympäristöstämme ja kannamme vastuuta maapallomme tulevaisuudesta. Teemme yhteistyötä eri yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Luomme oppilaille mahdollisuuksia kansainvälisiin kontakteihin.

5. Kasvatuskumppanuus kotien kanssa on meille tärkeä voimavara

Olemme kasvatuskumppaneita kotien kanssa ja teemme moniammatillista yhteistyötä oppilaiden oppimisen, terveen kasvun ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Suhtaudumme kunnioittavasti ja ammattimaisesti erilaisten kotien kohtaamiseen. Hoidamme viestintää aktiivisesti ja myönteisesti.

Haluamme kaikkki työskennellä myönteisessä ilmapiirissä, johon kuuluuvat hyvä käytös, kaverin kannustaminen, reiluus, kivapuhe, ystävyys, yhdessä tekeminen, työrauha, toinen toisemme ymmärtäminen ja sivistys. Haluamme opettaa liikkuvaan elämäntapaan sekä terveelliseen ruokailuun. Arvostamme siistiä ja viihtyisää kouluympäristöä. Puutumme haasteisiin  varhaisessa vaiheessa, säännöistä pidetään kiinni, turvallisuudesta ei tingitä. Henkiseen hyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen panostetaan osallisuuden kautta. Yhteistyö kotien kanssa jatkuu ja kehittyy.