Hae

2.2 Lukuvuoden 2023-2024 tavoitteet, teemat ja toimenpiteet

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Lukuvuoden 2024 - 2025 painopistealueet

Hämeenlinnan kaupungin strategiset tavoitteet vuonna 2024

 

Liikkuminen

1. Hämeenlinnalaisten 5. ja 8. luokkalaisten fyysinen kunto on Move-testien perusteella kansallisen keskiarvon yläpuolella 

2. Matalan kynnyksen liikuntaryhmiin osallistuneiden oppilaiden määrä ja oppilaista 30 % on osallistunut ryhmiin (liikuntalukkari ja harrastus ihan lähellä-ryhmät)

3. Liikuntavälitunnit on käytössä 80%:lla oppilaista.

Lukutaidon ja kielellisten valmiuksien vahvistaminen

1. 1.-9. luokkalaisten lukutaito on lukuseulan perusteella parempi kuin vuonna 2023   

2. 6. ja 9. vuosiluokkien äidinkielen taidot ovat valtakunnallisten kokeiden mukaan paremmat kuin vuonna 2023 

3. Ero suomen kielen taidossa on kaventunut suomi toisena kielenä- oppilaiden ja suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden välillä.  

4. Kirjasto tavoittaa vuoden aikana kaikki  luokat kirjaston lukutaitoa edistävässä ohjelmassa  mainituilta luokka-asteilta.

Lasten ja nuorten kasvavien tuen tarpeiden ennaltaehkäisy ja tuen tarpeisiin vastaaminen

1. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (varhaiskasvatus ja perusopetus)

2.  Tehostettua tukea saavien oppilaiden määrä (varhaiskasvatus ja perusopetus)

3.   Oppilaiden kokemus kiusaamisesta on vähentynyt vuodesta 2023

4. Perusopetuksen oppilaiden poissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2023

5. Kaikki saavat perusopetuksen päättötodistuksen

6. Kaikki päättötodistuksen saaneet aloittavat toisen asteen koulutuksessa

Talouden tasapainotus

1. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan keventyminen edellisistä vuosista

2. Lapsimäärän vähentymisestä johtuva käyttömenojen sopeutus

 

Suunnitelmat

 

Keväällä 2024 päivitetään Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Lukuvuoden aikana laaditaan tai päivitetään seuraavat kaupunkitason suunnitelmat:  

Perusopetuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Valmiussuunnitelma

Tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden käytön ehkäisemisen ja käyttöön puuttumisen toimintamalli 

 

 

 

 

 

 

Koulu
Ei lisäyksiä

Lukuvuoden 2023-2024 tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja koulurauha

Toimenpiteet: Iittalan yhtenäiskoulussa jatketaan panostamista oppilaiden henkiseen hyvinvointiin.  Hyvän mielen taitojen -tunti on 8.luokalla lyhyenä valinnaisaineena ja luokanvalvoja pitää tämän tunnin ja tapaa luokkansa kerran viikossa olevalla oppitunnilla.  Muilla vuosiluokilla taitoja harjoitellaan muiden oppituntien lomassa.

Hyvän mielen tunneilla vahvistamme sekä oppilaiden että henkilökunnan mielenterveystaitoja. Haluamme olla kotien kanssa auttamassa oppilasta kasvamaan aktiiviseksi ja hyvin voivaksi kansalaiseksi. Iittalan yhtenäiskoulu haluaa olla Hyvän mielen koulu. Aiheeseen panostaminen on nyt erityisen tärkeää kun haluamme tukea oppilaiden ja henkilökunnan jaksamista pandemiasta selviämisessä. 

Iittalan yhtenäiskoulussa kiinnitetään huomiota koulussa viihtymiseen. Yhteisöllinen oppilashuolto pitää tärkeänä vuorovaikutustaitojen kehittämistä, ristiriitatilanteiden selvittämistä ratkaisukeskeisillä menetelmillä, aktiivista reagointia kiusaamiseen ja oppilaan oppimisen edistämistä eri keinoilla

Haluamme kasvattaa lapsista ja nuoristamme toinen toisiaan sekä muita kulttuureja arvostavia, avoimia ja suvaitsevia maailmankansalaisia ja sitä kautta edistää hyvinvointia ja maailmanrauhaa.

Koulurauha-teemavuosi 2024

Koulurauhatyöllä edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on, ettei kukaan jäisi yksin, ketään ei kiusattaisi ja jokainen voisi kokea olevansa oman yhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen. Lähtökohtana on lasten ja nuorten oma toiminta ja osallisuus. Oppilaat itse suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat. Vuoden projekti, joka huipentuu valtakunnalliseen julistustapahtumaan 8/ 2024. Koulurauhatyötä toteutetaan pitkin vuotta. Koulurauha-ohjelma toteutetaan suomen ja ruotsin kielellä ja ohjelman aineistot ja toimintamallit julkaistaan sivustoilla. Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL), Opetushallituksen, Poliisihallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteistyösopimukseen perustuvaa ja yhdessä toteuttamaa toimintaa.

Koulurauhakysely

Koulurauhan pilottikouluissa toteutetaan koulurauhatyön tarpeita kartoittava hyvinvointikysely. Kysely tehdään kaikille koulun oppilaille (4.lk eteenpäin). Kysely lähetetään joulukuussa kaikille pilotti kouluille Satu Suomalaisen toimesta (työryhmän opettajille ja rehtoreille). Kyselyn tarkoitus on tiedottaa, että tällainen asia on käynnistynyt kouluissa ja sen avulla saadaan koko kouluyhteisö mukaan koulurauhatyöhön

Koulurauhaleiri

Koulurauhaleiri järjestetään tammikuussa 2024. Leirillä työstetään teemaa hyvinvointikyselyn pohjalta. Lisäksi leirillä muodostetaan oppilaiden suunnitteluryhmät, joiden työskentely jatkuu keväällä kouluissa opettajien ja MLL:n tuella.

 

Koulurauhatapahtuma  28.8.2024

Koulurauha vanhempainilta

Koulurauha-ohjelmaan liittyy myös verkkovanhempainilta, jossa pohditaan miten vanhemmat ja vanhempaintoiminta voivat edistää kouluhyvinvointia sekä koulurauhaa (Vanhempainliitto järjestää)

2. Tavoite: Parempi keskustelukulttuuri

Toimenpiteet: 

Koulumme 8.-ja 9.luokkalaiset ovat olleet mukana alueellisessa win win -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa nuorten keskustelutaitoja, saada nuorten ääntä kuuluviin, lisätä yhteisöllisyyttä ja demokratiakasvatusta sekä ylipäänsä tukea nuorta yhteisön jäsenenä. 8. ja 9.luokkalaiset osallisuvat Hyvin sanottu -festivaaleille pe 29.9.2023. Myös opettajilla on mahdolisuus osallistua la 30.9. tapahtumaan ja saada tästä 1/2 veso -korvaus.   Koulutuksesta saatuja vinkkejä hyödynnetään opetuksessa ja huomio kiinnitetään kunnioittavaan vuorovaikutukseen. 

Kaikkia kannustetaan myönteiseen ja aktiiviseen viestintään eri kanavilla.

 

4. Fyysisesti hyvinvoiva lapsi ja nuori:

Toimenpide: Iittalan yhtenäiskoulussa kannustetaan aktiiviseen ja liikkuvaan elämäntapaan. Keskeisenä tavoitteena  edistää liikkumista ja kiinnittää yhä enemmän huomiota terveellisiin elintapoihin. Jatkamme koulussamme Liikkuva koulu -toiminnan kehittämistä välituntiliikunnan tehostamisena ja liikunnallisten tuokioiden pitämisenä oppitunneillakin. Liikkuvan koulun kolme päätavoitetta ovat viihtyisämmät koulupäivät, oppimisen tukeminen liikunnan avulla ja työrauhan vahvistaminen

5. Kasvatuskumppanuus kouluvanhempien kanssa tiivistyy

Toimenpide: Koulun edustajina, Siukku Erola ja Heini Nummela,  osallistuvat kouluvanhempien toimintaan. Suunnitellaan ja toteutetaan  yhdessä erilaisia toimenpiteitä kouluviihtyvyyden ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 

6. Digitaalisten taitojen vahvistaminen

Toimenpide: Digimerkin esittely uusille opettajille ja asian mieleen palauttaminen koulussa aiemmin toimineille opettajille. Luokanopettajat varmistavat, että oman ryhmän oppilaiden taidot ovat digimerkkien ohjaamalla tasolla. Yläkoulussa oppimisen kertymisestä vastaa aineopettajat yhteisesti luokanvalvojien kanssa.

Digitaalisuus on voimavara yhteisöllisyyden vahvistamiseen kouluyhteisössä. Koulukummien ja digiagenttien työskentely yhdistää eri ikäisiä oppilaita. Hyvän mielen taitomerkki on Iittalan yhtenäiskoulussa yhteisöllisyyttä vahvistava digitaalinen sovellus.

7. Tavoite: Lukeva lapsi ja nuori

Toimenpide: Iittalan yhtenäiskoulu etsii uusia ja vahvistaa vanhoja käytänteitä, joilla edistetään lukemisen kulttuuria. Yhteistyötä muun muassa kirjaston ja kouluvanhempien kanssa kehitetään. Myös oppilaita kuullaan ja osallistetaan. Erilaisia lukemisen teemoja nostetaan esiin lukuvuoden aikana. 

 

LUKUVUODEN 2023-2024 TEEMOJA 

Hyvin sanottu - kohti parempaa keskustelukulttuuria vol 2

Tarinoilla lukemisen mestariksi! Lukuliike ja Lukeva-koulu -toimintamallit