Hae

2.2 Lukuvuoden 2023-2024 tavoitteet, teemat ja toimenpiteet

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Lukuvuonna 2022–2023 tuetaan lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia kaikin käytössä olevin keinoin pandemian seurausten lieventämiseksi. Oppilaiden oppimisen edistymistä ja tuen tarvetta seurataan säännöllisesti ja yksilöllisiin tukitoimiin ryhdytään joustavasti ja oikea-aikaisesti. Lukuvuoden aikana otetaan käyttöön maakunnallinen lukutaidon kehityksen seurannan toimintamalli. Oppilaiden hyvinvointia vahvistetaan erilaisin keinoin. Poissaoloja ennaltaehkäistään ja niihin puututaan, kun kouluun meno kangertaa, toimintamallin mukaisesti. Koulun poissaolojen kokonaisuus tarkastetaan marraskuussa ja maaliskuussa.

Koulu
Ei lisäyksiä

Lukuvuoden 2023-2024 tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja koulurauha

Toimenpiteet: Iittalan yhtenäiskoulussa jatketaan panostamista oppilaiden henkiseen hyvinvointiin.  Hyvän mielen taitojen -tunti on 8.luokalla lyhyenä valinnaisaineena ja luokanvalvoja pitää tämän tunnin ja tapaa luokkansa kerran viikossa olevalla oppitunnilla.  Muilla vuosiluokilla taitoja harjoitellaan muiden oppituntien lomassa.

Hyvän mielen tunneilla vahvistamme sekä oppilaiden että henkilökunnan mielenterveystaitoja. Haluamme olla kotien kanssa auttamassa oppilasta kasvamaan aktiiviseksi ja hyvin voivaksi kansalaiseksi. Iittalan yhtenäiskoulu haluaa olla Hyvän mielen koulu. Aiheeseen panostaminen on nyt erityisen tärkeää kun haluamme tukea oppilaiden ja henkilökunnan jaksamista pandemiasta selviämisessä. 

Iittalan yhtenäiskoulussa kiinnitetään huomiota koulussa viihtymiseen. Yhteisöllinen oppilashuolto pitää tärkeänä vuorovaikutustaitojen kehittämistä, ristiriitatilanteiden selvittämistä ratkaisukeskeisillä menetelmillä, aktiivista reagointia kiusaamiseen ja oppilaan oppimisen edistämistä eri keinoilla

Haluamme kasvattaa lapsista ja nuoristamme toinen toisiaan sekä muita kulttuureja arvostavia, avoimia ja suvaitsevia maailmankansalaisia ja sitä kautta edistää hyvinvointia ja maailmanrauhaa.

 

2. Tavoite: Parempi keskustelukulttuuri

Toimenpiteet: 

Koulumme 8.-ja 9.luokkalaiset ovat olleet mukana alueellisessa win win -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa nuorten keskustelutaitoja, saada nuorten ääntä kuuluviin, lisätä yhteisöllisyyttä ja demokratiakasvatusta sekä ylipäänsä tukea nuorta yhteisön jäsenenä. 8. ja 9.luokkalaiset osallisuvat Hyvin sanottu -festivaaleille pe 29.9.2023. Myös opettajilla on mahdolisuus osallistua la 30.9. tapahtumaan ja saada tästä 1/2 veso -korvaus.   Koulutuksesta saatuja vinkkejä hyödynnetään opetuksessa ja huomio kiinnitetään kunnioittavaan vuorovaikutukseen. 

Kaikkia kannustetaan myönteiseen ja aktiiviseen viestintään eri kanavilla.

 

4. Fyysisesti hyvinvoiva lapsi ja nuori:

Toimenpide: Iittalan yhtenäiskoulussa kannustetaan aktiiviseen ja liikkuvaan elämäntapaan. Keskeisenä tavoitteena  edistää liikkumista ja kiinnittää yhä enemmän huomiota terveellisiin elintapoihin. Jatkamme koulussamme Liikkuva koulu -toiminnan kehittämistä välituntiliikunnan tehostamisena ja liikunnallisten tuokioiden pitämisenä oppitunneillakin. Liikkuvan koulun kolme päätavoitetta ovat viihtyisämmät koulupäivät, oppimisen tukeminen liikunnan avulla ja työrauhan vahvistaminen

5. Kasvatuskumppanuus kouluvanhempien kanssa tiivistyy

Toimenpide: Koulun edustajina, Siukku Erola ja Heini Nummela,  osallistuvat kouluvanhempien toimintaan. Suunnitellaan ja toteutetaan  yhdessä erilaisia toimenpiteitä kouluviihtyvyyden ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 

6. Digitaalisten taitojen vahvistaminen

Toimenpide: Digimerkin esittely uusille opettajille ja asian mieleen palauttaminen koulussa aiemmin toimineille opettajille. Luokanopettajat varmistavat, että oman ryhmän oppilaiden taidot ovat digimerkkien ohjaamalla tasolla. Yläkoulussa oppimisen kertymisestä vastaa aineopettajat yhteisesti luokanvalvojien kanssa.

Digitaalisuus on voimavara yhteisöllisyyden vahvistamiseen kouluyhteisössä. Koulukummien ja digiagenttien työskentely yhdistää eri ikäisiä oppilaita. Hyvän mielen taitomerkki on Iittalan yhtenäiskoulussa yhteisöllisyyttä vahvistava digitaalinen sovellus.

7. Tavoite: Lukeva lapsi ja nuori

Toimenpide: Iittalan yhtenäiskoulu etsii uusia ja vahvistaa vanhoja käytänteitä, joilla edistetään lukemisen kulttuuria. Yhteistyötä muun muassa kirjaston ja kouluvanhempien kanssa kehitetään. Myös oppilaita kuullaan ja osallistetaan. Erilaisia lukemisen teemoja nostetaan esiin lukuvuoden aikana. 

 

LUKUVUODEN 2023-2024 TEEMOJA 

Hyvin sanottu - kohti parempaa keskustelukulttuuria vol 2

Tarinoilla lukemisen mestariksi! Lukuliike ja Lukeva-koulu -toimintamallit