Hae

4.3 Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Päivitetään

Koulu
Ei lisäyksiä

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET 2023-2024

Luokka-aste: 1.-2. lk. (2023-2024)

Oppimiskokonaisuuden nimi: Matematiikan ulottuvuuksia 

Geometria, ohjelmointi (robotiikka), mittaaminen, lukukäsite (lukujono, satataulu, enemmän/vähemmän, kertolasku) 

Ajankohta ja kesto: kevätlukukaudella ke 20.3, ke 27.3, ke 3.4. ja ke 10.4. klo 9-12 

 • Ke 20.3. lukukäsite 

 • Ke 27.3. geometria 

 • Ke 3.4. ohjelmointi 

 • Ke 10.4. mittaaminen 

Tavoitteet:  

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen.   

NPDL 1 - Itseohjautuvuus ja oppimaan oppiminen.  

 • Oma ja joustava ajattelu  

 • Matemaattisten taitojen oppiminen ja kehittäminen 

 • kiinnostuksen herääminen matematiikkaan 

NPDL 3 - Tiimityötaidot  

 • Yhdessä ajattelu ja tekeminen 

 • kaveritaidot  

 • toisen huomioiminen ryhmässä 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjentaidot 

 • Matematiikan huomaaminen omassa ympäristössä ja arjessa 

 • Ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen 

 • Arviointikyvyn kehittäminen 

 • Looginen ajattelu 

L4 Monilukutaito  

 • tunnetaitojen kehittäminen matematiikan avulla 

 • erilaisten ja eri lähteistä tulevien ohjeiden vastaanottaminen ja noudattaminen  

 • kriittinen ajattelu  

 • Matematiikan kielen tulkitseminen ja ymmärtäminen 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 • Ohjelmointi 

 • Robotiikka 

Prosessin suunnittelu ja toteutus:  

 • Kokonaisuus toteutetaan teemapäivinä, jotka ovat ke 20.3, ke 27.3, ke 3.4. ja ke 10.4. klo 9-12 

 • Suunnittelussa huomioidaan matematiikan monimuotoisuus ja matematiikantaidot arjessa 

 • Oppimiskokonaisuus sisältää: matematiikan huomaamista omassa ympäristössä, kuvataidetta, keskustelua, omaa ja yhteistä pohdiskelua, liikkumista, askartelua, leikkejä, musiikkia, toiminnallisuutta ja itseilmaisua 

Oppilaiden osallisuus: Oppilaita rohkaistaan omaan kokeiluun ja innostetaan tutkimiseen.   

Arviointi: Oppilaiden itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan/aikuisen arviointia tehtävien/toimintapäivien onnistumisesta.  

Oppimisympäristöt ja työtavat: Oppimisympäristönä käytetään mahdollisuuksien mukaan koulun lähiympäristöä sekä koulun tiloja.  

Yhteistyökumppanit: Vierailijat, koulun digitutorit sekä koulumummot ja -vaarit. 

 

3AB + 4AB: iPadien käyttöä

Kolmoset ja neloset opiskelevat yhdessä iPadien käyttöä syysloman jälkeen.

Isommat opettavat pienempiä.

Loka-marraskuu 4.-luokkalaiset perehdyttävät 3.-luokkalaisia padin alkeiskäyttöön.

Tammi-maaliskuussa tehdään esitelmät liittyen omiin harrastuksiin.

Huhti-toukokuussa padeja sovelletaan liikuntaharrastuksiin.

NPDL 3: -Tiimityötaidot

- Toisen oppilaan opastaminen

- Ryhmässä toimiminen

- Luokka-asteiden ylittävien kaverisuhteiden solmiminen.

L3: -Itsestään huolehtiminen ja arjen taidot:

- Positiiviset kokemukset ryhmätoiminnasta ja liikunnasta

- Perustaidot esim. kirjautumisessa tietokoneelle ja alkeisohjelmien käyttäminen.

L5: -Tietoja -ja viestintäteknologian osaaminen

      - Opetellan yhdessä tietokoneen käytön alkeita.

 

5A+5B Saija Virta ja Essi Jytilä-Rantanen (2023-2024) 

Oppimiskokonaisuuden nimi: Antiikin Kreikka

Sisällöt: demokratiakasvatus, kulttuurihistoria (taide, arkkitehtuuri, ruoka)

Ajankohta ja kesto: kevätlukukaudella muutaman viikon jakso helmi-huhtikuu

Tavoitteet:  

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito
-Tiedonhaku ja lähteet

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
-Vaikuttaminen ja demokratia

Prosessin suunnittelu ja toteutus:  

 • Perehdymme historiassa Antiikin Kreikkaan monipuolisesti: Äidinkielen tunneilla tutustutaan antiikin kreikan jumaltarustoon ja harjoitellaan tietotekstejä (tiedonetsintä ja lähdemerkinnät), kuvataiteessa oppilaat tutustuvat ajan arkkitehtuuriin, piirtävät antiikin jumalia ja rakennuksia. Oppilaat suunnittelevat lajeja olympialaisiin ja kokeilevat niitä. Lisäksi tutustumme kreikkalaiseen ruokaan ja opimme valmistamaan sitä. Pohdimme antiikin Kreikan demokratiaa ja vertaamme sitä nykypäivään, tähän käytämme ajakohtaisesti presidentinvaaleja hyödyksi.

 • Jakso huipentuu koululla pidettäviin olympialaisiin, johon myös oppilaiden vanhemmat osallistuvat. Illan teeman täydentää kreikkalainen ruoka. Oppilaat pääsevät esittelemään myös jakson aikana tehtyjä töitään.

Oppilaiden osallisuus: Oppilaat pääsevät itse ideoimaan Antiikin Kreikan olympialaisia, suunnittelevat sekä tekevät iltatapahtumaan ohjelman, tarjoilun ja rekvisiitat.

Arviointi: Oppilaiden itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan arviointia tehtävistä ja päätöstapahtumasta  

Oppimisympäristöt ja työtavat: Oppimisympäristönä käytetään mahdollisuuksien mukaan koulun lähiympäristöä sekä koulun tiloja. 

Yhteistyö: Oppilaiden vanhemmat

 

6A-luokka & Minna Kataja
6B-luokka & Kalle Manninen: IKIMUISTOISIA HETKIÄ 

Iittalan yhtenäiskoulun 6AB-luokka järjestää monialaisena oppimiskokonaisuutena Ikimuistoisia hetkiä -kokonaisuuden, jossa luokka suunnittelee yhteistyökumppanilleen Sauvolan senioreille pikkujoulutapahtuman, sen dokumentoinnin sekä jälkiesittämisen. 

Oppilaiden osuus suunnittelussa: oppilaat suunnittelevat tapahtuman ohjelman itsenäisesti, omien kiinnostuksenkohteiden pohjalta muodostetuissa ryhmissä. Kohderyhmä (seniorit) huomioidaan erityisen tarkasti suunnittelutyön kaikissa vaiheissa.  

Tavoitteet OPS:n laaja-alaisen osaamisen piiristä  

L4: monilukutaito - monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaat oppivat harjoittamaan taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. Ryhmän tehtävä: laatikaa toimintapisteellenne sanaa ja kuvaa sisältävät kirjalliset sekä suulliset ohjeet. 

L5: TVT - oppilaat oppivat tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittävät käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. Oppilaat oppivat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa luovassa työskentelyssä. Ryhmän tehtävä: suunnitelkaa toimintapisteenne Teams-ympäristössä. Lisäksi: oppilaat oppivat dokumentoimaan tapahtuman sekä kuvaamaan ja editoimaan siitä koostevideon. 

L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu – oppilaat oppivat vuorovaikutuksen tapoja ja sääntöjä nimenomaan kohdatessaan varttuneemman sukupolven ihmisiä. Tällöin teitittely, muu kohteliaisuus sekä erilaiset äänen käyttöön liittyvät opit korostuvat toiminnassa. 

Projektiin liittyvät oppiaineet, tavoitteet ja sisällöt 

kuvataide: media - opitaan laatimaan visuaalisesti ja kielellisesti pätevät ohjeet tapahtuman toimintapisteille 

äidinkieli: opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan suullinen ohjeistus kohderyhmälle 

Oppimisympäristöt  

Koulussa oma luokka ja Sauvolassa hyvinvointikeskus. Teams. 

Henkiset oppimisympäristöt: oppilaat pääsevät toimimaan ryhmissä, joiden koostumuksiin he saavat itsekin vaikuttaa. Näin tapahtumanjärjestäminen toteutetaan tutun ryhmän ja sen yksilöiden vahvuuksien kautta. 

Pedagogiset ratkaisut  

"Oppilaat opettajina” - ryhmänohjaajina ja tapahtuman ohjeistajina, toimintapisteiden toteuttajina. 

Opettaja valmentajana: opettaja ohjaa oppilasryhmiä vaiheittaiseen vastuunottoon. 

Oppimiskumppanuudet  

Sauvolan hyvinvointikeskuksen henkilökunta (“Kalvolan päivätoiminta”). 

TVT:n hyödyntäminen  

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään oppimiskokonaisuuden useissa vaiheissa. Yhteisenä oppimistukikohtanamme toimii Teams-ympäristö. 

Miten arvioidaan: itsearviointia, opettajan arviointia ja vertaisarviointia  

ÄI: opettaja arvioi suulliset ohjeet 

KU: opettaja arvioi kirjalliset ohjeet 

TVT: tapahtumasta kuvatut ja editoidut videot vertaisarvioidaan 

L-TAIDOT: oppilaat itsearvioivat, kuinka kohtaaminen toisen sukupolven kanssa sujui, ja mitä huomioita vuorovaikutuksesta tehtiin – verrattuna vaikkapa välituntipuuhien kommunikaatioon oppilastovereiden kesken

Millainen palaute- ja reflektointitilanne järjestetään?  

Keväällä 2024 järjestetään yhteinen “elokuvahetki”, jossa katsotaan, koko porukka yhdessä, pikkujouluista kuvatut videot. Käytetään päätöstapaamista uuden yhteistyön suunnittelun pohjana! 

 

Luokka-aste: 7.-9. lk. (2023-24)

Oppimiskokonaisuus: Turvallisuus ja rauha

Ajankohta ja kesto: syksy - kevät 2023-24

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa Nuoret, Rauha ja Turvallisuus todetaan, ettei pysyvää rauhaa voi olla ilman nuorten osallisuutta ja tukea. Rauha edellyttää osallisuutta yhteiskunnassa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia, kuten töitä, koulutusta, ja turvaa mielivaltaiselta sorrolta.

Oppimiskokonaisuudessa tutkitaan turvallisuuden ja rauhan käsitteitä monipuolisesti eri näkökulmista useiden oppiaineiden oppitunneilla. Turvallisuuden ja rauhan käsitteisiin perehdytään muun muassa yhteiskuntaopin, historian, taiteen, kirjallisuuden sekä muun muassa terveystiedon ja oppilaanohjauksen näkökulmista. Turvallisuus käsitetään laaja-alaisesti sekä konkreettisen että psyykkisen turvallisuuden kautta. Pyritään kasvattamaan aktiivista toimijuutta turvallisuuden ja rauhan edistämiseksi omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

Projektiin liittyvät oppiaineet, tavoitteet ja sisällöt 

- YH, HI: kansainvälinen turvallisuus, sodat ja konfliktit, rauhan rakentaminen
-
OPO, AI, LV, TT, FY, KS, KO, HyMi: turvallinen koulu ja opiskeluympäristö, psyykkinen turvallisuus koulussa ja sosiaalisessa mediassa; oman lähiympäristön fyysisen turvallisuuden tutkiminen ja kehittäminen
- KU, AI: sota ja rauha taiteessa ja kirjallisuudessa

Tavoitteet:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
- tiedon hakeminen, arvioiminen, tuottaminen ja jakaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
- oman elinympäristön tarkastelu ja siihen vaikuttaminen
- vuorovaikutustaitojen harjoittelu
- suullinen ja kirjallinen ilmaisu
- taiteen avulla vaikuttaminen

L4 Monilukutaito
- erilaisten tekstien tulkitseminen ja tuottaminen
- vaikuttamaan pyrkivien tekstien tunnistaminen ja tulkitseminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen
- tvt-taitojen kehittäminen ja hyödyntäminen erilaisissa projekteissa

Oppilaiden osallisuus suunnittelussa: Oppilaat perehtyvät aiheisiin oman kiinnostuksensa mukaisesti sekä suunnittelevat tuotoksensa. Arvioitavat tuotokset voivat olla esimerkiksi taidetta, vaikuttavia tekstejä, haastatteluja, turvallisuuteen liittyviä toimintaohjeita, videoita, podcasteja, julisteita ja pieniä tapahtumia.

Arviointi: Itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajien arviointi.

Oppimisympäristöt ja työtavat: Oppimiskokonaisuuden aikana työskennellään koululla erilaisissa media- ja oppimisympäristöissä osin yhteistyössä toisten saman luokka-asteen oppijoiden kanssa. Kokonaisuuteen voi sisältyä myös vierailijoita sekä vierailuja eri kohteissa.

Oppimiskumppanuudet: Luokat työskentelevät osin yhdessä rinnakkaisluokan kanssa. 

 

Monialainen oppimiskokonaisuus 2023-24: Mahdollisuuksien metsä 

Luokka-aste: 2-9C

Ajankohta ja kesto: Lukuvuosi 2023-24, teemapäivinä 3-5 kertaa lukuvuodessa.

Tavoitteet:

-harjoitetaan havainnointia

-opitaan erottelemaan ja nimeämään lajeja ja elinympäristöjä

-pohditaan luonnon ja erityisesti metsien monimuotoisuuden merkitystä

-opitaan olemaan ja nauttimaan luonnosta luontevasti

Laaja-alainen osaaminen:

L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen: Käytetään tvt-tekniikkaa havaintojen keruuseen ja tallennukseen, kerättyjen tietojen käsittelyyn sekä tutkimuksen suunnitteluun ja raportointiin

L4 Monilukutaito: Biotalous, hyötykasvit, metsien hyötykäyttö, biotalousyritykset, kierrätys ja kiertotalous

Projektiin liittyvät oppiaineet: biologia, maantieto, fysiikka, kemia, oppilaanohjaus (yläkoulu) äidinkieli, liikunta, ympäristöoppi, historia/yhteiskuntaoppi, kuvataide

Oppimisympäristöt: Opintokäynnit erilaisissa luonto-ja metsäkohteissa, digitaaliset verkkomateriaalit

Yhteistyötahot: Suomen metsäyhdistys

Arviointi ja palaute:

-Aktiivinen osallistuminen teemapäiviin

-Tutki ja toimi -projektitehtävien tekeminen

-Metsien ihmeet -kuvataidenäyttely

-Itse- ja vertaisarviointi

Pienryhmän 2-9C:n oppilaat voivat myös halutessaan osallistua yleisopetuksen ryhmän laaja-alaiseen oppimiskokonaisuuteen.