Hae

5.3 Oppilashuolto

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinnan kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelma päivitettiin keväällä 2023. 

Koulu
Ei lisäyksiä

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö lukuvuonna 2023-2024

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu kerran kuussa (terveydenhoitaja, kuraattori, nuorisotyöntekijä, rehtorit, opo ja laaja-alaiset erityisopettajat). Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän toiminnan tavoitteena on luoda kouluumme rakenteita ja toimintamalleja, joilla tuetaan oppilaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä koulussa sekä motivaatiota opiskeluun.

Opiskeluhuoltoryhmän jäsenten yhteystiedot löytyvät koulun nettisivuilta ja lukuvuositiedotteesta. Vanhempien ja oppilaiden edustajat osallistuvat  yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokouksiin vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa toiminta suunniteltessa ja arviotaessa.

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän toiminnan kehittämiskohteena ovat lukuvuonna 2023-24 kouuterveyskyselystä nousevat kehittämiskohteet.   Jatkamme myös aikaisempina vuosina aloitettua hyvinvoinnin edistämiseen kohdistuvaa työtä niin oppilaiden mielenterveystaitojen vahvistamisen osalta kuin myös kunnioittavamman keskustelukulttuurin vahvistamisena. Kiinnitämme huomiota turvalliseen koulupäivään sekä oppilaiden että henkilökunnan osalta. 

1. Hyvän mielen taitomerkki  vahvistaa oppilaiden mielenterveystaitoja

Yhteistyön jatkaminen Mieli ry:n kanssa. Vahvistamme mielenterveystaitojen tukemista koulussamme sekä oppilaiden että henkilökunnan keskuudessa. Hyvän mielen taitomerkin sisällöt on koottu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti eri oppiaineista ja laaja-alaisen osaamisen sisällöistä.

Iittalan yhtenäiskoulun on hyvän mielen koulu. Hyvän mielen taitomerkki on valinnaisaineena tänä lukuvuoten käytössä 8.-luokilla. Muilla luokka-asteilla Hyvän mielen taitomerkin sisältöjä käsitellään mm. terveystiedon, yhteiskuntaopin, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja liikunnan tunneilla.

2. Yhdenvertaisuus ja seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen -tunnit

Jatkamme vuosittaisen ohjelmamme mukaisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä sekä seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä Iittalan yhtenäiskoulussa. 1.- 5. -luokkien opettajat käsittelevät em. aiheita ikätasoisesti omissa luokissaan. 6.-9. -luokissa tunnit ohjaa nuorisotyöntekijä Samuli Mäkelä ja  apulaisrehtori Siukku Erola. Tunnit ajoittuvat loppusyksyyn ja talveen.

3. Kasvun ajattelutavan pedagogiikka

Jatkamme Kasvun ajattelutavan pedagogiikan juurruttamista kouluyhteisöömme eräänä oppimisen taustateoriana. Työyhteisössämme perhedyttiin lukuvuoden 2020-2021 Kasvun ajattelutavan pedagogiikkaan. Elokuussa 2020 Tampereen yliopisten tutkija Inkeri Rissanen luennoi meille Kasvun ajattelutavan pedagogiikan perusteista. Carol S. Dweck on yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopston professori, joka on tutkinut ajattelutavan (=mindset) merkistystä oppimisessa.

Carol S. Dweck korostaa johdonmukaisen prosessipalautteen merkitystä kasvun ajattelutavan tukemisessa (Growth mindset). Palautetta ei siis kohdisteta opiskelijan ominaisuuksiin tai kyvykkyyteen, vaan hänen ratkaisuihinsa oppimistehtävää tehdessä, toimintaan, ponnisteluihin sekä strategioiden valintaan. Dweckin mukaan persoonaan kohdistuva kehuminen tai kritisointi johtaa epäonnistumisen sattuessa itsesyytöksiin ja tukee näin muuttumatonta ajattelutapaa (Fixed mindset).